Chương trình “Tiến bước dưới cờ Đoàn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y 16,17,18 v&agrave; 20/10/2917, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo;<strong> </strong>cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh: Hướng dẫn, Quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng, Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn thuộc hệ Trung cấp ch&iacute;nh qui ni&ecirc;n kh&oacute;a 2017-2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29631/IMG_1999.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao nhận thức cho sinh vi&ecirc;n về l&yacute; tưởng cao đẹp của Đo&agrave;n, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn tham gia tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, qua đ&oacute; nhanh ch&oacute;ng th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường học tập của STHC.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, nguy&ecirc;n Trưởng ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, giới thiệu về truyền thống đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, thống nhất đất nước của d&acirc;n tộc, đ&atilde; trui r&egrave;n n&ecirc;n phẩm chất cao đẹp của thanh ni&ecirc;n Việt Nam: Y&ecirc;u nước, xung k&iacute;ch, đo&agrave;n kết, hiếu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Đỗ Th&uacute;y Nga, Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Saigontourist, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường STHC, giới thiệu về tổ chức Đo&agrave;n, c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (Saigontourist), của trường STHC, c&aacute;c tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, qua đ&oacute; động vi&ecirc;n&nbsp; cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới&nbsp; tự nguyện tham gia để học tập v&agrave; r&egrave;n luyện tiếp nối truyền thống Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Hoa Thi&ecirc;n L&yacute;, Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đo&agrave;n trường STHC, giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ d&agrave;nh học vi&ecirc;n của trường như: C&acirc;u lạc bộ b&oacute;ng đ&aacute;, C&acirc;u lạc bộ văn nghệ, C&acirc;u lạc bộ Anh văn, C&acirc;u lạc bộ Hướng dẫn&hellip; l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch đ&aacute;p ứng sở th&iacute;ch v&agrave; năng khiếu của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong CLB Hướng dẫn v&agrave; CLB văn nghệ đ&atilde; tổ chức tr&ograve; chơi s&acirc;n khấu v&agrave; tr&igrave;nh diễn những ca kh&uacute;c vui trẻ tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; giao lưu s&ocirc;i động cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi t&igrave;m hiểu truyền thống Đo&agrave;n, tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ghi lại thu hoạch. Tr&ecirc;n cơ sở b&agrave;i thu hoạch, Đo&agrave;n trường STHC sẽ tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n cho những sinh vi&ecirc;n chưa v&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; ho&agrave;n tất hồ sơ Đo&agrave;n cho c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H.Đ.N.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;