Quận đoàn 7 tổ chức lớp tập huấn "Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 25/7/2017 Quận đo&agrave;n 7 tổ chức lớp tập huấn &quot;Sử dụng phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n&quot; tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 7 cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt tại Quận 7. Tại buổi tập huấn, c&aacute;c đồng ch&iacute; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận đo&agrave;n 7 đ&atilde; được giới thiệu v&agrave; nắm bắt tổng thể về phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n; hướng dẫn c&aacute;ch tạo t&agrave;i khoản, c&aacute;c bước nhập dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tra cứu th&ocirc;ng tin đo&agrave;n vi&ecirc;n, truy xuất dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đo&agrave;n tại cơ sở đồng thời ph&aacute;t huy những ứng dụng của khoa học c&ocirc;ng nghệ đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước khắc phục những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/20992916_239266093262417_3885298813420914104_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078572_239266096595750_5484136773317793886_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;