Huyện Nhà Bè: Hội thi phụ trách sao giỏi, chỉ huy đội giỏi năm học 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/4/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Huyện, nhằm tạo s&acirc;n chơi để c&aacute;c em Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội thể hiện bản lĩnh, năng động, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội,&nbsp;Hội đồng Đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi Huyện tổ chức Hội thi phụ tr&aacute;ch sao giỏi, chỉ huy đội giỏi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm học 2017 &ndash; 2018 thu h&uacute;t sự tham gia của hơn&nbsp;150 đội vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Tiểu học &ndash; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30564/IMG_9782.JPG" style="height:428px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, việc duy tr&igrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, c&aacute;c hội thi được duy tr&igrave; từ c&aacute;c li&ecirc;n đội đến cấp huyện, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc ph&aacute;t triển đội ngũ Phụ tr&aacute;ch sao, Chỉ huy Đội tại c&aacute;c trường Tiểu học, THCS được Hội đồng Đội huyện quan t&acirc;m thực hiện tốt, h&agrave;ng năm đều chọn cử những đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất tham gia c&aacute;c hội thi cấp cụm, cấp th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao năng lực v&agrave; bản lĩnh của Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội huyện Nh&agrave; B&egrave;, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao vai tr&ograve; chỉ huy th&ocirc;ng qua hoạt động kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng, ứng xử, cụ thể đ&atilde; diễn ra c&aacute;c nội dung &yacute; nghĩa v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi hấp dẫn như: Hội thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch sao giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội Tiểu học gồm phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Năng động&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Kh&eacute;o tay&rdquo; v&agrave; phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Vui khỏe&rdquo;; Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội Giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS gồm: Trắc nghiệm kiến thức tổng qu&aacute;t, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, kỹ năng nhận, ph&aacute;t tin, kỹ năng d&atilde; ngoại, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; phần thi kỷ lục.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;