Đại học Bách Khoa chiến thắng đầy thuyết phục trong chung kết “Tầm nhìn xuyên thế kỉ” 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 18/5, buổi chung kết, xếp hạng v&agrave; chương tr&igrave;nh trao giải hội thi olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh lần 9 đ&atilde; diễn ra tại hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28367/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Hải- b&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS TP.HCM, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Quang Dũng- ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n TNCS TP.HCM, đồng ch&iacute; Phan Tuấn T&uacute; - Ph&oacute; Trưởng Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i- trưởng ph&ograve;ng khoa gi&aacute;o, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa-ph&oacute; gi&aacute;m đốc ĐHQG TPHCM, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o từ c&aacute;c trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi chung kết, đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức chương tr&igrave;nh nhấn mạnh: &ldquo;Hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỉ năm 2017 c&oacute; nhiều điểm đổi mới sinh động về cả h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung. Tăng t&iacute;nh thu h&uacute;t đối với kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c bạn th&iacute; sinh m&agrave; cả đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn cổ động vi&ecirc;n, c&aacute;c thầy c&ocirc;, đặc biệt, phần thi c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t 40.815 th&iacute; sinh. Đ&oacute; l&agrave; con số đ&aacute;ng tự h&agrave;o của hội thi năm nay.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, Đảng ủy khối c&aacute;c trường ĐH - CĐ - TCCN TP.HCM tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại qua năm phần thi đấu: Điểm son lịch sử, Bản lĩnh tuổi trẻ, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, Tự tin ra biển lớn với 3 đội chơi v&agrave;o v&ograve;ng chung kết: Đại học Kinh tế, Đại học Ng&acirc;n H&agrave;ng, Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐH B&aacute;ch khoa bỏ xa c&aacute;c đ&ocirc;i thủ qua c&aacute;c v&ograve;ng chơi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với những c&acirc;u trả lời nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh của đội ĐH B&aacute;ch khoa đ&atilde; ghi được 40 điểm ngay từ v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n, trong khi hai đội c&ograve;n lại chỉ c&oacute; 11 điểm. V&ograve;ng thi thứ 2, B&aacute;ch khoa tiếp tục dẫn đầu với 99 điểm. Theo s&aacute;t l&agrave; ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng với 72 điểm v&agrave; ĐH Kinh tế với 68 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐH B&aacute;ch khoa tiếp tục chứng minh khả năng của m&igrave;nh qua v&ograve;ng 3, &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&iacute;&rdquo;. Với 9 c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; 2 &ocirc; may mắn, ĐH b&aacute;ch khoa trở th&agrave;nh đội duy nhất vẽ ra được con đường ch&acirc;n l&iacute; v&agrave; n&acirc;ng điểm số của m&igrave;nh l&ecirc;n 179. V&ograve;ng thi thứ 4 tiếp tục với những m&agrave;n cạnh tranh gay cấn, đội thi ĐH Kinh tế vươn l&ecirc;n đứng thứ 2 với 167 điểm. Cuộc thi tiếp tục với phần thi &ldquo;Tự tin ra biển lớn&rdquo;, v&agrave; ĐH B&aacute;ch khoa đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m ra từ kh&oacute;a chỉ qua 3 c&acirc;u hỏi gợi &yacute;, tiếp tục dẫn đầu với 308 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng thi cuối c&ugrave;ng, cả 3 đội thi quyết định chọn c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch, v&agrave; ĐH B&aacute;ch khoa tiếp tục l&agrave; đội duy nhất c&oacute; c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c &ldquo;đến từng chữ&rdquo;. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi, ĐH B&aacute;ch khoa chiến thắng đầy thuyết phục với 338 điểm, ĐH Kinh tế đứng thứ 2 với 167 điểm, v&agrave; gi&agrave;nh giải ba l&agrave; đội ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng với 128 điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều giải thưởng được trao trong đ&ecirc;m chung kết</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở bảng B d&agrave;nh cho th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c trường Trung cấp hoặc hệ Trung cấp của c&aacute;c trường ĐH-CĐ, giải nhất trao cho đội Cao đẳng Cảnh s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n II, giải nh&igrave; thuộc về trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; giải ba thuộc về đội Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ba tập thể được nhận giải tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o hội thi bao gồm: Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Đo&agrave;n Trường ĐH Lao động &ndash; X&atilde; hội Cơ sở 2 v&agrave; Quận Đo&agrave;n 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giải thưởng được trao cho phần thi đội trong đ&ecirc;m chung kết, chương tr&igrave;nh cũng tiến h&agrave;nh trao 3 giải nhất phần thi trực tuyến c&aacute; nh&acirc;n cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Phạm Văn Trường (Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, bảng A), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (Trường THPT Phước Long, bảng B), Trịnh Mỹ Lan (Q.5, bảng C) v&agrave; 3 giải nh&igrave;, 3 giải 3, 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẽ về việc tham gia cuộc thi, bạn Cao Duy Phong (th&iacute; sinh đội ĐH B&aacute;ch Khoa)&nbsp; cho biết: &ldquo;M&igrave;nh tham gia v&agrave;o cuộc thi kh&aacute; t&igrave;nh cờ v&agrave; chỉ để giao lưu học hỏi. Chiến thắng tại cuộc thi phần nhiều do may mắn, nhưng m&igrave;nh rất tự h&agrave;o về những g&igrave; đội m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m trong đ&ecirc;m nay. Đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi &yacute; nghĩa về Chủ nghĩa M&aacute;c Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; v&agrave; m&igrave;nh hi vọng sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cuộc thi như thế n&agrave;y nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;