Quận 2: Khai mạc Hội Xuân Quận 2 và Vòng Chung kết Hội thi "Tiếng hát chim Sơn ca" 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Mậu Tuất năm 2018; kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018); Kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 &ndash; 03/2/2018); 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2018). Trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động mừng Xu&acirc;n 2018, ng&agrave;y 10/02/2018, Hội Xu&acirc;n quận 2 ch&iacute;nh thức khai mạc tại S&acirc;n khấu Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2, với c&aacute;c tiết mục biểu diễn l&acirc;n sư rồng, văn nghệ thiếu nhi thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n Quận 2 đến tham dự, đồng thời với mong muốn chăm lo cho học sinh, thiếu nhi, đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, học giỏi, t&iacute;ch cực trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tại cơ sở, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao tặng 32 phần qu&agrave; Tết cho 32 em thiếu nhi trong Lễ Khai mạc Hội Xu&acirc;n Quận 2 năm 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30252/tieng hat chim sơn ca.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động &ldquo;Mừng Đảng &ndash; Mừng Xu&acirc;n&rdquo; năm 2018 b&ecirc;n cạnh việc ph&aacute;t huy hơn nữa c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi c&aacute;c trường mầm non, tiểu học v&agrave; trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 2. Hội đồng Đội Quận 2 phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi quận 2 v&agrave; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục&amp;Đ&agrave;o tạo quận tổ chức Hội thi &ldquo;Tiếng h&aacute;t chim Sơn ca&rdquo; &ndash; năm 2018 với mục đ&iacute;ch tạo s&acirc;n chơi cho thiếu nhi ở c&aacute;c lứa tuổi Mầm non, Tiểu học, THCS c&oacute; sở th&iacute;ch ca h&aacute;t h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi Mừng Đảng &ndash; Mừng Xu&acirc;n Mậu Tuất năm 2018. N&acirc;ng cao thị hiếu thẩm mỹ cho thiếu nhi về loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc, định hướng cho thiếu nhi nghe v&agrave; h&aacute;t c&aacute;c ca kh&uacute;c ph&ugrave; hợp với lứa tuổi của m&igrave;nh.G&oacute;p phần ph&aacute;t huy c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận từ đ&oacute; lựa chọn c&aacute;c nh&acirc;n tố c&oacute; năng khiếu văn nghệ tạo lực lượng n&ograve;ng cốt tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hội thi, hội diễn cho quận v&agrave; th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30252/27867796_930429573783066_1465559591300719648_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với việc sử dụng c&aacute;c ca kh&uacute;c d&agrave;nh cho thiếu nhi, d&acirc;n ca sẽ được lồng gh&eacute;p v&agrave;o hội thi nhằm tạo sự mới mẻ v&agrave; gi&aacute;o dục về văn h&oacute;a d&acirc;n tộc cho thiếu nhi. Ng&agrave;y 10/2/2018 v&ograve;ng chung kết đ&atilde; diễn ra với sự tham gia của 18&nbsp;đội đến từ 3 bảng thi. Kết quả: Giải Nhất bảng A thuộc về em Đo&agrave;n L&acirc;m Bảo Ph&uacute;c &ndash; trường Mầm non Hoa Hồng, phường Thạnh Mỹ Lợi; Giải Nhất Bảng B thuộc về em Trần Ngọc Thanh T&acirc;m &ndash; trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi; Giải Nhất Bảng C thuộc về em Nguyễn Thị Phương Quy&ecirc;n &ndash; trường THCS Giồng &Ocirc;ng Tố, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hữu Thiện</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;