Bán kết hội thi “Đánh thức tiềm năng du lịch Quận 9” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 12/9, v&ograve;ng b&aacute;n kết của cuộc thi &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng du lịch Quận 9&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại hội trường UBND Quận 9 với sự g&oacute;p mặt của 14 th&iacute; sinh dự thi c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi nhằm tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện c&aacute;c kĩ năng như thuyết tr&igrave;nh, giao tiếp, tổ chức sự kiện, nghiệp vụ hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch,&hellip; cho thanh ni&ecirc;n Quận 9. Qua đ&oacute;, ph&aacute;t hiện v&agrave; bổ sung hướng dẫn vi&ecirc;n trẻ c&oacute; kỹ năng cho quận v&agrave; tạo lập được những Tour du lịch thực tế nhằm th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển tiềm năng du lịch của địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29376/3 (3).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh thể hiện phần thi của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;đ&aacute;nh thức tiềm năng du lịch Quận 9&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh của sẽ thỏa sức s&aacute;ng tạo, vận dụng c&aacute;c kiến thức cơ bản trong chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hướng dẫn du lịch v&agrave; giới thiệu c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, kiến tr&uacute;c văn h&oacute;a nghệ thuật, c&aacute;c địa điểm du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, n&eacute;t đẹp của con người quận 9, c&aacute;c th&agrave;nh tựu về kinh tế v&agrave; cơ sở hạ tầng của quận. Một số phần dự thi được ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; cao như Bảo t&agrave;ng &aacute;o d&agrave;i, B&oacute;t d&acirc;y th&eacute;p,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i dự thi l&agrave; c&aacute;c video, clip m&agrave; th&iacute; sinh tự d&agrave;n dựng v&agrave; thuyết tr&igrave;nh, ban gi&aacute;m khảo sẽ đặt c&acirc;u hỏi xoay quanh địa điểm của mỗi người, th&iacute; sinh sẽ tiến h&agrave;nh phản biện ngay tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Ba th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; th&iacute; sinh đại diện cho đơn vị Bảo t&agrave;ng &aacute;o d&agrave;i, chị Nguyễn Thị Thanh Phương kh&aacute; tự tin về phần thi của m&igrave;nh: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ đ&atilde; thực hiện tốt được 70% v&agrave; hi vọng sẽ l&agrave; một trong ba th&iacute; sinh bước v&agrave;o chung kết. Đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi c&oacute; &yacute; nghĩa ph&aacute;t động phong tr&agrave;o v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch. Đất nước của ch&uacute;ng ta c&oacute; rất nhiều cơ sở du lịch nhưng lại &iacute;t người biết đến, m&igrave;nh mong cuộc thi sẽ l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về những địa điểm th&uacute; vị n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;