Huyện Nhà Bè: Hội thi phụ trách sao giỏi, chỉ huy đội giỏi năm học 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/4/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Huyện, nhằm tạo s&acirc;n chơi để c&aacute;c em Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội thể hiện bản lĩnh, năng động, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội,&nbsp;Hội đồng Đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi Huyện tổ chức Hội thi phụ tr&aacute;ch sao giỏi, chỉ huy đội giỏi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm học 2017 &ndash; 2018 thu h&uacute;t sự tham gia của hơn&nbsp;150 đội vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Tiểu học &ndash; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30564/IMG_9782.JPG" style="height:428px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, việc duy tr&igrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, c&aacute;c hội thi được duy tr&igrave; từ c&aacute;c li&ecirc;n đội đến cấp huyện, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc ph&aacute;t triển đội ngũ Phụ tr&aacute;ch sao, Chỉ huy Đội tại c&aacute;c trường Tiểu học, THCS được Hội đồng Đội huyện quan t&acirc;m thực hiện tốt, h&agrave;ng năm đều chọn cử những đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất tham gia c&aacute;c hội thi cấp cụm, cấp th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao năng lực v&agrave; bản lĩnh của Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội huyện Nh&agrave; B&egrave;, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao vai tr&ograve; chỉ huy th&ocirc;ng qua hoạt động kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng, ứng xử, cụ thể đ&atilde; diễn ra c&aacute;c nội dung &yacute; nghĩa v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi hấp dẫn như: Hội thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch sao giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội Tiểu học gồm phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Năng động&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Kh&eacute;o tay&rdquo; v&agrave; phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Vui khỏe&rdquo;; Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội Giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS gồm: Trắc nghiệm kiến thức tổng qu&aacute;t, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, kỹ năng nhận, ph&aacute;t tin, kỹ năng d&atilde; ngoại, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; phần thi kỷ lục.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;