Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc"> <div> <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></h1> </div> </div> <div class="article-avatar cms-body"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Khám bệnh cho người dân xã Phước Mỹ Trung" class="cms-photo img-responsive" src="http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-1_XLJM.jpg" title="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Kh&aacute;m bệnh cho người d&acirc;n x&atilde; Phước Mỹ Trung</em></span></span></p> </div> <div class="article-content" style="font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"> <div class="content cms-body"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15-7, Đo&agrave;n cụm Dịch vụ TPHCM phối hợp Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a Thể thao TPHCM, Đo&agrave;n Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trọng điểm trong nước của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 16 của Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM.</span></span></p> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 1" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện kỳ nghỉ hồng thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng B&ugrave;i Thị N&agrave;, 87 tuổi</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 2" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị cũng phối hợp tặng 60 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, 5 xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;, 30 bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; 3.000 cuốn tập cho c&aacute;c em học sinh, tặng s&aacute;ch cho thư viện trường học địa phương, 2 bộ m&aacute;y t&iacute;nh cho X&atilde; đo&agrave;n Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi địa phương c&ograve;n được tham dự ng&agrave;y hội thiếu nhi với nhiều tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, qu&agrave; tặng thiết thực.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 3" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Tặng xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TPHCM dịp n&agrave;y trao 1 ng&ocirc;i nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho anh Trần Minh Tiền (ấp T&acirc;n Hưng, x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n). Gia đ&igrave;nh anh Tiền rất kh&oacute; khăn khi anh phải nu&ocirc;i 2 con nhỏ. Ng&ocirc;i nh&agrave; 3 cha con ở trước đ&oacute; tạm bợ, dột n&aacute;t, kh&ocirc;ng đảm bảo che nắng che mưa.</span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động t&igrave;nh nguyện tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, chia sẻ c&ugrave;ng cộng đồng của thanh ni&ecirc;n TPHCM với người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, g&oacute;p phần tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp;TIỂU T&Acirc;N</strong></span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

;