Quận Đoàn 10 tổ chức lễ khai mạc và vòng loại Hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 20/04/2018, tại trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng loại hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; Lần thứ VIII &ndash; Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ c&oacute; đ/c Huỳnh Hữu T&agrave;i - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng v&agrave; hơn 90 bạn th&iacute; sinh đến từ khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9066.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự chủ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; hỗ trợ hướng dẫn c&aacute;c bạn th&iacute; sinh lập t&agrave;i khoản tham gia hội thi từ ng&agrave;y 16/04/2018 để kịp thời tham dự v&ograve;ng loại đ&uacute;ng theo tiến tr&igrave;nh đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n 10 cũng đ&atilde; r&aacute;p nối với trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng trong việc hỗ trợ 2 ph&ograve;ng m&aacute;y vi t&iacute;nh với hơn 60 m&aacute;y t&iacute;nh hiện đại được kết nối mạng internet mạnh để c&aacute;c bạn th&iacute; sinh c&oacute; thể thực hiện phần thi của m&igrave;nh một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9083.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; chủ động tham khảo v&agrave; lấy &yacute; kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khi tham gia hoạt động nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cũng như &iacute;ch lợi m&agrave; cuộc thi mang lại. &ldquo;Tham dự cuộc thi th&igrave; m&igrave;nh thấy rằng bộ c&acirc;u hỏi rất s&aacute;t thực tế v&agrave; m&igrave;nh cũng học hỏi được một số điều quan trọng để tự ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh hơn&rdquo; &ndash; Bạn Quốc Huy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 8 chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30591/IMG_9076.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, nội dung thi li&ecirc;n quan đến việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO </strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;