Quận 6: Phường 4 tổ chức lớp võ taekwondo miễn phí dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28964/2.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, BCĐSHH Phường 4 tổ chức Lớp v&otilde; Taekwondo miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2017. Với nguyện vọng tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa r&egrave;n luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản th&acirc;n trong bối cảnh x&atilde; hội xảy ra nhiều t&igrave;nh trạng bắt c&oacute;c, x&acirc;m hại, bạo lực trẻ em như hiện nay. Lớp học bắt đầu l&uacute;c 18g00 &ndash; 20g00 v&agrave;o thứ 2, 4, 6 h&agrave;ng tuần trong th&aacute;ng 7 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 4 (<em>địa chỉ 148 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 4, Quận 6</em>), mời gọi c&aacute;c bạn thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia n&acirc;ng cao v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH NG&Ocirc;N</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;