Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ khi th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam lu&ocirc;n lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; đến lực lượng thanh thiếu nhi, c&oacute; nhiều chủ trương v&agrave; giải ph&aacute;p để tập hợp, tổ chức, vận động họ ho&agrave; v&agrave;o l&agrave;n s&oacute;ng c&aacute;ch mạng của cả d&acirc;n tộc đấu tranh gi&agrave;nh độc lập tự do v&agrave; x&acirc;y dựng Tổ quốc. Th&aacute;ng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ nhất đ&atilde; đề cập đến tổ chức thiếu nhi v&agrave; thiếu ni&ecirc;n c&aacute;ch mạng Hồng nhi Đo&agrave;n v&agrave; giao cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phụ tr&aacute;ch.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 3/1931, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần II đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n v&agrave; tới Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng v&agrave;o th&aacute;ng 5/1941 đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Mặt trận Việt Minh để đo&agrave;n kết c&aacute;c lực lượng đ&aacute;nh T&acirc;y, đ&aacute;nh Nhật gi&agrave;nh độc lập tự do cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Ngay sau đ&oacute;, ng&agrave;y 15/5/1941 tại th&ocirc;n N&agrave; Mạ, x&atilde; Trường H&agrave;, huyện H&agrave; Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc được th&agrave;nh lập v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung &quot;<em>Dự bị đ&aacute;nh T&acirc;y, đ&aacute;nh Nhật l&agrave;m cho Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n độc lập&quot;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n th&agrave;nh lập, Đội c&oacute; 5 đội vi&ecirc;n l&agrave; N&ocirc;ng Văn Dền mang b&iacute; danh l&agrave; Kim Đồng, N&ocirc;ng Văn Th&agrave;n l&agrave; Cao Sơn, L&yacute; Văn Tịnh l&agrave; Thanh Minh, L&yacute; Thị N&igrave; l&agrave; Thủy Ti&ecirc;n v&agrave; L&yacute; Thị Xậu l&agrave; Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu l&agrave;m đội trưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y ấy đến nay, theo sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; được Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch, Đội c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. Theo từng thời kỳ, Đội đ&atilde; đổi t&ecirc;n cho ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&aacute;ch mạng v&agrave; nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng như Đội Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu ni&ecirc;n Th&aacute;ng T&aacute;m, Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Việt Nam v&agrave; ng&agrave;y 30/01/1970, thể theo nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng cả nước, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đ&atilde; ra Nghị quyết cho Đội được mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u: Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau ng&agrave;y 15/5/1941, v&acirc;ng theo lời B&aacute;c dạy, c&ugrave;ng cha anh l&agrave;m c&aacute;ch mạng, Đội thiếu nhi cứu quốc được th&agrave;nh lập ở khắp c&aacute;c địa phương trong cả nước. C&aacute;c đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;ch cực tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng như l&agrave;m li&ecirc;n lạc, trinh s&aacute;t, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ x&oacute;m l&agrave;ng, tham gia lao động tiết kiệm, xo&aacute; m&ugrave; chữ... đ&atilde; lập c&ocirc;ng xuất sắc như Đội thiếu ni&ecirc;n du k&iacute;ch Đ&igrave;nh Bảng, Đội thiếu nhi B&aacute;t Sắt (H&agrave; Nội), Đội Thiếu nhi Th&agrave;nh Huế, Đội Thiếu nhi Đồng Th&aacute;p Mười... nhiều đội vi&ecirc;n thiếu nhi anh h&ugrave;ng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A D&iacute;nh... của thời kỳ chống Ph&aacute;p đ&atilde; trở th&agrave;nh những gương s&aacute;ng cho c&aacute;c thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, l&agrave;m s&aacute;ng ngời trang sử của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt 2 cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ của d&acirc;n tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đ&atilde; g&oacute;p phần nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc như: Phong tr&agrave;o Trần Quốc Toản do B&aacute;c Hồ ph&aacute;t động năm 1948, phong tr&agrave;o &ldquo;<em>V&igrave; miền Nam ruột thịt</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Việc nhỏ, ch&iacute; lớn, chống Mỹ cứu nước</em>&rdquo;, &ldquo;<em>L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt thực hiện 5 Điều B&aacute;c Hồ dạy</em>&rdquo;, đ&atilde; c&oacute; nhiều tập thể Đội v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đội vi&ecirc;n gi&agrave;nh danh hiệu &ldquo;<em>Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ</em>&rdquo;, nhiều đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong đ&atilde; trở th&agrave;nh dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, c&aacute;c anh h&ugrave;ng thiếu nhi qu&ecirc;n th&acirc;n m&igrave;nh hy sinh v&igrave; sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng x&oacute;m l&agrave;ng như Trần Văn Thọ, Nguyễn B&aacute; Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn...