Hành trình “Em yêu thành phố Bác Hồ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/189o-19/5/2017), kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941-15/5/2017), trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động của Đại hội ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ TP. HCM, ng&agrave;y 18/5/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC)&nbsp; đ&atilde; tiếp đ&oacute;n c&aacute;c Đại biểu của Đại hội gồm 40 em ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; 5 phụ tr&aacute;ch Đội từ c&aacute;c trường cấp 2 quận B&igrave;nh Thạnh, G&ograve; Vấp v&agrave; B&igrave;nh T&acirc;n đến tham quan v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28366/CHAU%204.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được giới thiệu hoạt động của trường STHC: Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn, quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;nh, Hướng dẫn du lịch v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn qua c&aacute;c clips, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể v&agrave; văn nghệ giao lưu s&ocirc;i động v&agrave; vui nhộn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan c&aacute;c cơ sở vật chất thực tập của c&aacute;c Bộ m&ocirc;n như: Tiếp t&acirc;n, bếp, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c em cảm nhận về nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo của trường Saigontourist.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thực tập c&aacute;c kỹ năng của ng&agrave;nh nh&agrave; h&agrave;ng như: Xếp khăn ăn, kỹ năng cơ bản của nh&acirc;n vi&ecirc;n dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được hướng dẫn b&agrave;y tr&iacute; b&agrave;n tiệc, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu được t&iacute;nh nghệ thuật v&agrave; thẩm mỹ trong trong dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng. Ban tổ chức đ&atilde; trao qu&agrave; thưởng cho c&aacute;c em kh&eacute;o tay nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối chương tr&igrave;nh, trường STHC tặng phần thưởng v&agrave; qu&agrave; lưu niệm cho tất cả c&aacute;c Đại biểu. Buổi giao lưu đ&atilde; để lại ấn tượng tốt đẹp cho c&aacute;c em về ng&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp về đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động n&agrave;y nằm trong chương tr&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh: &ldquo;Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; d&agrave;nh cho đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ đến những địa điểm lịch sử, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c ti&ecirc;u biểu, c&aacute;c doanh nghiệp, trường học&hellip;qua đ&oacute; g&oacute;p phần bồi dưỡng l&ograve;ng tự h&agrave;o về TP. Hồ Ch&iacute; Minh Anh h&ugrave;ng v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho đội vi&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03/02/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Tân Phú năm 2017, chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

;