Tuổi trẻ Quận 8 cùng nhau “Biến bãi rác thành vườn hoa”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 17/9, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 130 Cao Lỗ (Quận 8) đ&atilde; diễn ra Lễ Khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; v&agrave; hưởng ứng chiến dịch l&agrave;m cho thế giới sạch hơn &ndash; năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29390/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&acirc;y, c&ocirc;ng vi&ecirc;n 130 Cao Lỗ thuộc dự &aacute;n chung cư Invesco nhưng chủ đầu tư chưa b&agrave;n giao cho UBND Quận 8. Trong thời gian qua, c&ocirc;ng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; người chăm s&oacute;c n&ecirc;n c&acirc;y cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều người d&acirc;n địa phương thực hiện h&agrave;nh vi đổ x&agrave; bần, c&aacute;c hộ d&acirc;n xung quanh c&ocirc;ng vi&ecirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; xả r&aacute;c l&agrave;m &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước thực trạng đ&oacute;, BCH Đo&agrave;n Quận 8 đ&atilde; đưa ra kế hoạch thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; nhằm cải tạo điểm đen &ocirc; nhiễm th&agrave;nh khu vực sinh hoạt, tập thể dục cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8, tạo th&ecirc;m c&aacute;c điểm vui chơi giải tr&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi, tạo mỹ quan đ&ocirc; thị gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kinh ph&iacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 177 triệu đồng, trong đ&oacute; nguồn kinh ph&iacute; từ TW Đo&agrave;n l&agrave; 50 triệu đồng, từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; 30 triệu đồng, kinh ph&iacute; c&acirc;y xanh từ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave; 30 triệu đồng v&agrave; kinh ph&iacute; vận động từ người d&acirc;n địa phương l&agrave; 67,5 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 8 v&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n của trường Trung cấp Kĩ thuật v&agrave; Nghiệp vụ Nam S&agrave;i G&ograve;n, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n sẽ phối hợp thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Ngay trong buổi s&aacute;ng 17/9, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổng vệ sinh khu vực thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, l&agrave;m sạch mặt bằng để thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn tiếp theo như trồng hoa, l&aacute;t gạch vỉa h&egrave;, vẽ tường&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh dự kiến sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian 3 tuần. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng, c&ocirc;ng vi&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần tạo cảnh quan m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, l&agrave; địa điểm sinh hoạt l&agrave;nh mạnh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống tinh thần, tạo n&ecirc;n nếp sống văn minh đ&ocirc; thị cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n Quốc, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;