1/9/2017: Sẽ tuyên dương 19 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban tổ chức, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 7 &ndash; năm 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 18g 30 ng&agrave;y 1/9/2017 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29305/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, 19 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017 sẽ tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o l&uacute;c 15g00 c&ugrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 112 hồ sơ tham gia x&eacute;t trao giải được gởi về từ 21 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong số 112 hồ sơ đ&oacute; c&oacute; 70 hồ sơ l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức v&agrave; 35 hồ sơ vi&ecirc;n chức. Hội đồng thẩm định đ&atilde; x&eacute;t chọn ra 19 hồ sơ đạt y&ecirc;u cầu để trao giải. T</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; l&agrave; cơ hội, m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nỗ lực v&agrave; phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;