Bán kết hội thi “Đánh thức tiềm năng du lịch Quận 9” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 12/9, v&ograve;ng b&aacute;n kết của cuộc thi &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng du lịch Quận 9&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại hội trường UBND Quận 9 với sự g&oacute;p mặt của 14 th&iacute; sinh dự thi c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi nhằm tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện c&aacute;c kĩ năng như thuyết tr&igrave;nh, giao tiếp, tổ chức sự kiện, nghiệp vụ hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch,&hellip; cho thanh ni&ecirc;n Quận 9. Qua đ&oacute;, ph&aacute;t hiện v&agrave; bổ sung hướng dẫn vi&ecirc;n trẻ c&oacute; kỹ năng cho quận v&agrave; tạo lập được những Tour du lịch thực tế nhằm th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển tiềm năng du lịch của địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29376/3 (3).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh thể hiện phần thi của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;đ&aacute;nh thức tiềm năng du lịch Quận 9&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh của sẽ thỏa sức s&aacute;ng tạo, vận dụng c&aacute;c kiến thức cơ bản trong chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hướng dẫn du lịch v&agrave; giới thiệu c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, kiến tr&uacute;c văn h&oacute;a nghệ thuật, c&aacute;c địa điểm du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, n&eacute;t đẹp của con người quận 9, c&aacute;c th&agrave;nh tựu về kinh tế v&agrave; cơ sở hạ tầng của quận. Một số phần dự thi được ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; cao như Bảo t&agrave;ng &aacute;o d&agrave;i, B&oacute;t d&acirc;y th&eacute;p,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i dự thi l&agrave; c&aacute;c video, clip m&agrave; th&iacute; sinh tự d&agrave;n dựng v&agrave; thuyết tr&igrave;nh, ban gi&aacute;m khảo sẽ đặt c&acirc;u hỏi xoay quanh địa điểm của mỗi người, th&iacute; sinh sẽ tiến h&agrave;nh phản biện ngay tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Ba th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; th&iacute; sinh đại diện cho đơn vị Bảo t&agrave;ng &aacute;o d&agrave;i, chị Nguyễn Thị Thanh Phương kh&aacute; tự tin về phần thi của m&igrave;nh: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ đ&atilde; thực hiện tốt được 70% v&agrave; hi vọng sẽ l&agrave; một trong ba th&iacute; sinh bước v&agrave;o chung kết. Đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi c&oacute; &yacute; nghĩa ph&aacute;t động phong tr&agrave;o v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch. Đất nước của ch&uacute;ng ta c&oacute; rất nhiều cơ sở du lịch nhưng lại &iacute;t người biết đến, m&igrave;nh mong cuộc thi sẽ l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về những địa điểm th&uacute; vị n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;