Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ Quận 3, năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018) v&agrave; 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5, Quận Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Quận 3 tổ chức Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu trong năm học 2017 - 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:371px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trần Thị Hường &ndash; UV. BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 3, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Quận, ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận, c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Chi bộ - Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở&nbsp; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&ugrave;ng sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; đến từ c&aacute;c đơn vị của c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:340px; text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại buổi li&ecirc;n hoan chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 137 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; những em điển h&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, Học tốt &ndash; chăm ngoan&rdquo;, &ldquo;Vận động vi&ecirc;n, nghệ sĩ nhỏ tuổi&rdquo;, c&aacute;c gương &ldquo;Vượt kh&oacute; - gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute;&rdquo;, &ldquo;Chỉ huy đội giỏi&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng trẻ&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Li&ecirc;n Hoan đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 Dũng sĩ nhỏ cần kiệm ti&ecirc;u biểu, 27 gương Li&ecirc;n đội trưởng xuất sắc trong năm học, c&aacute;c em l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:358px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Mong rằng sau buổi li&ecirc;n hoan nhiều em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cố gắng trong việc học tập v&agrave; r&egrave;n luyện thật tốt để ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong vườn hoa Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;