Tuổi trẻ Quận 8 cùng nhau “Biến bãi rác thành vườn hoa”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 17/9, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 130 Cao Lỗ (Quận 8) đ&atilde; diễn ra Lễ Khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; v&agrave; hưởng ứng chiến dịch l&agrave;m cho thế giới sạch hơn &ndash; năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29390/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&acirc;y, c&ocirc;ng vi&ecirc;n 130 Cao Lỗ thuộc dự &aacute;n chung cư Invesco nhưng chủ đầu tư chưa b&agrave;n giao cho UBND Quận 8. Trong thời gian qua, c&ocirc;ng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; người chăm s&oacute;c n&ecirc;n c&acirc;y cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều người d&acirc;n địa phương thực hiện h&agrave;nh vi đổ x&agrave; bần, c&aacute;c hộ d&acirc;n xung quanh c&ocirc;ng vi&ecirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; xả r&aacute;c l&agrave;m &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước thực trạng đ&oacute;, BCH Đo&agrave;n Quận 8 đ&atilde; đưa ra kế hoạch thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; nhằm cải tạo điểm đen &ocirc; nhiễm th&agrave;nh khu vực sinh hoạt, tập thể dục cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8, tạo th&ecirc;m c&aacute;c điểm vui chơi giải tr&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi, tạo mỹ quan đ&ocirc; thị gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kinh ph&iacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 177 triệu đồng, trong đ&oacute; nguồn kinh ph&iacute; từ TW Đo&agrave;n l&agrave; 50 triệu đồng, từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; 30 triệu đồng, kinh ph&iacute; c&acirc;y xanh từ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave; 30 triệu đồng v&agrave; kinh ph&iacute; vận động từ người d&acirc;n địa phương l&agrave; 67,5 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 8 v&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n của trường Trung cấp Kĩ thuật v&agrave; Nghiệp vụ Nam S&agrave;i G&ograve;n, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n sẽ phối hợp thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Ngay trong buổi s&aacute;ng 17/9, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổng vệ sinh khu vực thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, l&agrave;m sạch mặt bằng để thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn tiếp theo như trồng hoa, l&aacute;t gạch vỉa h&egrave;, vẽ tường&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh dự kiến sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian 3 tuần. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng, c&ocirc;ng vi&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần tạo cảnh quan m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, l&agrave; địa điểm sinh hoạt l&agrave;nh mạnh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống tinh thần, tạo n&ecirc;n nếp sống văn minh đ&ocirc; thị cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n Quốc, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;