Hội LHTN Quận 10 mang Acapella vào Liên hoan hợp xướng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn hai th&aacute;ng tập luyện tập ki&ecirc;n tr&igrave;, Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; thuyết phục BGK để c&ugrave;ng 6 đội Hội LHTN Quận 11; Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh;Hội LHTN Quận 9; Hội LHTN Quận 5; Hội LHTN Quận G&ograve; Vấp v&agrave; Hội LHTN Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải giải Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 - năm 2017 với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 20/9 vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Với trang phục áo cờ đỏ sao vàng, Hội LHTN Quận 10 đã dùng tinh thần tuổi trẻ để đốt cháy không khí buổi liên hoan " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29405/DSC_0067.JPG" style="height:480px; width:722px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Acabella c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; thể loại kh&oacute; nhất trong hợp xướng v&igrave; khi h&aacute;t acapella, người h&aacute;t phải d&ugrave;ng ch&iacute;nh giọng của m&igrave;nh để thay thế cho những &acirc;m thanh của nhạc cụ, v&igrave; vậy, c&oacute; thể khoe được kỹ thuật v&agrave; nội lực của giọng h&aacute;t. Gần như chỉ c&oacute; những ca sĩ hay nh&oacute;m nhạc chuy&ecirc;n nghiệp mới d&aacute;m thể hiện c&aacute;c ca kh&uacute;c theo phong c&aacute;ch Acapella. Với tinh thần v&agrave; nhiệt huyết tuổi trẻ, 40 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; quyết định chọn m&agrave;u &aacute;o cờ&nbsp;đỏ sao v&agrave;ng l&agrave;m trang phục v&agrave; tr&igrave;nh diễn h&aacute;t Acabella để thể hiện li&ecirc;n kh&uacute;c Tiếng Việt (t&aacute;c giả: Nguyễn L&ecirc; T&acirc;m &amp; Lưu Quang Vũ) v&agrave; Nối V&ograve;ng Tay Lớn (t&aacute;c giả: Trịnh C&ocirc;ng Sơn). Qua đ&oacute; n&oacute;i l&ecirc;n được tinh thần đo&agrave;n kết cũng như kh&aacute;t vọng đồng l&ograve;ng của tuổi trẻ c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng v&agrave; đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng ch&iacute;nh những nỗ lực, phần tr&igrave;nh diễn của Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; chinh phục BGK v&agrave; xuất xắc chiến thắng li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 - năm 2017 với 2 giải thưởng lớn của chương tr&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;: Huy chương v&agrave;ng cuộc thi v&agrave; giải chỉ huy trưởng xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29405/DSC_0110.jpg" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội LHTN Quận 10 c&ograve;n mong muốn th&ocirc;ng qua li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 để tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ph&aacute;t huy tinh thần đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng đất nước, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa t&igrave;nh; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n v&agrave; phổ biến phong tr&agrave;o h&aacute;t Acabella trong hợp xướng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;