Gò Vấp: Chương trình "Liên hoan hợp xướng lần 2 năm 2017" chủ đề: Tôi yêu tổ quốc tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tối 12.9, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phối hợp với Ủy ban Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận tổ chức Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần thứ II - năm 2017 với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - UVTV - Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy, Vũ Thị Nga - UVTV - Chủ tịch UB.MTTQVN Quận, Phạm Trung Hiếu - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đại diện UB.MTTQVN T</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h&agrave;nh phố, Hội LHTN Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ban ng&agrave;nh - đo&agrave;n thể Quận v&agrave; 16 Phường.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29394/21742856_717763321749371_3789790663125582762_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Hợp xướng năm nay c&oacute; sự tham gia của 14 d&agrave;n hợp xướng đến từ Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Phường, c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận thể hiện nội dung ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ca ngợi vẻ đẹp qu&ecirc; hương, đất nước, thể hiện niềm tự h&agrave;o v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả: giải Nhất thuộc về D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ Thạch Đ&agrave; - Phường 9 với tiết mục &ldquo;S&agrave;i G&ograve;n Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, giải Nh&igrave; thuộc về D&agrave;n hợp xướng Trường Phan T&acirc;y Hồ - Phường 16 với tiết mục &ldquo;Việt Nam 4 ng&agrave;n năm gấm hoa&rdquo; v&agrave; D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ H&agrave; Nội - Phường 13 với tiết mục &ldquo;Ca ngợi Tổ quốc&rdquo;, giải Ba thuộc về D&agrave;n hợp xướng Hội LHTN Việt Nam Phường10 với tiết mục &ldquo;Non s&ocirc;ng ng&agrave;n năm gấm v&oacute;c&rdquo; v&agrave; D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ Bắc Dũng - Phường 15 với tiết mục &ldquo;Hội nghị Di&ecirc;m Hồng&rdquo;; giải lĩnh xướng xuất sắc thuộc về &ocirc;ng Trọng Thưởng v&agrave; b&agrave; Ngọc Diễm Hội LHTN Việt Nam Phường10, giải chỉ huy d&agrave;n hợp xướng giỏi nhất thuộc về &ocirc;ng B&ugrave;i Trung Thu - Gi&aacute;o xứ Thạch Đ&agrave; - Phường 9. Ban Tổ chức c&ograve;n trao 3 giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 6 giải Phong tr&agrave;o cho c&aacute;c đơn vị.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#1d2129" face="helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:14px">G&Ograve; VẤP</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;