Phú Nhuận: Phường 10 với Nét vẽ xanh trên những mảng tường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X v&agrave; Đại hội Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, hơn 30 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Phường 10, quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh vẽ, trang tr&iacute; mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ng&agrave;y 23/9 đến 05/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29634/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường c&oacute; hiệu quả, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu phố 1 đ&atilde; gặp gỡ, trao đổi với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong Tổ d&acirc;n phố c&ugrave;ng chủ hộ của c&aacute;c mảng tường cần &ldquo;thay ao mới&rdquo;. V&agrave; hiểu được tầm quan trọng của c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; tại tổ d&acirc;n phố rất nhiệt t&igrave;nh ủng hộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ Đo&agrave;n phường một số nguy&ecirc;n liệu v&agrave; dụng cụ vẽ, đồng thời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực vận động một số hộ d&acirc;n gần đ&oacute; kh&ocirc;ng để r&aacute;c, x&agrave; bần bừa b&atilde;i, đậu xe g&acirc;y mất mỹ quan ảnh hưởng đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mảng tường với chiều d&agrave;i gần 60m với chiều cao 2,5m trải qua thời gian kh&ocirc;ng được bảo dưỡng n&ecirc;n việc vệ sinh gặp nhiều kh&oacute; khăn v&igrave; c&aacute;c mẫu quảng c&aacute;o sai quy định, r&ecirc;u, bụi đất b&aacute;m chặt nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện một c&aacute;ch sơ s&agrave;i, qua loa nhằm sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c bước tranh c&oacute; được tuổi thọ l&acirc;u d&agrave;i. Việc ph&aacute;t thảo v&agrave; sơn m&agrave;u l&ecirc;n c&aacute;c bức vẽ đ&atilde; được c&aacute;c bạn kh&eacute;o l&eacute;o, tỉ mỉ từng ch&uacute;t một, kh&ocirc;ng qu&aacute; vội v&agrave;ng m&agrave; ảnh hưởng đến bố cục, nội dung bức tranh muốn truyền đạt đến mọi người. Tổng thế c&aacute;c bước tranh thể hiện c&aacute;c nội dung về bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ g&igrave;n nguồn nước sạch, ph&aacute;t triển c&aacute;c mảng xanh v&agrave; đặc biệt l&agrave; 8 bức tranh thể hiện việc x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n hiện nay &ldquo;y&ecirc;u nước - kh&aacute;t vọng, đạo đức - tr&aacute;ch nhiệm, tri thức - s&aacute;ng tạo, năng động - văn minh, &rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được nhiều phản hồi t&iacute;ch cực từ ph&iacute;a nh&acirc;n d&acirc;n tại tổ d&acirc;n phố, khu phố, một số em thiếu nhi rất th&iacute;ch th&uacute; với c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đầy m&agrave;u sắc, vui nhộn, quanh khu vực c&aacute;c mảng tường với diện mạo mới, sạch sẽ, mỹ quan hơn. V&agrave; những h&igrave;nh ảnh xinh tươi đ&oacute; sẽ c&oacute; những t&aacute;c động, ảnh hưởng đến nhận thức của người d&acirc;n về việc giữ g&igrave;n vệ sinh đường phố, bảo vệ, ph&aacute;t triển mảng xanh tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, tho&aacute;ng m&aacute;t, đồng thời tuy&ecirc;n truyền, nhắn nhủ đến thế hệ trẻ tiếp thu c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, b&atilde;n lĩnh, cống hiến cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với m&ocirc; h&igrave;nh vẽ v&agrave; trang tr&iacute; c&aacute;c mảng tường, thời gian tới Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phường sẽ tiếp tục thực hiện đến c&aacute;c khu vục hẻm, đường, tổ d&acirc;n phố thuộc 03&nbsp; khu phố c&ugrave;ng nhiều nội dung tuy&ecirc;n truyền, h&igrave;nh ảnh đẹp, &yacute; nghĩa kh&aacute;c. Qua đ&oacute;, việc &ldquo;thay &aacute;o mới&rdquo; cho c&aacute;c mảng tường cũ c&agrave;ng ph&aacute;t huy được tinh thần nhiệt huyết của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thể hiện vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n đến địa phương, đẩy mạnh được c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o thu h&uacute;t lực lượng thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="margin-left: 216pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN NGỌC B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;