Phú Nhuận: Phường 10 với Nét vẽ xanh trên những mảng tường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X v&agrave; Đại hội Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, hơn 30 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Phường 10, quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh vẽ, trang tr&iacute; mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ng&agrave;y 23/9 đến 05/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29634/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường c&oacute; hiệu quả, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu phố 1 đ&atilde; gặp gỡ, trao đổi với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong Tổ d&acirc;n phố c&ugrave;ng chủ hộ của c&aacute;c mảng tường cần &ldquo;thay ao mới&rdquo;. V&agrave; hiểu được tầm quan trọng của c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; tại tổ d&acirc;n phố rất nhiệt t&igrave;nh ủng hộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ Đo&agrave;n phường một số nguy&ecirc;n liệu v&agrave; dụng cụ vẽ, đồng thời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực vận động một số hộ d&acirc;n gần đ&oacute; kh&ocirc;ng để r&aacute;c, x&agrave; bần bừa b&atilde;i, đậu xe g&acirc;y mất mỹ quan ảnh hưởng đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mảng tường với chiều d&agrave;i gần 60m với chiều cao 2,5m trải qua thời gian kh&ocirc;ng được bảo dưỡng n&ecirc;n việc vệ sinh gặp nhiều kh&oacute; khăn v&igrave; c&aacute;c mẫu quảng c&aacute;o sai quy định, r&ecirc;u, bụi đất b&aacute;m chặt nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện một c&aacute;ch sơ s&agrave;i, qua loa nhằm sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c bước tranh c&oacute; được tuổi thọ l&acirc;u d&agrave;i. Việc ph&aacute;t thảo v&agrave; sơn m&agrave;u l&ecirc;n c&aacute;c bức vẽ đ&atilde; được c&aacute;c bạn kh&eacute;o l&eacute;o, tỉ mỉ từng ch&uacute;t một, kh&ocirc;ng qu&aacute; vội v&agrave;ng m&agrave; ảnh hưởng đến bố cục, nội dung bức tranh muốn truyền đạt đến mọi người. Tổng thế c&aacute;c bước tranh thể hiện c&aacute;c nội dung về bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ g&igrave;n nguồn nước sạch, ph&aacute;t triển c&aacute;c mảng xanh v&agrave; đặc biệt l&agrave; 8 bức tranh thể hiện việc x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n hiện nay &ldquo;y&ecirc;u nước - kh&aacute;t vọng, đạo đức - tr&aacute;ch nhiệm, tri thức - s&aacute;ng tạo, năng động - văn minh, &rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được nhiều phản hồi t&iacute;ch cực từ ph&iacute;a nh&acirc;n d&acirc;n tại tổ d&acirc;n phố, khu phố, một số em thiếu nhi rất th&iacute;ch th&uacute; với c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đầy m&agrave;u sắc, vui nhộn, quanh khu vực c&aacute;c mảng tường với diện mạo mới, sạch sẽ, mỹ quan hơn. V&agrave; những h&igrave;nh ảnh xinh tươi đ&oacute; sẽ c&oacute; những t&aacute;c động, ảnh hưởng đến nhận thức của người d&acirc;n về việc giữ g&igrave;n vệ sinh đường phố, bảo vệ, ph&aacute;t triển mảng xanh tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, tho&aacute;ng m&aacute;t, đồng thời tuy&ecirc;n truyền, nhắn nhủ đến thế hệ trẻ tiếp thu c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, b&atilde;n lĩnh, cống hiến cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với m&ocirc; h&igrave;nh vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường, thời gian tới Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phường sẽ tiếp tục thực hiện đến c&aacute;c khu vục hẻm, đường, tổ d&acirc;n phố thuộc 03&nbsp; khu phố c&ugrave;ng nhiều nội dung tuy&ecirc;n truyền, h&igrave;nh ảnh đẹp, &yacute; nghĩa kh&aacute;c. Qua đ&oacute;, việc &ldquo;thay &aacute;o mới&rdquo; cho c&aacute;c mảng tường cũ c&agrave;ng ph&aacute;t huy được tinh thần nhiệt huyết của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thể hiện vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n đến địa phương, đẩy mạnh được c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o thu h&uacute;t lực lượng thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="margin-left: 216pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN NGỌC B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;