Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ Quận 3, năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018) v&agrave; 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5, Quận Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Quận 3 tổ chức Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu trong năm học 2017 - 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:371px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trần Thị Hường &ndash; UV. BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 3, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Quận, ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận, c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Chi bộ - Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở&nbsp; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&ugrave;ng sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; đến từ c&aacute;c đơn vị của c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:340px; text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại buổi li&ecirc;n hoan chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 137 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; những em điển h&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, Học tốt &ndash; chăm ngoan&rdquo;, &ldquo;Vận động vi&ecirc;n, nghệ sĩ nhỏ tuổi&rdquo;, c&aacute;c gương &ldquo;Vượt kh&oacute; - gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute;&rdquo;, &ldquo;Chỉ huy đội giỏi&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng trẻ&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Li&ecirc;n Hoan đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 Dũng sĩ nhỏ cần kiệm ti&ecirc;u biểu, 27 gương Li&ecirc;n đội trưởng xuất sắc trong năm học, c&aacute;c em l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:358px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Mong rằng sau buổi li&ecirc;n hoan nhiều em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cố gắng trong việc học tập v&agrave; r&egrave;n luyện thật tốt để ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong vườn hoa Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;