Quận 12: Bồi dưỡng Lý tưởng cách mạng cho đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29395/z771514840785_86d7cc935be9e416e2c800a158a8128c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/9 vừa qua, tại Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 12, Quận Đo&agrave;n phối hợp với Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho c&aacute;c bạn ĐVTN l&agrave; Th.s H&agrave; Trung Th&agrave;nh &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.&nbsp; Trong b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o, giảng vi&ecirc;n đ&atilde; định hướng, trau dồi l&yacute; tưởng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">QĐ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;