Huyện Nhà Bè: Hội thi phụ trách sao giỏi, chỉ huy đội giỏi năm học 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/4/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Huyện, nhằm tạo s&acirc;n chơi để c&aacute;c em Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội thể hiện bản lĩnh, năng động, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội,&nbsp;Hội đồng Đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi Huyện tổ chức Hội thi phụ tr&aacute;ch sao giỏi, chỉ huy đội giỏi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm học 2017 &ndash; 2018 thu h&uacute;t sự tham gia của hơn&nbsp;150 đội vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Tiểu học &ndash; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30564/IMG_9782.JPG" style="height:428px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, việc duy tr&igrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, c&aacute;c hội thi được duy tr&igrave; từ c&aacute;c li&ecirc;n đội đến cấp huyện, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc ph&aacute;t triển đội ngũ Phụ tr&aacute;ch sao, Chỉ huy Đội tại c&aacute;c trường Tiểu học, THCS được Hội đồng Đội huyện quan t&acirc;m thực hiện tốt, h&agrave;ng năm đều chọn cử những đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất tham gia c&aacute;c hội thi cấp cụm, cấp th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao năng lực v&agrave; bản lĩnh của Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội huyện Nh&agrave; B&egrave;, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao vai tr&ograve; chỉ huy th&ocirc;ng qua hoạt động kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng, ứng xử, cụ thể đ&atilde; diễn ra c&aacute;c nội dung &yacute; nghĩa v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi hấp dẫn như: Hội thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch sao giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội Tiểu học gồm phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Năng động&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Kh&eacute;o tay&rdquo; v&agrave; phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Vui khỏe&rdquo;; Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội Giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS gồm: Trắc nghiệm kiến thức tổng qu&aacute;t, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, kỹ năng nhận, ph&aacute;t tin, kỹ năng d&atilde; ngoại, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; phần thi kỷ lục.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;