Quận 6: Phường 4 tổ chức lớp võ taekwondo miễn phí dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28964/2.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, BCĐSHH Phường 4 tổ chức Lớp v&otilde; Taekwondo miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2017. Với nguyện vọng tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa r&egrave;n luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản th&acirc;n trong bối cảnh x&atilde; hội xảy ra nhiều t&igrave;nh trạng bắt c&oacute;c, x&acirc;m hại, bạo lực trẻ em như hiện nay. Lớp học bắt đầu l&uacute;c 18g00 &ndash; 20g00 v&agrave;o thứ 2, 4, 6 h&agrave;ng tuần trong th&aacute;ng 7 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 4 (<em>địa chỉ 148 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 4, Quận 6</em>), mời gọi c&aacute;c bạn thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia n&acirc;ng cao v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH NG&Ocirc;N</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;