Bình Chánh: Tổ chức tập huấn khởi sự và thành lập doanh nghiệp cho thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/09/2017, tại Ph&ograve;ng họp số 03 Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh phối hợp với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp Hỗ trợ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thuộc Sở C&ocirc;ng thương Th&agrave;nh phố tổ chức lớp Tập huấn &ldquo;Khởi sự v&agrave; th&agrave;nh lập doanh nghiệp&rdquo; năm 2017.&nbsp; Lớp học thu h&uacute;t hơn 90 đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; nhu cầu tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/1.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại lớp tập huấn, c&aacute;c bạn đ&atilde; được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Điền &ndash; Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh truyền đạt những kiến thức cơ bản trong việc khởi sự v&agrave; th&agrave;nh lập doanh nghiệp như: Nhận thức kinh doanh v&agrave; &yacute; tưởng kinh doanh; tổ chức sản xuất v&agrave; vận h&agrave;nh doanh nghiệp; quản trị t&agrave;i ch&iacute;nh trong khởi sự doanh nghiệp,&hellip; Lớp học đ&atilde; cung cấp cho học vi&ecirc;n nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch với những &yacute; tưởng kinh doanh, sản xuất được c&aacute;c học vi&ecirc;n đưa ra thảo luận s&ocirc;i nổi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c học vi&ecirc;n c&ograve;n được trao đổi, lắng nghe c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh sản xuất c&oacute; hiệu quả của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/3.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn n&agrave;y, sẽ trang bị kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp gi&uacute;p học vi&ecirc;n định h&igrave;nh những bước cần triển khai khi xuất hiện c&aacute;c &yacute; tưởng kinh doanh của m&igrave;nh; x&aacute;c định c&aacute;c rủi ro, hạn chế v&agrave; thuận lợi cho doanh nghiệp của m&igrave;nh khi bắt đầu th&agrave;nh lập; lựa chọn c&aacute;c phương thức ph&ugrave; hợp khi bắt đầu khởi sự doanh nghiệp; g&oacute;p ph&acirc;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>Văn ph&ograve;ng Huyện đo&agrave;n&nbsp;</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;