Quận 12: Trao tặng 143 danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29879/IMG_3786.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tuy&ecirc;n dương 143 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm 2017 l&agrave; năm m&agrave; Quận 12 c&oacute; số lượng Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu nhiều nhất từ trước đến nay, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận 12 c&oacute; 15&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh năm 2017 trong đ&oacute; c&oacute; 02 thầy c&ocirc; l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">QĐ</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;