Infographic Kỷ niệm lần thứ 10 Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Dấu ấn Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; qua c&aacute;c con số thể hiện sức sống của một m&ocirc; h&igrave;nh trang bị kỹ năng, nghiệp vụ v&agrave; vinh danh những học sinh, sinh vi&ecirc;n xuất sắc về kiến thức v&agrave; khả năng thực h&agrave;nh, khẳng định chất lượng đ&agrave;o tạo tại c&aacute;c trường nghề.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được tổ chức lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2004, Hội thi &quot;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; đ&atilde; thực sự lan tỏa, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia, trở th&agrave;nh một trong những s&acirc;n chơi chuy&ecirc;n nghiệp g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng học tập, thực h&agrave;nh v&agrave; giảng dạy trong c&aacute;c trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; dạy nghề, đ&aacute;p ứng nhu cầu đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Qua 10 năm, Hội thi đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, được học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường mong đợi v&agrave; hăng h&aacute;i đăng k&yacute; dự thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30672/DAN%20HINH%20TRIEN%20LAM%201.png" style="height:1470px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30672/Copy%20of%20DAN%20HINH%20TRIEN%20LAM%201.png" style="height:1475px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TH&Aacute;I TRIỂN - ĐỨC ĐẠT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;