Phú Nhuận: Liên đội Đặng Văn Ngữ phát động hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" lần 6 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/9/2017, Li&ecirc;n Đ&ocirc;̣i trường Ti&ecirc;̉u học Đặng Văn Ngữ (Q. Phú Nhu&acirc;̣n) đã t&ocirc;̉ chức ph&aacute;t động to&agrave;n thể đội vi&ecirc;n của trường tham gia hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi th&agrave;nh phố &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; lần 6 năm 2017 do Hội đồng Đội quận v&agrave; B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức tại địa chỉ eytqvn2017.muctim.com.vn</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29389/dsdsdsds.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hội thi gồm c&oacute; 02 phần thi l&agrave; phần thi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; ph&acirc;n thi tập thể. Ở phần thi c&aacute; nh&acirc;n, gồm c&oacute; 03 đợt thi:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 1</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 18/9/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 22/9/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 2</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 25/9/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 29/9/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 3</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 02/10/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 06/10/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở mỗi đợt thi, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n phải trải qua 03 phần thi l&agrave; &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống&rdquo;; &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;; &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; với c&aacute;c nội dung xoay quanh về lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc Việt Nam, lịch sử đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ Tổ quốc, qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; T&igrave;m hiểu về t&aacute;c phẩm &ldquo;Lịch sử nước ta&rdquo; v&agrave; những c&acirc;u chuyện, t&aacute;c phẩm của chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh li&ecirc;n quan đến thiếu nhi; Lịch sử truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c gương anh h&ugrave;ng nhỏ tuổi; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong lần thi trước, bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Bảo Ch&acirc;u &ndash; Chi đội 5/5 đ&atilde; đạt được giải khuyến kh&iacute;ch của hội thi n&ecirc;n c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n của trường đ&atilde; tỏ ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute;, h&agrave;o hứng với hội thi năm nay v&agrave; quyết t&acirc;m đạt được kết quả cao.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội thi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một s&acirc;n chơi, n&oacute; c&ograve;n lại nơi để c&aacute;c bạn học sinh tiếp thu th&ecirc;m những kiến thức bổ &iacute;ch, l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn vận dụng những kiến thức đ&atilde; học, đồng thời hội thi c&ograve;n dịp để c&aacute;c bạn đ&ocirc;i vi&ecirc;n của trường ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUYỄN TẤT B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;