Hãy gọi 1900633323 để chuyên gia khoa học “gỡ rối” vấn đề cho bạn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5726.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n v&agrave; đang t&igrave;m t&agrave;i liệu nghi&ecirc;n cứu ? Bạn l&agrave; học sinh v&agrave; chưa hiểu r&otilde; về một b&agrave;i học trong lớp ? Bạn l&agrave; người lao động đang t&igrave;m phương ph&aacute;p để tăng năng suất cho c&ocirc;ng việc ? Hay l&agrave; một người cao tuổi muốn t&igrave;m c&aacute;ch gi&uacute;p cơ thể lu&ocirc;n khoẻ &hellip; H&atilde;y gọi cho Tổng đ&agrave;i Kết nối tri thức ngay </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n vừa cho ra mắt Tổng đ&agrave;i Kết nối tri thức với website ketnoitrithuc.vn v&agrave; số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng 1900 63 33 23, với nhiệm vụ: Gi&uacute;p tất cả mọi người gọi điện thoại đến gặp c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia để được tư vấn. Tổng đ&agrave;i đ&atilde; ra mắt v&agrave; ch&iacute;nh thức hoạt động từ ng&agrave;y 16/4.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5715.JPG" style="height:427px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ thực hiện k&iacute; kết hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển Tổng đ&agrave;i kết nối tri thức c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghệ Tadu trong buổi ra mắt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng đ&agrave;i c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c nh&agrave; Khoa học trẻ, chuy&ecirc;n gia, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức &hellip;Nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia n&agrave;y sẽ tư vấn, hướng dẫn, giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc, đồng thời cung cấp kiến thức, phương ph&aacute;p, định hướng cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người cao tuổi, &hellip; c&oacute; nhu cầu đang sống tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5729.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5743.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia sẽ tham gia tương t&aacute;c với Tổng đ&agrave;i thực hiện c&agrave;i đặt app kết nối&nbsp;li&ecirc;n lạc với người d&acirc;n th&ocirc;ng qua Tổng đ&agrave;i.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5740.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu đang gặp trở ngại hoặc thắc mắc về điều g&igrave; đ&oacute; li&ecirc;n quan đến đời sống x&atilde; hội, hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học, người d&acirc;n chỉ cần sử dụng điện thoại c&aacute; nh&acirc;n gọi đến số &ldquo;Hotline&rdquo; 1900 63 33 23 . Đ&acirc;y l&agrave; đầu số do C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng nghệ Tadu cung cấp v&agrave; hỗ trợ vận h&agrave;nh. C&aacute;c nh&agrave; Khoa học v&agrave; chuy&ecirc;n gia sẽ đ&aacute;p ứng c&aacute;c thắc mắc trong 12 lĩnh vực với từng đầu số ri&ecirc;ng biệt như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a dược: bấm số 1</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ Sinh - Y Sinh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm: bấm số 2</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ: bấm số 3</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Gi&aacute;o dục v&agrave; X&atilde; hội Nh&acirc;n văn: bấm số 4</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- H&agrave;nh ch&iacute;nh - Ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; Kinh tế: bấm số 5</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- N&ocirc;ng - L&acirc;m - Ngư nghiệp v&agrave; T&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường: bấm số 6</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c - X&acirc;y dựng: bấm số 7</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Hỗ trợ chung: bấm số 001</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng đ&agrave;i c&oacute; thể kết nối 100 cuộc gọi c&ugrave;ng một l&uacute;c. Hoặc nếu người d&ugrave;ng muốn t&igrave;m th&ocirc;ng tin c&aacute;c nh&agrave; khoa học để c&oacute; thể kết nối tương t&aacute;c, h&atilde;y truy cập v&agrave;o website <a href="http://ketnoitrithuc.vn/."><u>http://ketnoitrithuc.vn/.</u></a>&nbsp;Khi thực hiện cuộc gọi, Tổng đ&agrave;i sẽ kết nối với số điện thoại l&agrave;m việc của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;