Quận Đoàn 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 11/4/2018 vừa qua, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, BTV Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 với sự tham gia đầy đủ của đại điện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9033.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; diễn ra hết sức s&ocirc;i nổi bằng c&aacute;c hoạt động mang &yacute; nghĩa x&atilde; hội lớn v&agrave; thực tiễn như duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm chăm s&oacute;c sức khỏe cộng đồng; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn minh đ&ocirc; thị dọn dẹp v&agrave; chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh mảng xanh; hỗ trợ giải đ&aacute;p thắc mắc của người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh, BHXH; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c phối kết hợp với c&aacute;c đơn vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống thế hệ trẻ; ch&uacute; trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh an sinh x&atilde; hội... Với quy m&ocirc; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc &yacute; nghĩa, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 600 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&ugrave;ng tham gia hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9039.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị tổng kết, c&aacute;c vấn đề xoay quanh c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; x&acirc;y dựng nội dung c&aacute;c chương tr&igrave;nh của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n đều đ&atilde; được nh&igrave;n lại một c&aacute;ch tổng quan v&agrave; n&ecirc;u được ưu khuyết điểm để r&uacute;t kinh nghiệm. &ldquo;Vấn đề s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động cần phải được n&acirc;ng cao, cần phải tạo ra nhiều c&aacute;i mới lạ ph&ugrave; hợp với thực tiễn th&igrave; mới được sự đồng t&igrave;nh hưởng ứng rộng r&atilde;i của người d&acirc;n&rdquo;, đ/c B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9035.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; được đề ra với nhiều tuyến hoạt động &yacute; nghĩa mang tầm ảnh hưởng lớn v&agrave; lu&ocirc;n ch&uacute; trọng k&iacute;ch th&iacute;ch sự s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, cụ thể l&agrave;: c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đều ph&aacute;t h&agrave;nh bản tin ri&ecirc;ng; &aacute;p dụng đồ họa v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền; ra mắt nhiều ấn phẩm điện tử hướng dẫn tiện lợi... Theo đ&oacute;, để ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; sự cố gắng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, BTV Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; quyết định khen thưởng nhiều cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt v&agrave; xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c đơn vị trường học v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC BẢO</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;