Chương trình “Tiến bước dưới cờ Đoàn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y 16,17,18 v&agrave; 20/10/2917, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo;<strong> </strong>cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh: Hướng dẫn, Quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng, Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn thuộc hệ Trung cấp ch&iacute;nh qui ni&ecirc;n kh&oacute;a 2017-2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29631/IMG_1999.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao nhận thức cho sinh vi&ecirc;n về l&yacute; tưởng cao đẹp của Đo&agrave;n, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn tham gia tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, qua đ&oacute; nhanh ch&oacute;ng th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường học tập của STHC.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, nguy&ecirc;n Trưởng ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, giới thiệu về truyền thống đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, thống nhất đất nước của d&acirc;n tộc, đ&atilde; trui r&egrave;n n&ecirc;n phẩm chất cao đẹp của thanh ni&ecirc;n Việt Nam: Y&ecirc;u nước, xung k&iacute;ch, đo&agrave;n kết, hiếu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Đỗ Th&uacute;y Nga, Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Saigontourist, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường STHC, giới thiệu về tổ chức Đo&agrave;n, c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (Saigontourist), của trường STHC, c&aacute;c tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, qua đ&oacute; động vi&ecirc;n&nbsp; cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới&nbsp; tự nguyện tham gia để học tập v&agrave; r&egrave;n luyện tiếp nối truyền thống Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Hoa Thi&ecirc;n L&yacute;, Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đo&agrave;n trường STHC, giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ d&agrave;nh học vi&ecirc;n của trường như: C&acirc;u lạc bộ b&oacute;ng đ&aacute;, C&acirc;u lạc bộ văn nghệ, C&acirc;u lạc bộ Anh văn, C&acirc;u lạc bộ Hướng dẫn&hellip; l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch đ&aacute;p ứng sở th&iacute;ch v&agrave; năng khiếu của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong CLB Hướng dẫn v&agrave; CLB văn nghệ đ&atilde; tổ chức tr&ograve; chơi s&acirc;n khấu v&agrave; tr&igrave;nh diễn những ca kh&uacute;c vui trẻ tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; giao lưu s&ocirc;i động cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi t&igrave;m hiểu truyền thống Đo&agrave;n, tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ghi lại thu hoạch. Tr&ecirc;n cơ sở b&agrave;i thu hoạch, Đo&agrave;n trường STHC sẽ tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n cho những sinh vi&ecirc;n chưa v&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; ho&agrave;n tất hồ sơ Đo&agrave;n cho c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H.Đ.N.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;