Đại học Bách Khoa chiến thắng đầy thuyết phục trong chung kết “Tầm nhìn xuyên thế kỉ” 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 18/5, buổi chung kết, xếp hạng v&agrave; chương tr&igrave;nh trao giải hội thi olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh lần 9 đ&atilde; diễn ra tại hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28367/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Hải- b&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS TP.HCM, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Quang Dũng- ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n TNCS TP.HCM, đồng ch&iacute; Phan Tuấn T&uacute; - Ph&oacute; Trưởng Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i- trưởng ph&ograve;ng khoa gi&aacute;o, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa-ph&oacute; gi&aacute;m đốc ĐHQG TPHCM, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o từ c&aacute;c trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi chung kết, đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức chương tr&igrave;nh nhấn mạnh: &ldquo;Hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỉ năm 2017 c&oacute; nhiều điểm đổi mới sinh động về cả h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung. Tăng t&iacute;nh thu h&uacute;t đối với kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c bạn th&iacute; sinh m&agrave; cả đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn cổ động vi&ecirc;n, c&aacute;c thầy c&ocirc;, đặc biệt, phần thi c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t 40.815 th&iacute; sinh. Đ&oacute; l&agrave; con số đ&aacute;ng tự h&agrave;o của hội thi năm nay.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, Đảng ủy khối c&aacute;c trường ĐH - CĐ - TCCN TP.HCM tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại qua năm phần thi đấu: Điểm son lịch sử, Bản lĩnh tuổi trẻ, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, Tự tin ra biển lớn với 3 đội chơi v&agrave;o v&ograve;ng chung kết: Đại học Kinh tế, Đại học Ng&acirc;n H&agrave;ng, Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐH B&aacute;ch khoa bỏ xa c&aacute;c đ&ocirc;i thủ qua c&aacute;c v&ograve;ng chơi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với những c&acirc;u trả lời nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh của đội ĐH B&aacute;ch khoa đ&atilde; ghi được 40 điểm ngay từ v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n, trong khi hai đội c&ograve;n lại chỉ c&oacute; 11 điểm. V&ograve;ng thi thứ 2, B&aacute;ch khoa tiếp tục dẫn đầu với 99 điểm. Theo s&aacute;t l&agrave; ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng với 72 điểm v&agrave; ĐH Kinh tế với 68 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐH B&aacute;ch khoa tiếp tục chứng minh khả năng của m&igrave;nh qua v&ograve;ng 3, &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&iacute;&rdquo;. Với 9 c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; 2 &ocirc; may mắn, ĐH b&aacute;ch khoa trở th&agrave;nh đội duy nhất vẽ ra được con đường ch&acirc;n l&iacute; v&agrave; n&acirc;ng điểm số của m&igrave;nh l&ecirc;n 179. V&ograve;ng thi thứ 4 tiếp tục với những m&agrave;n cạnh tranh gay cấn, đội thi ĐH Kinh tế vươn l&ecirc;n đứng thứ 2 với 167 điểm. Cuộc thi tiếp tục với phần thi &ldquo;Tự tin ra biển lớn&rdquo;, v&agrave; ĐH B&aacute;ch khoa đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m ra từ kh&oacute;a chỉ qua 3 c&acirc;u hỏi gợi &yacute;, tiếp tục dẫn đầu với 308 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng thi cuối c&ugrave;ng, cả 3 đội thi quyết định chọn c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch, v&agrave; ĐH B&aacute;ch khoa tiếp tục l&agrave; đội duy nhất c&oacute; c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c &ldquo;đến từng chữ&rdquo;. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi, ĐH B&aacute;ch khoa chiến thắng đầy thuyết phục với 338 điểm, ĐH Kinh tế đứng thứ 2 với 167 điểm, v&agrave; gi&agrave;nh giải ba l&agrave; đội ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng với 128 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều giải thưởng được trao trong đ&ecirc;m chung kết</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở bảng B d&agrave;nh cho th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c trường Trung cấp hoặc hệ Trung cấp của c&aacute;c trường ĐH-CĐ, giải nhất trao cho đội Cao đẳng Cảnh s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n II, giải nh&igrave; thuộc về trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; giải ba thuộc về đội Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ba tập thể được nhận giải tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o hội thi bao gồm: Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Đo&agrave;n Trường ĐH Lao động &ndash; X&atilde; hội Cơ sở 2 v&agrave; Quận Đo&agrave;n 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giải thưởng được trao cho phần thi đội trong đ&ecirc;m chung kết, chương tr&igrave;nh cũng tiến h&agrave;nh trao 3 giải nhất phần thi trực tuyến c&aacute; nh&acirc;n cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Phạm Văn Trường (Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, bảng A), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (Trường THPT Phước Long, bảng B), Trịnh Mỹ Lan (Q.5, bảng C) v&agrave; 3 giải nh&igrave;, 3 giải 3, 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẽ về việc tham gia cuộc thi, bạn Cao Duy Phong (th&iacute; sinh đội ĐH B&aacute;ch Khoa)&nbsp; cho biết: &ldquo;M&igrave;nh tham gia v&agrave;o cuộc thi kh&aacute; t&igrave;nh cờ v&agrave; chỉ để giao lưu học hỏi. Chiến thắng tại cuộc thi phần nhiều do may mắn, nhưng m&igrave;nh rất tự h&agrave;o về những g&igrave; đội m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m trong đ&ecirc;m nay. Đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi &yacute; nghĩa về Chủ nghĩa M&aacute;c Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; v&agrave; m&igrave;nh hi vọng sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cuộc thi như thế n&agrave;y nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;