Hành trình “Em yêu thành phố Bác Hồ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/189o-19/5/2017), kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941-15/5/2017), trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động của Đại hội ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ TP. HCM, ng&agrave;y 18/5/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC)&nbsp; đ&atilde; tiếp đ&oacute;n c&aacute;c Đại biểu của Đại hội gồm 40 em ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; 5 phụ tr&aacute;ch Đội từ c&aacute;c trường cấp 2 quận B&igrave;nh Thạnh, G&ograve; Vấp v&agrave; B&igrave;nh T&acirc;n đến tham quan v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28366/CHAU%204.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được giới thiệu hoạt động của trường STHC: Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn, quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;nh, Hướng dẫn du lịch v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn qua c&aacute;c clips, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể v&agrave; văn nghệ giao lưu s&ocirc;i động v&agrave; vui nhộn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan c&aacute;c cơ sở vật chất thực tập của c&aacute;c Bộ m&ocirc;n như: Tiếp t&acirc;n, bếp, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c em cảm nhận về nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo của trường Saigontourist.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thực tập c&aacute;c kỹ năng của ng&agrave;nh nh&agrave; h&agrave;ng như: Xếp khăn ăn, kỹ năng cơ bản của nh&acirc;n vi&ecirc;n dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được hướng dẫn b&agrave;y tr&iacute; b&agrave;n tiệc, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu được t&iacute;nh nghệ thuật v&agrave; thẩm mỹ trong trong dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng. Ban tổ chức đ&atilde; trao qu&agrave; thưởng cho c&aacute;c em kh&eacute;o tay nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối chương tr&igrave;nh, trường STHC tặng phần thưởng v&agrave; qu&agrave; lưu niệm cho tất cả c&aacute;c Đại biểu. Buổi giao lưu đ&atilde; để lại ấn tượng tốt đẹp cho c&aacute;c em về ng&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp về đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động n&agrave;y nằm trong chương tr&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh: &ldquo;Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; d&agrave;nh cho đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ đến những địa điểm lịch sử, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c ti&ecirc;u biểu, c&aacute;c doanh nghiệp, trường học&hellip;qua đ&oacute; g&oacute;p phần bồi dưỡng l&ograve;ng tự h&agrave;o về TP. Hồ Ch&iacute; Minh Anh h&ugrave;ng v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho đội vi&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;