Quận 2: Khai mạc Hội Xuân Quận 2 và Vòng Chung kết Hội thi "Tiếng hát chim Sơn ca" 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Mậu Tuất năm 2018; kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018); Kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 &ndash; 03/2/2018); 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2018). Trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động mừng Xu&acirc;n 2018, ng&agrave;y 10/02/2018, Hội Xu&acirc;n quận 2 ch&iacute;nh thức khai mạc tại S&acirc;n khấu Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2, với c&aacute;c tiết mục biểu diễn l&acirc;n sư rồng, văn nghệ thiếu nhi thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n Quận 2 đến tham dự, đồng thời với mong muốn chăm lo cho học sinh, thiếu nhi, đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, học giỏi, t&iacute;ch cực trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tại cơ sở, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao tặng 32 phần qu&agrave; Tết cho 32 em thiếu nhi trong Lễ Khai mạc Hội Xu&acirc;n Quận 2 năm 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30252/tieng hat chim sơn ca.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động &ldquo;Mừng Đảng &ndash; Mừng Xu&acirc;n&rdquo; năm 2018 b&ecirc;n cạnh việc ph&aacute;t huy hơn nữa c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi c&aacute;c trường mầm non, tiểu học v&agrave; trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 2. Hội đồng Đội Quận 2 phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi quận 2 v&agrave; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục&amp;Đ&agrave;o tạo quận tổ chức Hội thi &ldquo;Tiếng h&aacute;t chim Sơn ca&rdquo; &ndash; năm 2018 với mục đ&iacute;ch tạo s&acirc;n chơi cho thiếu nhi ở c&aacute;c lứa tuổi Mầm non, Tiểu học, THCS c&oacute; sở th&iacute;ch ca h&aacute;t h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi Mừng Đảng &ndash; Mừng Xu&acirc;n Mậu Tuất năm 2018. N&acirc;ng cao thị hiếu thẩm mỹ cho thiếu nhi về loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc, định hướng cho thiếu nhi nghe v&agrave; h&aacute;t c&aacute;c ca kh&uacute;c ph&ugrave; hợp với lứa tuổi của m&igrave;nh.G&oacute;p phần ph&aacute;t huy c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận từ đ&oacute; lựa chọn c&aacute;c nh&acirc;n tố c&oacute; năng khiếu văn nghệ tạo lực lượng n&ograve;ng cốt tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hội thi, hội diễn cho quận v&agrave; th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30252/27867796_930429573783066_1465559591300719648_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với việc sử dụng c&aacute;c ca kh&uacute;c d&agrave;nh cho thiếu nhi, d&acirc;n ca sẽ được lồng gh&eacute;p v&agrave;o hội thi nhằm tạo sự mới mẻ v&agrave; gi&aacute;o dục về văn h&oacute;a d&acirc;n tộc cho thiếu nhi. Ng&agrave;y 10/2/2018 v&ograve;ng chung kết đ&atilde; diễn ra với sự tham gia của 18&nbsp;đội đến từ 3 bảng thi. Kết quả: Giải Nhất bảng A thuộc về em Đo&agrave;n L&acirc;m Bảo Ph&uacute;c &ndash; trường Mầm non Hoa Hồng, phường Thạnh Mỹ Lợi; Giải Nhất Bảng B thuộc về em Trần Ngọc Thanh T&acirc;m &ndash; trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi; Giải Nhất Bảng C thuộc về em Nguyễn Thị Phương Quy&ecirc;n &ndash; trường THCS Giồng &Ocirc;ng Tố, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hữu Thiện</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;