Đoàn trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist giao lưu với nhân chứng lịch sử Xuân Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 09/01/2018, Đo&agrave;n trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;, Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; Lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n v&agrave; 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/KẾT NAP 9.1.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; Nhạc sỹ T&ocirc;n Thất Lập, Uỷ vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Mỹ V&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường. C&ugrave;ng sự tham dự của 100 bạn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; học qua lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; 28 đo&agrave;n vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 7.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, Đo&agrave;n trường giao lưu với c&aacute;c nh&acirc;n chứng lịch sử&nbsp;<strong>Nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập</strong>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong>thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong>, l&agrave; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o đấu tranh của sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975. C&aacute;c kh&aacute;ch mời đ&atilde; kể lại những cảm x&uacute;c tự h&agrave;o được chứng kiến v&agrave; tham gia v&agrave;o sự kiện lịch sử n&agrave;y, đồng thời g&oacute;p phần s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n &ndash; Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo;, do Th&agrave;nh Đo&agrave;n chỉ đạo, trong v&ograve;ng kềm tỏa của giặc th&ugrave;, đ&atilde; tập hợp tr&ecirc;n 12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 26 &Acirc;m lịch th&aacute;ng Chạp Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n, nhằm ph&aacute;t động kh&iacute; thế nổi dậy của &nbsp;12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n 5 ng&agrave;y trước khi nổ ra cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tại S&agrave;i G&ograve;n (Đ&ecirc;m mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n qua lớp &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo;, c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu tốt trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. C&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n hứa: &ldquo;Lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 9.JPG" style="height:391px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong hoạt động phong tr&agrave;o thi đua của Đo&agrave;n cơ sở trong suốt thời gian vừa qua, nay đ&atilde; đến tuổi quy định trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; trao quyết định c&ocirc;ng nhận trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 28 đồng ch&iacute; đang sinh hoạt tại khối kh&aacute;ch sạn của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/TR¦_NGTH+NH.JPG" style="width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/truongthanh.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, bồi dưỡng, kết nạp lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đủ phẩm chất, gi&agrave;u nhiệt huyết, l&agrave;m n&ograve;ng cốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, tiến tới ch&agrave;o mừng 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y NGA</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;