Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 8/6, Chi bộ trường THPT Phước Long (Quận 9) đ&atilde; tiến h&agrave;nh kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, chiến sĩ Hoa phượng đỏ Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn tại Hội trường trường THPT Phước Long.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học, trong hoạt động tập thể, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, Chi bộ trường THPT Phước Long quyết định kết nạp đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn (sinh năm 1989), l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang giảng dạy tại trường v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5172.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5184.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5195.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khoảnh khắc kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Th&ugrave;y Văn trang trọng v&agrave; &yacute; nghĩa.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường b&agrave;y tỏ hi vọng, với vai tr&ograve; mới, đồng ch&iacute; Văn sẽ nỗ&nbsp;lực hết m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c hoạt động của chiến dịch Hoa phượng đỏ đang diễn ra, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn trong c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ cảm x&uacute;c khi được kết nạp v&agrave;o Đảng, đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn cho biết: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&agrave; h&atilde;nh diện. Được kết nạp v&agrave;o Đảng l&agrave; bước ngoặt quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh dạy học bao năm qua v&agrave; l&agrave; nguồn động lực lớn để m&igrave;nh tiếp tục vững bước tr&ecirc;n con đường ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: &Yacute; NHUNG - DUY L&Ecirc;</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;