1/9/2017: Sẽ tuyên dương 19 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban tổ chức, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 7 &ndash; năm 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 18g 30 ng&agrave;y 1/9/2017 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29305/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, 19 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017 sẽ tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o l&uacute;c 15g00 c&ugrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 112 hồ sơ tham gia x&eacute;t trao giải được gởi về từ 21 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Trong số 112 hồ sơ đ&oacute; c&oacute; 70 hồ sơ l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức v&agrave; 35 hồ sơ vi&ecirc;n chức. Hội đồng thẩm định đ&atilde; x&eacute;t chọn ra 19 hồ sơ đạt y&ecirc;u cầu để trao giải. T</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; l&agrave; cơ hội, m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nỗ lực v&agrave; phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;