Hành trình “Em yêu thành phố Bác Hồ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/189o-19/5/2017), kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941-15/5/2017), trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động của Đại hội ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ TP. HCM, ng&agrave;y 18/5/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC)&nbsp; đ&atilde; tiếp đ&oacute;n c&aacute;c Đại biểu của Đại hội gồm 40 em ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; 5 phụ tr&aacute;ch Đội từ c&aacute;c trường cấp 2 quận B&igrave;nh Thạnh, G&ograve; Vấp v&agrave; B&igrave;nh T&acirc;n đến tham quan v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28366/CHAU%204.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được giới thiệu hoạt động của trường STHC: Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn, quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;nh, Hướng dẫn du lịch v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn qua c&aacute;c clips, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể v&agrave; văn nghệ giao lưu s&ocirc;i động v&agrave; vui nhộn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan c&aacute;c cơ sở vật chất thực tập của c&aacute;c Bộ m&ocirc;n như: Tiếp t&acirc;n, bếp, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c em cảm nhận về nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo của trường Saigontourist.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thực tập c&aacute;c kỹ năng của ng&agrave;nh nh&agrave; h&agrave;ng như: Xếp khăn ăn, kỹ năng cơ bản của nh&acirc;n vi&ecirc;n dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được hướng dẫn b&agrave;y tr&iacute; b&agrave;n tiệc, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu được t&iacute;nh nghệ thuật v&agrave; thẩm mỹ trong trong dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng. Ban tổ chức đ&atilde; trao qu&agrave; thưởng cho c&aacute;c em kh&eacute;o tay nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối chương tr&igrave;nh, trường STHC tặng phần thưởng v&agrave; qu&agrave; lưu niệm cho tất cả c&aacute;c Đại biểu. Buổi giao lưu đ&atilde; để lại ấn tượng tốt đẹp cho c&aacute;c em về ng&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp về đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động n&agrave;y nằm trong chương tr&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh: &ldquo;Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; d&agrave;nh cho đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ đến những địa điểm lịch sử, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c ti&ecirc;u biểu, c&aacute;c doanh nghiệp, trường học&hellip;qua đ&oacute; g&oacute;p phần bồi dưỡng l&ograve;ng tự h&agrave;o về TP. Hồ Ch&iacute; Minh Anh h&ugrave;ng v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho đội vi&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;