Quận 2: Chiến sĩ Hội nhập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Chiến dịch B&uacute;p măng xinh Quận 2 h&egrave; năm 2017 đ&atilde; trải qua 6 tuần với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch. Tuần sinh hoạt thứ 7 với chủ đề &quot;Chiến sĩ hội nhập&quot; sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 10/7/2017 đến ng&agrave;y 16/7/2017. Đ&acirc;y l&agrave; một danh hiệu mới được x&acirc;y dựng trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2017.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Danh hiệu chiến sỹ hội nhập trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện B&uacute;p Măng Xinh d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi được triển khai gắn với hội thi &quot;Buổi sinh hoạt h&egrave; ấn tượng&quot; do Quận Đo&agrave;n 2 tổ chức&nbsp;thật sự đ&atilde; truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; thiếu nhi h&egrave;. C&aacute;c đơn vị đ&atilde; đầu tư về trang phục, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, kiến thức về quan hệ Việt Nam v&agrave; L&agrave;o, tổ chức hội thi với những kiến thức tạo đẻ c&aacute;c em t&igrave;m hiểu về v&ograve;ng quanh thế giới, từ đ&oacute;&nbsp;cảm thấy y&ecirc;u v&agrave; tự h&agrave;o đất nước, qu&ecirc; hương m&igrave;nh nhiều hơn... </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28944/20132735_1847568238591986_1982656468_o.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Mở đầu Hội thi &quot;Buổi sinh hoạt h&egrave; ấn tượng&quot;, đơn vị Khu phố 4 phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng đ&atilde; tổ chức thật s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những đơn vị c&oacute; khả năng&nbsp;d&agrave;nh chiến thắng hội thi &quot;buổi sinh hoạt h&egrave; ấn tượng&quot; . Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 mong muốn c&aacute;c đơn vị&nbsp;khu phố c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn s&agrave;ng tổ chức&nbsp;phần thi của khu phố m&igrave;nh thật &nbsp;tốt, thu h&uacute;t được c&aacute;c em thiếu nhi tham gia.&nbsp;Kết quả Hội thi &quot;Buổi sinh hoạt h&egrave; ấn tượng&quot; sẽ được trao trong lễ tổng kết h&egrave; cấp quận v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2017.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Quốc Minh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;