Bình Tân: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại tỉnh Tiền Giang

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 12/01, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n 1 đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018&nbsp;tại tỉnh Tiền Giang.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/CAN CU.jpg" style="font-size:14px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại những c&ocirc;ng lao đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước. C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động trước sự quan t&acirc;m của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Qua đ&oacute;, tin tưởng rằng thế hệ trẻ h&ocirc;m nay sẽ c&ograve;n ph&aacute;t triển vươn xa hơn trong tương lai. Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 23 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018,</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/tang qua.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Bảo Ngọc</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;