1/9/2017: Sẽ tuyên dương 19 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban tổ chức, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 7 &ndash; năm 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 18g 30 ng&agrave;y 1/9/2017 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29305/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, 19 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017 sẽ tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o l&uacute;c 15g00 c&ugrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 112 hồ sơ tham gia x&eacute;t trao giải được gởi về từ 21 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong số 112 hồ sơ đ&oacute; c&oacute; 70 hồ sơ l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức v&agrave; 35 hồ sơ vi&ecirc;n chức. Hội đồng thẩm định đ&atilde; x&eacute;t chọn ra 19 hồ sơ đạt y&ecirc;u cầu để trao giải. T</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; l&agrave; cơ hội, m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nỗ lực v&agrave; phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;