Phú Nhuận: Liên đội Đặng Văn Ngữ phát động hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" lần 6 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/9/2017, Li&ecirc;n Đ&ocirc;̣i trường Ti&ecirc;̉u học Đặng Văn Ngữ (Q. Phú Nhu&acirc;̣n) đã t&ocirc;̉ chức ph&aacute;t động to&agrave;n thể đội vi&ecirc;n của trường tham gia hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi th&agrave;nh phố &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; lần 6 năm 2017 do Hội đồng Đội quận v&agrave; B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức tại địa chỉ eytqvn2017.muctim.com.vn</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29389/dsdsdsds.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hội thi gồm c&oacute; 02 phần thi l&agrave; phần thi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; ph&acirc;n thi tập thể. Ở phần thi c&aacute; nh&acirc;n, gồm c&oacute; 03 đợt thi:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 1</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 18/9/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 22/9/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 2</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 25/9/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 29/9/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + Đợt 3</strong>: Từ 09g00 ng&agrave;y 02/10/2017 đến 17g00 ng&agrave;y 06/10/2017</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở mỗi đợt thi, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n phải trải qua 03 phần thi l&agrave; &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống&rdquo;; &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;; &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; với c&aacute;c nội dung xoay quanh về lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc Việt Nam, lịch sử đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ Tổ quốc, qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; T&igrave;m hiểu về t&aacute;c phẩm &ldquo;Lịch sử nước ta&rdquo; v&agrave; những c&acirc;u chuyện, t&aacute;c phẩm của chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh li&ecirc;n quan đến thiếu nhi; Lịch sử truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c gương anh h&ugrave;ng nhỏ tuổi; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong lần thi trước, bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Bảo Ch&acirc;u &ndash; Chi đội 5/5 đ&atilde; đạt được giải khuyến kh&iacute;ch của hội thi n&ecirc;n c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n của trường đ&atilde; tỏ ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute;, h&agrave;o hứng với hội thi năm nay v&agrave; quyết t&acirc;m đạt được kết quả cao.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội thi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một s&acirc;n chơi, n&oacute; c&ograve;n lại nơi để c&aacute;c bạn học sinh tiếp thu th&ecirc;m những kiến thức bổ &iacute;ch, l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn vận dụng những kiến thức đ&atilde; học, đồng thời hội thi c&ograve;n dịp để c&aacute;c bạn đ&ocirc;i vi&ecirc;n của trường ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUYỄN TẤT B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;