Bình Tân: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại tỉnh Tiền Giang

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 12/01, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n 1 đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018&nbsp;tại tỉnh Tiền Giang.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/CAN CU.jpg" style="font-size:14px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại những c&ocirc;ng lao đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước. C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự x&uacute;c động trước sự quan t&acirc;m của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Qua đ&oacute;, tin tưởng rằng thế hệ trẻ h&ocirc;m nay sẽ c&ograve;n ph&aacute;t triển vươn xa hơn trong tương lai. Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 23 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Mậu Tuất 2018,</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30120/tang qua.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Bảo Ngọc</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;