Quận Đoàn 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 11/4/2018 vừa qua, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, BTV Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 với sự tham gia đầy đủ của đại điện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9033.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; diễn ra hết sức s&ocirc;i nổi bằng c&aacute;c hoạt động mang &yacute; nghĩa x&atilde; hội lớn v&agrave; thực tiễn như duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm chăm s&oacute;c sức khỏe cộng đồng; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn minh đ&ocirc; thị dọn dẹp v&agrave; chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh mảng xanh; hỗ trợ giải đ&aacute;p thắc mắc của người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh, BHXH; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c phối kết hợp với c&aacute;c đơn vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống thế hệ trẻ; ch&uacute; trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh an sinh x&atilde; hội... Với quy m&ocirc; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc &yacute; nghĩa, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 600 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&ugrave;ng tham gia hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9039.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị tổng kết, c&aacute;c vấn đề xoay quanh c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; x&acirc;y dựng nội dung c&aacute;c chương tr&igrave;nh của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n đều đ&atilde; được nh&igrave;n lại một c&aacute;ch tổng quan v&agrave; n&ecirc;u được ưu khuyết điểm để r&uacute;t kinh nghiệm. &ldquo;Vấn đề s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động cần phải được n&acirc;ng cao, cần phải tạo ra nhiều c&aacute;i mới lạ ph&ugrave; hợp với thực tiễn th&igrave; mới được sự đồng t&igrave;nh hưởng ứng rộng r&atilde;i của người d&acirc;n&rdquo;, đ/c B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30569/IMG_9035.JPG" style="width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 của Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; được đề ra với nhiều tuyến hoạt động &yacute; nghĩa mang tầm ảnh hưởng lớn v&agrave; lu&ocirc;n ch&uacute; trọng k&iacute;ch th&iacute;ch sự s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, cụ thể l&agrave;: c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đều ph&aacute;t h&agrave;nh bản tin ri&ecirc;ng; &aacute;p dụng đồ họa v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền; ra mắt nhiều ấn phẩm điện tử hướng dẫn tiện lợi... Theo đ&oacute;, để ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; sự cố gắng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, BTV Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; quyết định khen thưởng nhiều cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt v&agrave; xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c đơn vị trường học v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC BẢO</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;