Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Hội nghị thông tin thời sự Quý II/2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa qua, tại Hội trường Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP phối hợp với C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin thời sự trong nước v&agrave; Quốc tế Qu&yacute; II - Năm 2017 cho hơn 600 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội cựu chiến binh của 62/62 cơ sở Đo&agrave;n thuộc Khối.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28970/19400964_1772630249420065_1765724828_o.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c đồng ch&iacute; C&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn C&ocirc;ng Anh - Trưởng ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n huấn Cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n Khu 7 th&ocirc;ng tin một số vấn đề thời sự nổi bật trong nước cũng như&nbsp;của thế giới v&agrave; khu vực trong thời gian vừa qua. Trong đ&oacute; tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế, ch&iacute;nh trị thế giới thời gian qua; C&aacute;c vấn đề biển đảo ở Đ&ocirc;ng &Aacute;; t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n biển Đ&ocirc;ng... Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, đồng ch&iacute; cũng ph&acirc;n t&iacute;ch những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, khu vực đến hoạt động đối ngoại của Đảng, Nh&agrave; nước ta thời gian qua. Do đ&oacute;, đ&ograve;i hỏi c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, điều h&agrave;nh của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta phải c&oacute; những chiến lược ph&ugrave; hợp, nhằm phục vụ tốt hơn trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội; giữ vững m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, g&oacute;p phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, n&acirc;ng cao vị thế đất nước tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị th&ocirc;ng tin thời sự h&agrave;ng qu&yacute; l&agrave; hoạt động do Đo&agrave;n Khối phối hợp với c&aacute;c đo&agrave;n thể Khối tổ chức định kỳ nhằm kịp thời trang bị nhận thức đ&uacute;ng đắn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, kịp thời đấu tranh, phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i theo chỉ đạo tại Đề &aacute;n 02 của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&agrave;nh Khoa</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;