Quận 12: Bồi dưỡng Lý tưởng cách mạng cho đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29395/z771514840785_86d7cc935be9e416e2c800a158a8128c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/9 vừa qua, tại Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 12, Quận Đo&agrave;n phối hợp với Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho c&aacute;c bạn ĐVTN l&agrave; Th.s H&agrave; Trung Th&agrave;nh &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.&nbsp; Trong b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o, giảng vi&ecirc;n đ&atilde; định hướng, trau dồi l&yacute; tưởng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">QĐ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;