Bình Chánh: Tổ chức tập huấn khởi sự và thành lập doanh nghiệp cho thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/09/2017, tại Ph&ograve;ng họp số 03 Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh phối hợp với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp Hỗ trợ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thuộc Sở C&ocirc;ng thương Th&agrave;nh phố tổ chức lớp Tập huấn &ldquo;Khởi sự v&agrave; th&agrave;nh lập doanh nghiệp&rdquo; năm 2017.&nbsp; Lớp học thu h&uacute;t hơn 90 đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; nhu cầu tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/1.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại lớp tập huấn, c&aacute;c bạn đ&atilde; được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Điền &ndash; Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh truyền đạt những kiến thức cơ bản trong việc khởi sự v&agrave; th&agrave;nh lập doanh nghiệp như: Nhận thức kinh doanh v&agrave; &yacute; tưởng kinh doanh; tổ chức sản xuất v&agrave; vận h&agrave;nh doanh nghiệp; quản trị t&agrave;i ch&iacute;nh trong khởi sự doanh nghiệp,&hellip; Lớp học đ&atilde; cung cấp cho học vi&ecirc;n nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch với những &yacute; tưởng kinh doanh, sản xuất được c&aacute;c học vi&ecirc;n đưa ra thảo luận s&ocirc;i nổi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c học vi&ecirc;n c&ograve;n được trao đổi, lắng nghe c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh sản xuất c&oacute; hiệu quả của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29407/3.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn n&agrave;y, sẽ trang bị kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp gi&uacute;p học vi&ecirc;n định h&igrave;nh những bước cần triển khai khi xuất hiện c&aacute;c &yacute; tưởng kinh doanh của m&igrave;nh; x&aacute;c định c&aacute;c rủi ro, hạn chế v&agrave; thuận lợi cho doanh nghiệp của m&igrave;nh khi bắt đầu th&agrave;nh lập; lựa chọn c&aacute;c phương thức ph&ugrave; hợp khi bắt đầu khởi sự doanh nghiệp; g&oacute;p ph&acirc;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>Văn ph&ograve;ng Huyện đo&agrave;n&nbsp;</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;