Quận 2: Ấm áp nghĩa tình căn cứ Thành Đoàn tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Những ng&agrave;y đầu năm 2018, h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o đầu năm mới Xu&acirc;n Mậu Tuất năm 2018, hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 2018, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lại được c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n về thăm lại c&aacute;c căn cứ c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm xưa. Từ 5 giờ 30 s&aacute;ng 21/01/2018, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n (C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 2, Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace) đ&atilde; tập trung tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n để di chuyển qu&agrave; tặng v&agrave; vật dụng tặng c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước tại x&atilde; Long An v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Chuyến xe đưa đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gồm 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n đến v&ugrave;ng đất Long An trung dũng ki&ecirc;n cường, nơi trước đ&acirc;y, những người chiến sĩ c&aacute;ch mạng, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được Nh&acirc;n d&acirc;n nu&ocirc;i giấu, hoạt động ngay cửa ng&otilde; đ&ocirc; th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n. Mỗi c&acirc;y cầu, mỗi cung đường, c&aacute;nh đồng l&uacute;a xanh ng&aacute;t, những bụi dừa nước um t&ugrave;m đều mang những c&acirc;u chuyện về một thời kỳ m&aacute;u v&agrave; hoa, đ&atilde; trui r&egrave;n thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đầy ki&ecirc;n cường, bất khuất. Qua lời kể của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&ecirc;n chuyến xe, mọi sự khốc liệt, gian khổ, hy sinh của thế hệ thanh ni&ecirc;n thời kỳ chống Mỹ cứu nước hiện l&ecirc;n trong t&acirc;m tr&iacute; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n rất ch&acirc;n thực v&agrave; sống động, ấm &aacute;p nghĩa t&igrave;nh đồng đội.</p> <p style="text-align:justify">Tại Hội trường Trung t&acirc;m văn h&oacute;a x&atilde; Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi, đồng thời trao tặng 1000 quyển tập trắng, 10 suất học bổng trị gi&aacute; 5 triệu đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cổ vũ v&agrave; ủng hộ cho c&aacute;c em được tiếp tục ước mơ cắp s&aacute;ch đến trường, phấn đấu trở th&agrave;nh những người đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong tương lai của tỉnh Long An ki&ecirc;n cường.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30143/27046891_974792669363334_1168605945_o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại ng&ocirc;i nh&agrave; ấm c&uacute;ng nghĩa t&igrave;nh của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại Ấp 1, x&atilde; Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; thay mặt cho lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện tại gửi lời tri &acirc;n s&acirc;u sắc đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở v&agrave; đ&ugrave;m bọc cho c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m tiếp bước truyền thống, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ta viết tiếp những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng, g&oacute;p sức m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển. C&ugrave;ng đến tham dự Chương tr&igrave;nh thăm căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại tỉnh Long An c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; V&otilde; Trần Tuấn Thanh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Long An, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể x&atilde; Long Định.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh tại x&atilde; Long Định, trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh cảm nhận thật r&otilde; t&igrave;nh cảm ấm &aacute;p, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh, hiểu th&ecirc;m căn cứ c&aacute;ch mạng năm xưa ch&iacute;nh l&agrave; sự thắng lợi của thế trận l&ograve;ng d&acirc;n v&agrave; chiến lược chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n của Đảng ta trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n lần đầu ti&ecirc;n được đi thăm căn cứ, đ&atilde; b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Long An anh h&ugrave;ng, sự cảm phục đối với thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tiền bối, kh&ocirc;ng ngại hy sinh tuổi trẻ, thanh xu&acirc;n của đời m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng đất nước.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30143/27046973_974791679363433_1566578074_o.jpg " style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh về thăm căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước l&agrave; hoạt động truyền thống dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n hằng năm được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức, ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, đền ơn đ&aacute;p nghĩa của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đ&oacute; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n, tạo sự gắn b&oacute; giữa c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố qua c&aacute;c thời kỳ, đồng thời thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu vai tr&ograve; quan trọng của c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ cũ, mối quan hệ giữa c&aacute;c gia đ&igrave;nh cơ sở c&aacute;ch mạng đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>Hữu Thiện - BTG Quận Đo&agrave;n 2</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;