Quận 12: Trao tặng 143 danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29879/IMG_3786.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tuy&ecirc;n dương 143 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm 2017 l&agrave; năm m&agrave; Quận 12 c&oacute; số lượng Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu nhiều nhất từ trước đến nay, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận 12 c&oacute; 15&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh năm 2017 trong đ&oacute; c&oacute; 02 thầy c&ocirc; l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">QĐ</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;