Quận 2: Lớp tìm hiểu về Đoàn đợt 1 - năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 68 năm ng&agrave;y truyền thống Học sinh sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2018), nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đủ phẩm chất, gi&agrave;u t&acirc;m huyết với phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu về chất lượng, số lượng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của Đo&agrave;n. Ng&agrave;y 06/01/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 tổ chức lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đợt 1 &ndash; năm 2018 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a phường C&aacute;t L&aacute;i.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30089/unnamed (1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; Tham dự lớp l&agrave; 102 học vi&ecirc;n &ndash; những thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2, ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, tự nguyện t&igrave;m hiểu về tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với tinh thần tập trung, nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; kỷ luật. Lớp học đ&atilde; được đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Minh H&ograve;a &ndash; Ph&oacute; Trưởng khoa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội , trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o. Qua lơp học, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu c&aacute;c chuy&ecirc;n đề: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu về truyền thống vẻ vang, sứ mệnh, vị tr&iacute;, vai tr&ograve; quan trọng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, sự quan t&acirc;m của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội với thanh ni&ecirc;n hiện nay, g&oacute;p phần củng cố kiến thức, hiểu biết của bản th&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm của một người thanh ni&ecirc;n Việt Nam sống c&oacute; l&yacute; tưởng, sống đẹp, c&oacute; &iacute;ch cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Kết th&uacute;c lớp học, 102 bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; thực hiện một b&agrave;i thu hoạch nhằm tổng kết lại những kiến thức đ&atilde; được truyền đạt, đồng thời thể hiện t&igrave;nh cảm, nguyện vọng, h&agrave;nh động của bản th&acirc;n nếu được vinh dự trở th&agrave;nh một người đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n, t&igrave;m kiếm v&agrave; kết nạp thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, đội vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n l&agrave; nhiệm vụ quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, l&agrave; x&acirc;y dựng lực lượng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tương lai đầy đủ phẩm chất, năng lực v&agrave; nhiệt huyết, tăng cường năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, đồng thời tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng &ldquo;trước một bước&rdquo; theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a X.</p> <p style="text-align:right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hữu Thiện</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;