1/9/2017: Sẽ tuyên dương 19 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban tổ chức, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 7 &ndash; năm 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 18g 30 ng&agrave;y 1/9/2017 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29305/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, 19 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017 sẽ tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o l&uacute;c 15g00 c&ugrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 112 hồ sơ tham gia x&eacute;t trao giải được gởi về từ 21 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong số 112 hồ sơ đ&oacute; c&oacute; 70 hồ sơ l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức v&agrave; 35 hồ sơ vi&ecirc;n chức. Hội đồng thẩm định đ&atilde; x&eacute;t chọn ra 19 hồ sơ đạt y&ecirc;u cầu để trao giải. T</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; l&agrave; cơ hội, m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nỗ lực v&agrave; phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;