Quận Đoàn 10 tổ chức lễ khai mạc và vòng loại Hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 20/04/2018, tại trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng loại hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; Lần thứ VIII &ndash; Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ c&oacute; đ/c Huỳnh Hữu T&agrave;i - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng v&agrave; hơn 90 bạn th&iacute; sinh đến từ khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9066.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự chủ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; hỗ trợ hướng dẫn c&aacute;c bạn th&iacute; sinh lập t&agrave;i khoản tham gia hội thi từ ng&agrave;y 16/04/2018 để kịp thời tham dự v&ograve;ng loại đ&uacute;ng theo tiến tr&igrave;nh đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n 10 cũng đ&atilde; r&aacute;p nối với trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng trong việc hỗ trợ 2 ph&ograve;ng m&aacute;y vi t&iacute;nh với hơn 60 m&aacute;y t&iacute;nh hiện đại được kết nối mạng internet mạnh để c&aacute;c bạn th&iacute; sinh c&oacute; thể thực hiện phần thi của m&igrave;nh một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9083.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; chủ động tham khảo v&agrave; lấy &yacute; kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khi tham gia hoạt động nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cũng như &iacute;ch lợi m&agrave; cuộc thi mang lại. &ldquo;Tham dự cuộc thi th&igrave; m&igrave;nh thấy rằng bộ c&acirc;u hỏi rất s&aacute;t thực tế v&agrave; m&igrave;nh cũng học hỏi được một số điều quan trọng để tự ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh hơn&rdquo; &ndash; Bạn Quốc Huy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 8 chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9076.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, nội dung thi li&ecirc;n quan đến việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO </strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;