Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Hội nghị thông tin thời sự Quý II/2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa qua, tại Hội trường Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP phối hợp với C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin thời sự trong nước v&agrave; Quốc tế Qu&yacute; II - Năm 2017 cho hơn 600 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội cựu chiến binh của 62/62 cơ sở Đo&agrave;n thuộc Khối.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28970/19400964_1772630249420065_1765724828_o.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c đồng ch&iacute; C&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn C&ocirc;ng Anh - Trưởng ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n huấn Cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n Khu 7 th&ocirc;ng tin một số vấn đề thời sự nổi bật trong nước cũng như&nbsp;của thế giới v&agrave; khu vực trong thời gian vừa qua. Trong đ&oacute; tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế, ch&iacute;nh trị thế giới thời gian qua; C&aacute;c vấn đề biển đảo ở Đ&ocirc;ng &Aacute;; t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n biển Đ&ocirc;ng... Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, đồng ch&iacute; cũng ph&acirc;n t&iacute;ch những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, khu vực đến hoạt động đối ngoại của Đảng, Nh&agrave; nước ta thời gian qua. Do đ&oacute;, đ&ograve;i hỏi c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, điều h&agrave;nh của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta phải c&oacute; những chiến lược ph&ugrave; hợp, nhằm phục vụ tốt hơn trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội; giữ vững m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, g&oacute;p phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, n&acirc;ng cao vị thế đất nước tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị th&ocirc;ng tin thời sự h&agrave;ng qu&yacute; l&agrave; hoạt động do Đo&agrave;n Khối phối hợp với c&aacute;c đo&agrave;n thể Khối tổ chức định kỳ nhằm kịp thời trang bị nhận thức đ&uacute;ng đắn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, kịp thời đấu tranh, phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i theo chỉ đạo tại Đề &aacute;n 02 của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&agrave;nh Khoa</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;