Quận 10: Tuyên dương 70 gương Cháu ngoan Bác Hồ - Năm 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/5/2018, tại nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 10, Hội Đồng Đội Quận 10 tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), v&agrave; tuy&ecirc;n dương 70 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ - năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tại lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018) v&agrave; Li&ecirc;n hoan ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ Quận 10 năm 2018, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận Đo&agrave;n 10 c&ugrave;ng đại biểu v&agrave; c&aacute;c em thiế</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">u ni&ecirc;n, nhi đồng đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống 77 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">77 năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, sự chăm lo của c&aacute;c bậc cha mẹ, thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; được phụ tr&aacute;ch bởi Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức Đội v&agrave; những đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n khắp mọi miền Tổ quốc đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng học tập, hăng h&aacute;i thi đua, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện v&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc vận động, c&aacute;c phong tr&agrave;o, hoạt động Đội.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30710/DSCN1713.JPG" style="height:540px; width:720px" /><br /> Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;, &ldquo;Hợp t&aacute;c x&atilde; măng non&rdquo;, nay đ&atilde; ph&aacute;t triển th&ecirc;m nhiều phong tr&agrave;o, cuộc vận động mới như: &ldquo;Gi&uacute;p bạn đến trường&rdquo;, &ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, &ldquo;Ng&ocirc;i nh&agrave; khăn qu&agrave;ng đỏ&rdquo;&hellip; với nhiều nội dung bổ &iacute;ch, thiết thực, h&igrave;nh thức triển khai đa dạng, hiệu quả, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi thiếu nhi, thu h&uacute;t được sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c em. Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua học tập, r&egrave;n luyện của tập thể Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n, nhiều tấm gương s&aacute;ng, những gương mặt t&agrave;i năng ti&ecirc;u biểu đ&atilde; vượt l&ecirc;n, g&oacute;p phần c&ugrave;ng thế hệ trẻ l&agrave;m rạng danh đất nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30710/DSCN1742.JPG" style="height:540px; width:720px" /><br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với chủ đề năm học 2017 &ndash; 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;, c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 đ&atilde; triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mạnh, thiết thực đ&atilde; tập hợp c&aacute;c em đội vi&ecirc;n tham gia. Tại buổi lễ, Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; ghi nhận v&agrave; tuy&ecirc;n dương đại biểu ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực: Thiếu nhi l&agrave;m việc tốt 8 em, Chỉ huy Đội &ndash; 9 em, Vượt kh&oacute; v&agrave; gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute; 14 em, T&agrave;i năng trẻ - 13 em, Học tốt chăm ngoan &ndash; 12 em, Vận động vi&ecirc;n &ndash; Nghệ sĩ nhỏ tuổi 8 em.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>QUỐC BẢO​</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;