Quận 2: Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - 2018 của cơ sở Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết thực ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng Tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2 s&ocirc;i nổi tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi, đồng thời kết hợp thăm hỏi, phụng dưỡng c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 31/01/2018, Đo&agrave;n phường Thạnh Mỹ Lợi tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo &quot;K&yacute; sự đỏ&quot; với chủ đề &quot;Ch&acirc;n trần ch&iacute; th&eacute;p&quot; với sự tham gia của 40 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c C&ocirc; ch&uacute; Cựu Chiến binh, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Lợi. H&agrave;nh tr&igrave;nh được diễn ra với 20 chiếc xe m&aacute;y đ&atilde; đưa c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh chị, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham quan, t&igrave;m hiểu c&aacute;c địa điểm gắn với cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968 như: Bia tưởng niệm tại T&ograve;a Đại sứ qu&aacute;n Mỹ, bia tưởng niệm tại Dinh Độc Lập, Bia tưởng niệm tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n L&atilde;nh Binh Thăng, Bia tưởng niệm Cầu Sắt Quận T&acirc;n Ph&uacute;, Bia tưởng niệm tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quận T&acirc;n Ph&uacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/binh an.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 05/02/2018, Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y phối hợp c&ugrave;ng Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN phường v&agrave; CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến phường tổ chức chương tr&igrave;nh họp mặt giao lưu văn nghệ kỷ niệm đồng thời trao những b&oacute; hoa tươi thắm thay cho lời tri &acirc;n đối với những đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng đ&atilde; từng tham gia sự kiện lịch sử 50 năm trước.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 08/02/2018, Đo&agrave;n phường Thảo Điền&nbsp;tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo; K&yacute; ức Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo; cho 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố gắn với Cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm1968: Di t&iacute;ch hộp thư b&iacute; mật v&agrave; Hầm nổi của Biệt động S&agrave;i G&ograve;n, Di t&iacute;ch hầm chứa vũ kh&iacute; của Biệt động Th&agrave;nh đ&aacute;nh Dinh Độc lập năm 1968; Bia tưởng niệm c&aacute;c chiến sĩ Biệt động S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại Dinh độc lập; Số 04 Duy T&acirc;n - Trung t&acirc;m đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thời chống Mỹ ( Nh&agrave; văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n - 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Ngh&eacute;, Q.1).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/thao dien.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 09/02/2018, Đo&agrave;n phường B&igrave;nh An tổ chức Đ&ecirc;m văn nghệ &ldquo;H&agrave;o kh&iacute; Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; s&acirc;n khấu h&oacute;a diễn biến, &yacute; nghĩa của chiến dịch Mậu Th&acirc;n năm 1968 cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi phường B&igrave;nh An với c&aacute;c tiết mục Xuống đường, Tiếng h&aacute;t những đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ngủ, Người đợi người, Bản h&ugrave;ng ca 68,&hellip; do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh An thể hiện, thu h&uacute;t hơn 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n địa phương tham gia.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/02/2018, Đo&agrave;n phường C&aacute;t L&aacute;i tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;K&yacute; ức Mậu Th&acirc;n&rdquo; đến với c&aacute;c &ldquo;địa chỉ đỏ&quot;, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa điểm lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Bia tưởng niệm c&aacute;c chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc (phường An Ph&uacute;, Quận 2); t&igrave;m hiểu di t&iacute;ch hầm chứa vũ kh&iacute; của Biệt Động th&agrave;nh đ&aacute;nh Dinh Độc lập năm 1968 G&ograve;n (nay l&agrave; 287/70 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, phường 05, quận 3) , di t&iacute;ch Ban Tuy&ecirc;n huấn xứ ủy Nam Bộ (nay l&agrave; 51/10/14 Cao Thắng phường 03, quận 03); di t&iacute;ch hộp thư b&iacute; mật của biệt động S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; 113A Đặng Dung, phường T&acirc;n Định, Quận 1). Tại mỗi điểm dừng ch&acirc;n c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n , thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được nghe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; phụ tr&aacute;ch giới thiệu về &yacute; nghĩa, tầm quan trọng của c&aacute;c địa điểm trong việc chuẩn bị cho cuộc tiến c&ocirc;ng, nổi dậy, những hy sinh, mất m&aacute;c v&igrave; sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần r&egrave;n luyện th&ecirc;m bản lĩnh ch&iacute;nh trị, bồi đắp về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước hăng h&aacute;i hơn trong học tập lẫn c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30255/thanh my loi.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi cơ sở Đo&agrave;n với nhiều h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018) đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục cho thế hệ trẻ Quận 2 &yacute; nghĩa lịch sử, tầm v&oacute;c vĩ đại của cuộc tổng tiến c&ocirc;ng năm 1968, về những năm th&aacute;ng h&agrave;o h&ugrave;ng, gian khổ, đầy hy sinh mất m&aacute;t của thế hệ cha anh, củng cố niềm tin của tuổi trẻ v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hữu Thiện</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;