Quận Đoàn 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 11/4/2018 vừa qua, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, BTV Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 với sự tham gia đầy đủ của đại điện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9033.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; diễn ra hết sức s&ocirc;i nổi bằng c&aacute;c hoạt động mang &yacute; nghĩa x&atilde; hội lớn v&agrave; thực tiễn như duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm chăm s&oacute;c sức khỏe cộng đồng; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn minh đ&ocirc; thị dọn dẹp v&agrave; chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh mảng xanh; hỗ trợ giải đ&aacute;p thắc mắc của người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh, BHXH; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c phối kết hợp với c&aacute;c đơn vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống thế hệ trẻ; ch&uacute; trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh an sinh x&atilde; hội... Với quy m&ocirc; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc &yacute; nghĩa, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 600 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&ugrave;ng tham gia hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9039.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị tổng kết, c&aacute;c vấn đề xoay quanh c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; x&acirc;y dựng nội dung c&aacute;c chương tr&igrave;nh của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n đều đ&atilde; được nh&igrave;n lại một c&aacute;ch tổng quan v&agrave; n&ecirc;u được ưu khuyết điểm để r&uacute;t kinh nghiệm. &ldquo;Vấn đề s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động cần phải được n&acirc;ng cao, cần phải tạo ra nhiều c&aacute;i mới lạ ph&ugrave; hợp với thực tiễn th&igrave; mới được sự đồng t&igrave;nh hưởng ứng rộng r&atilde;i của người d&acirc;n&rdquo;, đ/c B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9035.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; được đề ra với nhiều tuyến hoạt động &yacute; nghĩa mang tầm ảnh hưởng lớn v&agrave; lu&ocirc;n ch&uacute; trọng k&iacute;ch th&iacute;ch sự s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, cụ thể l&agrave;: c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đều ph&aacute;t h&agrave;nh bản tin ri&ecirc;ng; &aacute;p dụng đồ họa v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền; ra mắt nhiều ấn phẩm điện tử hướng dẫn tiện lợi... Theo đ&oacute;, để ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; sự cố gắng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, BTV Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; quyết định khen thưởng nhiều cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt v&agrave; xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c đơn vị trường học v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC BẢO</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;