Quận 2: Ấm áp nghĩa tình căn cứ Thành Đoàn tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Những ng&agrave;y đầu năm 2018, h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o đầu năm mới Xu&acirc;n Mậu Tuất năm 2018, hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 2018, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lại được c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n về thăm lại c&aacute;c căn cứ c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm xưa. Từ 5 giờ 30 s&aacute;ng 21/01/2018, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n (C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 2, Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace) đ&atilde; tập trung tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n để di chuyển qu&agrave; tặng v&agrave; vật dụng tặng c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước tại x&atilde; Long An v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Chuyến xe đưa đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gồm 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n đến v&ugrave;ng đất Long An trung dũng ki&ecirc;n cường, nơi trước đ&acirc;y, những người chiến sĩ c&aacute;ch mạng, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được Nh&acirc;n d&acirc;n nu&ocirc;i giấu, hoạt động ngay cửa ng&otilde; đ&ocirc; th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n. Mỗi c&acirc;y cầu, mỗi cung đường, c&aacute;nh đồng l&uacute;a xanh ng&aacute;t, những bụi dừa nước um t&ugrave;m đều mang những c&acirc;u chuyện về một thời kỳ m&aacute;u v&agrave; hoa, đ&atilde; trui r&egrave;n thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đầy ki&ecirc;n cường, bất khuất. Qua lời kể của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&ecirc;n chuyến xe, mọi sự khốc liệt, gian khổ, hy sinh của thế hệ thanh ni&ecirc;n thời kỳ chống Mỹ cứu nước hiện l&ecirc;n trong t&acirc;m tr&iacute; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n rất ch&acirc;n thực v&agrave; sống động, ấm &aacute;p nghĩa t&igrave;nh đồng đội.</p> <p style="text-align:justify">Tại Hội trường Trung t&acirc;m văn h&oacute;a x&atilde; Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi, đồng thời trao tặng 1000 quyển tập trắng, 10 suất học bổng trị gi&aacute; 5 triệu đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cổ vũ v&agrave; ủng hộ cho c&aacute;c em được tiếp tục ước mơ cắp s&aacute;ch đến trường, phấn đấu trở th&agrave;nh những người đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong tương lai của tỉnh Long An ki&ecirc;n cường.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30143/27046891_974792669363334_1168605945_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại ng&ocirc;i nh&agrave; ấm c&uacute;ng nghĩa t&igrave;nh của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại Ấp 1, x&atilde; Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; thay mặt cho lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện tại gửi lời tri &acirc;n s&acirc;u sắc đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở v&agrave; đ&ugrave;m bọc cho c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m tiếp bước truyền thống, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ta viết tiếp những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng, g&oacute;p sức m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển. C&ugrave;ng đến tham dự Chương tr&igrave;nh thăm căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại tỉnh Long An c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; V&otilde; Trần Tuấn Thanh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Long An, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể x&atilde; Long Định.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh tại x&atilde; Long Định, trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh cảm nhận thật r&otilde; t&igrave;nh cảm ấm &aacute;p, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh, hiểu th&ecirc;m căn cứ c&aacute;ch mạng năm xưa ch&iacute;nh l&agrave; sự thắng lợi của thế trận l&ograve;ng d&acirc;n v&agrave; chiến lược chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n của Đảng ta trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n lần đầu ti&ecirc;n được đi thăm căn cứ, đ&atilde; b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Long An anh h&ugrave;ng, sự cảm phục đối với thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tiền bối, kh&ocirc;ng ngại hy sinh tuổi trẻ, thanh xu&acirc;n của đời m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng đất nước.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30143/27046973_974791679363433_1566578074_o.jpg " style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh về thăm căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước l&agrave; hoạt động truyền thống dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n hằng năm được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức, ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, đền ơn đ&aacute;p nghĩa của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đ&oacute; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n, tạo sự gắn b&oacute; giữa c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố qua c&aacute;c thời kỳ, đồng thời thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu vai tr&ograve; quan trọng của c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ cũ, mối quan hệ giữa c&aacute;c gia đ&igrave;nh cơ sở c&aacute;ch mạng đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>Hữu Thiện - BTG Quận Đo&agrave;n 2</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;