Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc"> <div> <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></h1> </div> </div> <div class="article-avatar cms-body"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Khám bệnh cho người dân xã Phước Mỹ Trung" class="cms-photo img-responsive" src="http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-1_XLJM.jpg" title="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Kh&aacute;m bệnh cho người d&acirc;n x&atilde; Phước Mỹ Trung</em></span></span></p> </div> <div class="article-content" style="font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"> <div class="content cms-body"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15-7, Đo&agrave;n cụm Dịch vụ TPHCM phối hợp Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a Thể thao TPHCM, Đo&agrave;n Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trọng điểm trong nước của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 16 của Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM.</span></span></p> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 1" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện kỳ nghỉ hồng thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng B&ugrave;i Thị N&agrave;, 87 tuổi</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 2" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị cũng phối hợp tặng 60 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, 5 xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;, 30 bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; 3.000 cuốn tập cho c&aacute;c em học sinh, tặng s&aacute;ch cho thư viện trường học địa phương, 2 bộ m&aacute;y t&iacute;nh cho X&atilde; đo&agrave;n Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi địa phương c&ograve;n được tham dự ng&agrave;y hội thiếu nhi với nhiều tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, qu&agrave; tặng thiết thực.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 3" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Tặng xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TPHCM dịp n&agrave;y trao 1 ng&ocirc;i nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho anh Trần Minh Tiền (ấp T&acirc;n Hưng, x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n). Gia đ&igrave;nh anh Tiền rất kh&oacute; khăn khi anh phải nu&ocirc;i 2 con nhỏ. Ng&ocirc;i nh&agrave; 3 cha con ở trước đ&oacute; tạm bợ, dột n&aacute;t, kh&ocirc;ng đảm bảo che nắng che mưa.</span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động t&igrave;nh nguyện tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, chia sẻ c&ugrave;ng cộng đồng của thanh ni&ecirc;n TPHCM với người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, g&oacute;p phần tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp;TIỂU T&Acirc;N</strong></span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;