Hãy gọi 1900633323 để chuyên gia khoa học “gỡ rối” vấn đề cho bạn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5726.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n v&agrave; đang t&igrave;m t&agrave;i liệu nghi&ecirc;n cứu ? Bạn l&agrave; học sinh v&agrave; chưa hiểu r&otilde; về một b&agrave;i học trong lớp ? Bạn l&agrave; người lao động đang t&igrave;m phương ph&aacute;p để tăng năng suất cho c&ocirc;ng việc ? Hay l&agrave; một người cao tuổi muốn t&igrave;m c&aacute;ch gi&uacute;p cơ thể lu&ocirc;n khoẻ &hellip; H&atilde;y gọi cho Tổng đ&agrave;i Kết nối tri thức ngay </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n vừa cho ra mắt Tổng đ&agrave;i Kết nối tri thức với website ketnoitrithuc.vn v&agrave; số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng 1900 63 33 23, với nhiệm vụ: Gi&uacute;p tất cả mọi người gọi điện thoại đến gặp c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia để được tư vấn. Tổng đ&agrave;i đ&atilde; ra mắt v&agrave; ch&iacute;nh thức hoạt động từ ng&agrave;y 16/4.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5715.JPG" style="height:427px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ thực hiện k&iacute; kết hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển Tổng đ&agrave;i kết nối tri thức c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghệ Tadu trong buổi ra mắt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng đ&agrave;i c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c nh&agrave; Khoa học trẻ, chuy&ecirc;n gia, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức &hellip;Nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia n&agrave;y sẽ tư vấn, hướng dẫn, giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc, đồng thời cung cấp kiến thức, phương ph&aacute;p, định hướng cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người cao tuổi, &hellip; c&oacute; nhu cầu đang sống tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5729.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5743.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia sẽ tham gia tương t&aacute;c với Tổng đ&agrave;i thực hiện c&agrave;i đặt app kết nối&nbsp;li&ecirc;n lạc với người d&acirc;n th&ocirc;ng qua Tổng đ&agrave;i.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30583/572A5740.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu đang gặp trở ngại hoặc thắc mắc về điều g&igrave; đ&oacute; li&ecirc;n quan đến đời sống x&atilde; hội, hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học, người d&acirc;n chỉ cần sử dụng điện thoại c&aacute; nh&acirc;n gọi đến số &ldquo;Hotline&rdquo; 1900 63 33 23 . Đ&acirc;y l&agrave; đầu số do C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng nghệ Tadu cung cấp v&agrave; hỗ trợ vận h&agrave;nh. C&aacute;c nh&agrave; Khoa học v&agrave; chuy&ecirc;n gia sẽ đ&aacute;p ứng c&aacute;c thắc mắc trong 12 lĩnh vực với từng đầu số ri&ecirc;ng biệt như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a dược: bấm số 1</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ Sinh - Y Sinh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm: bấm số 2</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ: bấm số 3</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Gi&aacute;o dục v&agrave; X&atilde; hội Nh&acirc;n văn: bấm số 4</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- H&agrave;nh ch&iacute;nh - Ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; Kinh tế: bấm số 5</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- N&ocirc;ng - L&acirc;m - Ngư nghiệp v&agrave; T&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường: bấm số 6</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c - X&acirc;y dựng: bấm số 7</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Hỗ trợ chung: bấm số 001</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng đ&agrave;i c&oacute; thể kết nối 100 cuộc gọi c&ugrave;ng một l&uacute;c. Hoặc nếu người d&ugrave;ng muốn t&igrave;m th&ocirc;ng tin c&aacute;c nh&agrave; khoa học để c&oacute; thể kết nối tương t&aacute;c, h&atilde;y truy cập v&agrave;o website <a href="http://ketnoitrithuc.vn/."><u>http://ketnoitrithuc.vn/.</u></a>&nbsp;Khi thực hiện cuộc gọi, Tổng đ&agrave;i sẽ kết nối với số điện thoại l&agrave;m việc của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;