Quận 2: Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - 2018 của cơ sở Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết thực ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng Tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2 s&ocirc;i nổi tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi, đồng thời kết hợp thăm hỏi, phụng dưỡng c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 31/01/2018, Đo&agrave;n phường Thạnh Mỹ Lợi tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo &quot;K&yacute; sự đỏ&quot; với chủ đề &quot;Ch&acirc;n trần ch&iacute; th&eacute;p&quot; với sự tham gia của 40 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c C&ocirc; ch&uacute; Cựu Chiến binh, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Lợi. H&agrave;nh tr&igrave;nh được diễn ra với 20 chiếc xe m&aacute;y đ&atilde; đưa c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh chị, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham quan, t&igrave;m hiểu c&aacute;c địa điểm gắn với cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968 như: Bia tưởng niệm tại T&ograve;a Đại sứ qu&aacute;n Mỹ, bia tưởng niệm tại Dinh Độc Lập, Bia tưởng niệm tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n L&atilde;nh Binh Thăng, Bia tưởng niệm Cầu Sắt Quận T&acirc;n Ph&uacute;, Bia tưởng niệm tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quận T&acirc;n Ph&uacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/binh an.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 05/02/2018, Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y phối hợp c&ugrave;ng Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN phường v&agrave; CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến phường tổ chức chương tr&igrave;nh họp mặt giao lưu văn nghệ kỷ niệm đồng thời trao những b&oacute; hoa tươi thắm thay cho lời tri &acirc;n đối với những đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng đ&atilde; từng tham gia sự kiện lịch sử 50 năm trước.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 08/02/2018, Đo&agrave;n phường Thảo Điền&nbsp;tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo; K&yacute; ức Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo; cho 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố gắn với Cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm1968: Di t&iacute;ch hộp thư b&iacute; mật v&agrave; Hầm nổi của Biệt động S&agrave;i G&ograve;n, Di t&iacute;ch hầm chứa vũ kh&iacute; của Biệt động Th&agrave;nh đ&aacute;nh Dinh Độc lập năm 1968; Bia tưởng niệm c&aacute;c chiến sĩ Biệt động S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại Dinh độc lập; Số 04 Duy T&acirc;n - Trung t&acirc;m đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thời chống Mỹ ( Nh&agrave; văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n - 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Q.1).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/thao dien.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 09/02/2018, Đo&agrave;n phường B&igrave;nh An tổ chức Đ&ecirc;m văn nghệ &ldquo;H&agrave;o kh&iacute; Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; s&acirc;n khấu h&oacute;a diễn biến, &yacute; nghĩa của chiến dịch Mậu Th&acirc;n năm 1968 cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi phường B&igrave;nh An với c&aacute;c tiết mục Xuống đường, Tiếng h&aacute;t những đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ngủ, Người đợi người, Bản h&ugrave;ng ca 68,&hellip; do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh An thể hiện, thu h&uacute;t hơn 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n địa phương tham gia.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/02/2018, Đo&agrave;n phường C&aacute;t L&aacute;i tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;K&yacute; ức Mậu Th&acirc;n&rdquo; đến với c&aacute;c &ldquo;địa chỉ đỏ&quot;, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa điểm lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Bia tưởng niệm c&aacute;c chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc (phường An Ph&uacute;, Quận 2); t&igrave;m hiểu di t&iacute;ch hầm chứa vũ kh&iacute; của Biệt Động th&agrave;nh đ&aacute;nh Dinh Độc lập năm 1968 G&ograve;n (nay l&agrave; 287/70 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, phường 05, quận 3) , di t&iacute;ch Ban Tuy&ecirc;n huấn xứ ủy Nam Bộ (nay l&agrave; 51/10/14 Cao Thắng phường 03, quận 03); di t&iacute;ch hộp thư b&iacute; mật của biệt động S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; 113A Đặng Dung, phường T&acirc;n Định, Quận 1). Tại mỗi điểm dừng ch&acirc;n c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n , thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được nghe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; phụ tr&aacute;ch giới thiệu về &yacute; nghĩa, tầm quan trọng của c&aacute;c địa điểm trong việc chuẩn bị cho cuộc tiến c&ocirc;ng, nổi dậy, những hy sinh, mất m&aacute;c v&igrave; sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần r&egrave;n luyện th&ecirc;m bản lĩnh ch&iacute;nh trị, bồi đắp về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước hăng h&aacute;i hơn trong học tập lẫn c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/thanh my loi.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi cơ sở Đo&agrave;n với nhiều h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018) đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục cho thế hệ trẻ Quận 2 &yacute; nghĩa lịch sử, tầm v&oacute;c vĩ đại của cuộc tổng tiến c&ocirc;ng năm 1968, về những năm th&aacute;ng h&agrave;o h&ugrave;ng, gian khổ, đầy hy sinh mất m&aacute;t của thế hệ cha anh, củng cố niềm tin của tuổi trẻ v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hữu Thiện</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;