Chợ Phiên STHC 2017 - STHC SQUARE

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh sự kiện của STHC năm 2017, nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Trường, BCH Đo&agrave;n trường tổ chức hoạt động &ldquo;<strong>Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &ndash; STHC &nbsp;Square</strong>&rdquo; với 15 gian h&agrave;ng do c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện. </span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28973/IMG_7794.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gian h&agrave;ng gồm:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty FPT b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh trả g&oacute;p ưu đ&atilde;i cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ thuật: V&ograve;ng tay, v&iacute; thổ cẩm, gối đệm 3, c&acirc;y cảnh, tượng t&ocirc;, th&uacute; nhồi b&ocirc;ng, heo đất,&nbsp; &hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ phẩm: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng ẩm thực: Cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng, b&aacute;nh r&aacute;n, x&ocirc;i sầu ri&ecirc;ng, su kem, xi&ecirc;n que, gỏi b&ograve;, ch&egrave; hạt sen, tr&agrave; sửa, b&aacute;nh b&ocirc;ng lan, cao quy linh&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng quần &aacute;o thời trang, t&uacute;i x&aacute;ch, n&oacute;n bảo hộ&hellip;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham dự Chợ phi&ecirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o &ldquo;Th&ugrave;ng g&acirc;y quỹ mua tập vở hỗ trợ trẻ em ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa&rdquo;. Ri&ecirc;ng sinh vi&ecirc;n lớp Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn (HM 2030.04), do SV Nguyễn Thị Thảo Ly l&agrave;m đại diện, đ&oacute;ng g&oacute;p 1.4000.000 đồng, số tiền n&agrave;y c&oacute; được từ gian h&agrave;ng b&aacute;n quần &aacute;o trong Chợ phi&ecirc;n STHC.</span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;