Phú Nhuận: Phường 17 tổ chức Hội thao trò chơi vận động hè năm 2017 cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 6 năm 2017, Ban chỉ đạo Sinh hoạt h&egrave; phường 17 tổ chức Hội thao c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động h&egrave; năm 2016 tại S&acirc;n v&ograve;ng tr&ograve;n. Đến tham dự c&oacute; &ocirc;ng Trần Phi H&oacute;a &ndash; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Tỗng hợp nghiệp vụ Quận Ph&uacute; Nhuận; B&agrave; Nguyễn Thị Thanh Tr&acirc;m - Ph&oacute; Chủ tịch UBND phường &ndash; Trưởng BCĐ Sinh hoạt h&egrave; phường. Ng&ograve;ai ra, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ban chỉ đạo Sinh hoạt h&egrave; phường; Ban điều h&agrave;nh 4 khu phố, lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; hơn 60 em thiếu nhi của 4 khu phố về tham dự.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sau khi được th&ocirc;ng qua điều lệ tr&ograve; chơi vận động từ ban tổ chức, 4 đội c&ugrave;ng h&agrave;o hứng tham gia 04 tr&ograve; chơi: nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, &nbsp;k&eacute;o co, kẹp banh tiếp sức. Trải qua hơn một giờ thi đấu s&ocirc;i nổi v&agrave; quyết liệt, kết quả đội khu phố 2 hạng nhất, đội khu phố 3 hạng nh&igrave;, đội khu phố 1 hạng ba v&agrave; đội khu phố 4 hạng tư. Ban tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng cho c&aacute;c đội, trị gi&aacute; giải nhất 500.000 đồng, giải nh&igrave; 300.000 đồng, giải ba 200.000 đồng v&agrave; giải tư 100.000 đồng.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tiếp nối c&aacute;c hoạt động h&egrave;, h&agrave;ng tuần Ban chỉ đạo h&egrave; sẽ tổ chức s&acirc;n chơi thanh thiếu nhi định kỳ. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi c&ograve;n được tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi bổ &iacute;ch kh&aacute;c như r&egrave;n viết chữ đẹp, bơi miễn ph&iacute; tại Hồ bơi Chi Lăng, xem phim 3D miễn ph&iacute;, kể chuyện s&aacute;ch h&egrave;, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao do Phường v&agrave; quận tổ chức.&nbsp;</p> <p style="text-align:right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Kiều Diễm</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;