Hội LHTN Quận 10 mang Acapella vào Liên hoan hợp xướng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn hai th&aacute;ng tập luyện tập ki&ecirc;n tr&igrave;, Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; thuyết phục BGK để c&ugrave;ng 6 đội Hội LHTN Quận 11; Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh;Hội LHTN Quận 9; Hội LHTN Quận 5; Hội LHTN Quận G&ograve; Vấp v&agrave; Hội LHTN Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải giải Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 - năm 2017 với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 20/9 vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Với trang phục áo cờ đỏ sao vàng, Hội LHTN Quận 10 đã dùng tinh thần tuổi trẻ để đốt cháy không khí buổi liên hoan " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29405/DSC_0067.JPG" style="height:480px; width:722px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Acabella c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; thể loại kh&oacute; nhất trong hợp xướng v&igrave; khi h&aacute;t acapella, người h&aacute;t phải d&ugrave;ng ch&iacute;nh giọng của m&igrave;nh để thay thế cho những &acirc;m thanh của nhạc cụ, v&igrave; vậy, c&oacute; thể khoe được kỹ thuật v&agrave; nội lực của giọng h&aacute;t. Gần như chỉ c&oacute; những ca sĩ hay nh&oacute;m nhạc chuy&ecirc;n nghiệp mới d&aacute;m thể hiện c&aacute;c ca kh&uacute;c theo phong c&aacute;ch Acapella. Với tinh thần v&agrave; nhiệt huyết tuổi trẻ, 40 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; quyết định chọn m&agrave;u &aacute;o cờ&nbsp;đỏ sao v&agrave;ng l&agrave;m trang phục v&agrave; tr&igrave;nh diễn h&aacute;t Acabella để thể hiện li&ecirc;n kh&uacute;c Tiếng Việt (t&aacute;c giả: Nguyễn L&ecirc; T&acirc;m &amp; Lưu Quang Vũ) v&agrave; Nối V&ograve;ng Tay Lớn (t&aacute;c giả: Trịnh C&ocirc;ng Sơn). Qua đ&oacute; n&oacute;i l&ecirc;n được tinh thần đo&agrave;n kết cũng như kh&aacute;t vọng đồng l&ograve;ng của tuổi trẻ c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng v&agrave; đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng ch&iacute;nh những nỗ lực, phần tr&igrave;nh diễn của Hội LHTN Quận 10 đ&atilde; chinh phục BGK v&agrave; xuất xắc chiến thắng li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 - năm 2017 với 2 giải thưởng lớn của chương tr&igrave;nh đ&oacute; l&agrave;: Huy chương v&agrave;ng cuộc thi v&agrave; giải chỉ huy trưởng xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29405/DSC_0110.jpg" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội LHTN Quận 10 c&ograve;n mong muốn th&ocirc;ng qua li&ecirc;n hoan hợp xướng lần 3 để tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ph&aacute;t huy tinh thần đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng đất nước, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa t&igrave;nh; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n v&agrave; phổ biến phong tr&agrave;o h&aacute;t Acabella trong hợp xướng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;