Lan tỏa hành động đẹp “Vì nụ cười em thơ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/6, khắp c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, c&aacute;c gian h&agrave;ng trải nghiệm, c&aacute;c s&acirc;n khấu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&hellip; d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi. Đ&acirc;y l&agrave; những hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;V&igrave; nụ cười em thơ&rdquo; trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/1.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại Quận 1, đội thi s&acirc;n chơi khoa học &acirc;m nhạc h&ocirc; slogan trong s&acirc;n chơi &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/2.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Biểu diễn &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc của đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG-2552.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi thiếu nhi tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1644.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1704.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">S&acirc;n chơi thiếu nhi tại huyện Cần Giờ.</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;