Quận 9: Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ và Chi đội 3 tốt" năm học 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội, Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo Quận 9 tổ chức Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; Li&ecirc;n hoan &quot;Chi đội 3 tốt&quot; năm học 2017 &ndash; 2018.</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30711/a5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của thiếu nhi, với mong muốn t&ocirc;n vinh, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;c em thiếu nhi xuất sắc đạt được trong c&aacute;c lĩnh vực học tập, r&egrave;n luyện, thi đua thực hiện theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đối với sự ph&aacute;t triển của thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30711/a1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &quot;X&acirc;y dựng đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n đo&agrave;n&quot; Hội đồng đội đ&atilde; ph&aacute;t động trong to&agrave;n thể c&aacute;c li&ecirc;n đội trực thuộc đẩy mạnh triển khai phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng chi đội 3 tốt &ldquo;Học tập tốt, phong tr&agrave;o tốt v&agrave; tự quản tốt&rdquo;, qua thời gian triển khai phong tr&agrave;o tại 31 li&ecirc;n đội đ&atilde; c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m hay ph&aacute;t huy hiệu quả tại c&aacute;c chi đội g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đội vững mạnh v&agrave; kết th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Ngọc Cường đ&atilde; biểu dương v&agrave; ch&uacute;c mừng những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của đội vi&ecirc;n thiếu nhi to&agrave;n quận; mong muốn c&aacute;c em tiếp tục thi đua thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, phấn đấu trong học tập, trau dồi đạo đức để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;. Mỗi đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, vượt kh&oacute;, t&iacute;ch cực gi&uacute;p đỡ nhau, tham gia hoạt động từ thiện nh&acirc;n đạo. Đồng ch&iacute; cũng đề nghị Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội quận tiếp tục l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng; ch&uacute; trọng tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thiếu nhi; tạo th&ecirc;m nhiều s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, qua đ&oacute; thắp s&aacute;ng ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; l&yacute; tưởng cao đẹp, x&acirc;y dựng l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i bao dung để c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội quận 9 đ&atilde; tặng qu&agrave; cho 49 em đạt danh hiệu &ldquo;Dũng sĩ nhỏ cần kiệm&rdquo;, c&ocirc;ng nhận 77 em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhận danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo; cấp quận v&agrave; đặc biệt l&agrave; trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n cho 31 chi đội ti&ecirc;u biểu trong việc tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Chi đội 3 tốt&rdquo;.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>M.H</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;