Infographic Kỷ niệm lần thứ 10 Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Dấu ấn Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; qua c&aacute;c con số thể hiện sức sống của một m&ocirc; h&igrave;nh trang bị kỹ năng, nghiệp vụ v&agrave; vinh danh những học sinh, sinh vi&ecirc;n xuất sắc về kiến thức v&agrave; khả năng thực h&agrave;nh, khẳng định chất lượng đ&agrave;o tạo tại c&aacute;c trường nghề.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được tổ chức lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2004, Hội thi &quot;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; đ&atilde; thực sự lan tỏa, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia, trở th&agrave;nh một trong những s&acirc;n chơi chuy&ecirc;n nghiệp g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng học tập, thực h&agrave;nh v&agrave; giảng dạy trong c&aacute;c trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; dạy nghề, đ&aacute;p ứng nhu cầu đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Qua 10 năm, Hội thi đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, được học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường mong đợi v&agrave; hăng h&aacute;i đăng k&yacute; dự thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30672/DAN%20HINH%20TRIEN%20LAM%201.png" style="height:1470px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30672/Copy%20of%20DAN%20HINH%20TRIEN%20LAM%201.png" style="height:1475px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TH&Aacute;I TRIỂN - ĐỨC ĐẠT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN