Bình Tân: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại tỉnh Tiền Giang

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 12/01, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n 1 đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018&nbsp;tại tỉnh Tiền Giang.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/CAN CU.jpg" style="font-size:14px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại những c&ocirc;ng lao đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước. C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động trước sự quan t&acirc;m của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Qua đ&oacute;, tin tưởng rằng thế hệ trẻ h&ocirc;m nay sẽ c&ograve;n ph&aacute;t triển vươn xa hơn trong tương lai. Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 23 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018,</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/tang qua.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Bảo Ngọc</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;