Bình Chánh: Xã Bình Chánh tổ chức Ngày hội Vì nụ cười em thơ năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhằm hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em năm 2017, s&aacute;ng ng&agrave;y 10/6/2017, &nbsp;Đo&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh phối hợp c&ugrave;ng BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trường THPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Ng&acirc;n h&agrave;ng CitiBank tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;V&igrave; nụ cười em thơ năm 2017&rdquo; cho c&aacute;c em thiếu nhi lớp phổ cập gi&aacute;o dục tiểu học tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn ho&aacute; B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Hồng L&agrave;i &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; ban Thanh thiếu nhi trường học Huyện đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Chung Ho&agrave;i Sơn - B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh; &nbsp;đồng ch&iacute; &nbsp;Nguyễn Trần Bảo Tr&acirc;m &ndash; B&iacute; thư đo&agrave;n Trường THPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh; &nbsp;C&ocirc; Huỳnh Thị Tươi &ndash; chủ nhiệm lớp phổ cập gi&aacute;o dục tiểu học; &nbsp;Chị Vũ Thị Ngọc &ndash; Đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng CitiBank, c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn l&agrave; phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; hơn 50 em học sinh của lớp học c&ugrave;ng tham gia.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để mở đầu cho trương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c tiết mục văn nghệ của c&aacute;c em thiếu nhi lớp phổ cập với c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t v&agrave; điệu nhảy v&ocirc; c&ugrave;ng dễ thương v&agrave; s&ocirc;i động.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/1.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/2.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau c&aacute;c tiết mục l&agrave; phần trao qu&agrave; của l&atilde;nh đạo với c&aacute;c nh&agrave; hỗ trợ đến c&aacute;c em gồm c&oacute;: b&agrave;n, tủ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cho c&aacute;c em v&agrave; trao 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng trị gi&aacute; l&agrave; 28 triệu đồng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/3.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/4.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c em thiếu nhi c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian c&oacute; thưởng. C&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; một buổi vui chơi thật &yacute; nghĩa v&agrave; nhiều cảm x&uacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/5.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28660/7.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp; &nbsp; Văn ph&ograve;ng Huyện đo&agrave;n&nbsp;</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;