Thanh niên công nhân Thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng&nbsp;Th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2018 đồng thời ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện chủ trương của Th&agrave;nh phố về ph&ograve;ng, chống ch&aacute;y nổ trong Nh&acirc;n d&acirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực &nbsp;đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y &amp; Chữa ch&aacute;y, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh Nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức Lễ ra qu&acirc;n k&yacute; li&ecirc;n tịch thực hiện chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề&nbsp;&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố chung sức x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, chương tr&igrave;nh với nhiều nội dung thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa g&oacute;p phần hỗ trợ cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 v&agrave;o ng&agrave;y 13/05/2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t động ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 như trao tặng 20 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; 10 b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay v&agrave; ph&aacute;t cẩm nang tuy&ecirc;n truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố xảy ra, sử dụng gas an to&agrave;n cho người d&acirc;n tại khu chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đồng thời, tham gia&nbsp;thực hiện cải tạo, b&oacute; gọn hệ thống lưới điện hạ thế, c&aacute;p th&ocirc;ng tin v&agrave; lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập đồng thời dọn vệ sinh tạo mảng xanh tại Chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu v&agrave; Tuyến hẻm 148 L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, Quận 3 nhằm đảm bảo mỹ quan, an to&agrave;n n&acirc;ng cao đời sống sinh hoạt cho người d&acirc;n tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Một số h&igrave;nh ảnh hoạt động trong Lễ ra qu&acirc;n:</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0149.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0176.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3416.JPG" style="height:332px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3377.JPG" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3438.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;