Quận 12: Trao tặng 143 danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29879/IMG_3786.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tuy&ecirc;n dương 143 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm 2017 l&agrave; năm m&agrave; Quận 12 c&oacute; số lượng Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu nhiều nhất từ trước đến nay, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận 12 c&oacute; 15&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh năm 2017 trong đ&oacute; c&oacute; 02 thầy c&ocirc; l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">QĐ</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;