Quận 9: Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ và Chi đội 3 tốt" năm học 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội, Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo Quận 9 tổ chức Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; Li&ecirc;n hoan &quot;Chi đội 3 tốt&quot; năm học 2017 &ndash; 2018.</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30711/a5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của thiếu nhi, với mong muốn t&ocirc;n vinh, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;c em thiếu nhi xuất sắc đạt được trong c&aacute;c lĩnh vực học tập, r&egrave;n luyện, thi đua thực hiện theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đối với sự ph&aacute;t triển của thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30711/a1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &quot;X&acirc;y dựng đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n đo&agrave;n&quot; Hội đồng đội đ&atilde; ph&aacute;t động trong to&agrave;n thể c&aacute;c li&ecirc;n đội trực thuộc đẩy mạnh triển khai phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng chi đội 3 tốt &ldquo;Học tập tốt, phong tr&agrave;o tốt v&agrave; tự quản tốt&rdquo;, qua thời gian triển khai phong tr&agrave;o tại 31 li&ecirc;n đội đ&atilde; c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m hay ph&aacute;t huy hiệu quả tại c&aacute;c chi đội g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đội vững mạnh v&agrave; kết th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Ngọc Cường đ&atilde; biểu dương v&agrave; ch&uacute;c mừng những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của đội vi&ecirc;n thiếu nhi to&agrave;n quận; mong muốn c&aacute;c em tiếp tục thi đua thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, phấn đấu trong học tập, trau dồi đạo đức để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;. Mỗi đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, vượt kh&oacute;, t&iacute;ch cực gi&uacute;p đỡ nhau, tham gia hoạt động từ thiện nh&acirc;n đạo. Đồng ch&iacute; cũng đề nghị Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội quận tiếp tục l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng; ch&uacute; trọng tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thiếu nhi; tạo th&ecirc;m nhiều s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, qua đ&oacute; thắp s&aacute;ng ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; l&yacute; tưởng cao đẹp, x&acirc;y dựng l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i bao dung để c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội quận 9 đ&atilde; tặng qu&agrave; cho 49 em đạt danh hiệu &ldquo;Dũng sĩ nhỏ cần kiệm&rdquo;, c&ocirc;ng nhận 77 em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhận danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo; cấp quận v&agrave; đặc biệt l&agrave; trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n cho 31 chi đội ti&ecirc;u biểu trong việc tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Chi đội 3 tốt&rdquo;.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>M.H</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;