Bình Tân: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại tỉnh Tiền Giang

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 12/01, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n 1 đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018&nbsp;tại tỉnh Tiền Giang.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/CAN CU.jpg" style="font-size:14px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại những c&ocirc;ng lao đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước. C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động trước sự quan t&acirc;m của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Qua đ&oacute;, tin tưởng rằng thế hệ trẻ h&ocirc;m nay sẽ c&ograve;n ph&aacute;t triển vươn xa hơn trong tương lai. Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 23 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018,</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/tang qua.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Bảo Ngọc</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;