<br /> V&acirc;ng lời B&aacute;c dạy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ</em><br /> <em>Tuỳ theo sức của m&igrave;nh</em><br /> <em>Để tham gia kh&aacute;ng chiến</em><br /> <em>Để giữ g&igrave;n ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong v&agrave; thiếu nhi Việt Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng v&agrave; r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng tổ chức Đội, gi&uacute;p sức nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng chung. Suốt những năm qua, c&aacute;c phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động của Đội lu&ocirc;n gắn liền với sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, gắn liền với mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh. Đội đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp với lửa tuổi theo nguy&ecirc;n tắc tự nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch, tạo cho thiếu ni&ecirc;n nhi đồng biết vượt kh&oacute; để học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, mai n&agrave;y trở th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n mới, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Tổ quốc Việt Nam gi&agrave;u đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Kế hoạch nhỏ</em>&rdquo; (1958) để tiết kiệm l&agrave;m ra của cải vật chất như x&acirc;y dựng Nh&agrave; m&aacute;y nhựa Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong (1959 đi v&agrave;o hoạt động), Đo&agrave;n t&agrave;u lửa chạy tr&ecirc;n đường sắt Thống Nhất (1979), Kh&aacute;ch sạn Khăn qu&agrave;ng đỏ (1987)... v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c ở c&aacute;c địa phương đ&atilde; tạo n&ecirc;n những cơ sở vật chất văn h&oacute;a cho thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội. Phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng Hợp t&aacute;c x&atilde; Măng non, lập c&aacute;c quỹ &ldquo;<em>V&igrave; bạn ngh&egrave;o</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Hỗ trợ t&agrave;i năng trẻ</em>&rdquo;, quỹ Vừ A D&iacute;nh, Đ&ocirc;r&ecirc;mon, Giải thưởng Kim Đồng... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng tỷ đồng nhằm gi&uacute;p đỡ h&agrave;ng ngh&igrave;n bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m điều kiện sinh hoạt v&agrave; học tập, ho&agrave; nhập với cộng đồng. C&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;<em>N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;</em>; phong tr&agrave;o &ldquo;<em>H&agrave;nh qu&acirc;n theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Về với cội nguồn</em>&rdquo;, &ldquo;<em>V&igrave; điểm tựa tiền ti&ecirc;u</em>&rdquo;, &ldquo;<em>&aacute;o lụa tặng b&agrave;</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Địa chỉ nghĩa t&igrave;nh</em>&rdquo;... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu em tham gia. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động đ&oacute;, c&aacute;c em được tự r&egrave;n luyện v&agrave; được gi&aacute;o dục những truyền thống c&aacute;ch mạng, những phẩm chất tốt đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">76 năm qua, những trang v&agrave;ng sử Đội v&agrave; h&agrave;o kh&iacute; truyền thống của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh mỗi ng&agrave;y một s&aacute;ng. Lịch sử đ&oacute;, truyền thống đ&oacute; gắn liền với phong tr&agrave;o thiếu nhi Việt Nam v&agrave; l&agrave; một bộ phận kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời trong lịch sử Đảng, lịch sử d&acirc;n tộc v&agrave; lịch sử Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh... Với những cống hiến của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 60 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội (th&aacute;ng 5/2001), Nh&agrave; nước ta đ&atilde; quyết định trao tặng Hu&acirc;n chương Sao v&agrave;ng - phần thưởng cao qu&yacute; nhất của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước cho Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh. Th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh dấu một mốc son ch&oacute;i lọi tr&ecirc;n con đường ph&aacute;t triển của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước sự ph&aacute;t triển vượt bậc về khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; sự vươn m&igrave;nh đột ph&aacute; v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển mới với 12 triệu đội vi&ecirc;n v&agrave; hơn 6 triệu nhi đồng; gần 30.000 tổng phụ tr&aacute;ch trong c&aacute;c trường học, c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư; h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch v&agrave; đội ngũ cộng t&aacute;c vi&ecirc;n với đầy đủ năng lực hoạt động trong c&aacute;c cơ sở Đội, Nh&agrave; thiếu nhi, đang ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i chăm lo cho sự ph&aacute;t triển của thế hệ măng non đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm gần đ&acirc;y, Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh tiếp tục d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đặc biệt cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em. Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng ban h&agrave;nh Chỉ thị số 42-CT/TW về&nbsp;<em>&ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục&nbsp; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030&rdquo;</em>. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội kh&oacute;a XIII vừa th&ocirc;ng qua Luật Trẻ em, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều quy định, chế t&agrave;i cụ thể để bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em; đặc biệt, Luật quy định Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức đại diện tiếng n&oacute;i, nguyện vọng của trẻ em. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh nhiều văn bản để cụ thể h&oacute;a quyền trẻ em; giao cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&iacute; điểm triển khai m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; tại 5 tỉnh, th&agrave;nh phố, l&agrave; nh&oacute;m đại diện cho trẻ em để định kỳ b&agrave;y tỏ &yacute; kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trẻ em tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X về phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng, đẩy mạnh cuộc vận động&nbsp;<em>&ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;</em>&nbsp;đ&atilde; thổi kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; sức sống mới cho c&aacute;c hoạt động của Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi. Đưa tinh thần Nghị quyết v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội trong những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực: Đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, c&aacute;n bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nh&agrave; trường từng bước được củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao, hoạt động thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư được đẩy mạnh v&agrave; nh&acirc;n rộng, c&ocirc;ng t&aacute;c Sao nhi đồng c&oacute; những bước ph&aacute;t triển, c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng đội vi&ecirc;n lớn l&ecirc;n Đo&agrave;n c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. Nhiều phong tr&agrave;o, hoạt động mới đ&atilde; tạo ra hiệu quả x&atilde; hội thiết thực của thiếu nhi tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc vận động &ldquo;<em>V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u</em>&rdquo; được đẩy mạnh đ&atilde; tạo ra những kết quả t&iacute;ch cực với h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vui chơi cho thiếu nhi, c&aacute;c lớp học t&igrave;nh thương đ&atilde; mang lại niềm vui, điều kiện sinh hoạt, &aacute;nh s&aacute;ng tri thức đến với học sinh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy</em>&rdquo; tiếp tục l&agrave; sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt trong c&aacute;c hoạt động của tổ chức Đội v&agrave; thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, thể hiện l&ograve;ng biết ơn v&ocirc; hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị l&atilde;nh tụ, người cha gi&agrave; mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u của d&acirc;n tộc, tạo m&ocirc;i trường học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, g&oacute;p phần bồi dưỡng h&igrave;nh th&agrave;nh cho c&aacute;c em những gi&aacute; trị phẩm chất tốt đẹp của người c&ocirc;ng d&acirc;n mới x&atilde; hội chủ nghĩa. Chương tr&igrave;nh<em>&nbsp;&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo;</em>&nbsp;đ&atilde; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n nhi đồng v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần cổ vũ c&aacute;c em x&acirc;y dựng niềm tin, ước mơ ho&agrave;i b&atilde;o, vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&acirc;ng lời B&aacute;c Hồ dạy, ph&aacute;t huy truyền thống&nbsp;<em>&ldquo;Tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ&rdquo;</em>&nbsp;c&aacute;c thế hệ thiếu nhi đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;</em>&nbsp;v&agrave; đ&atilde; xuất hiện những tấm gương thiếu nhi ti&ecirc;u biểu, những tập thể điển h&igrave;nh với nhiều chiến c&ocirc;ng v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch vượt bậc tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mặt học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội như: Dũng cảm cứu bạn, gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh, chăm s&oacute;c &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ; những nh&agrave; tin học nhỏ tuổi, những huy chương v&agrave;ng tr&ecirc;n lĩnh vực thể thao... Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;</em>&nbsp;được đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức triển khai, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thiếu nhi về &yacute; thức tiết kiệm, bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết, tương th&acirc;n, tương ai, sẻ chia c&ugrave;ng cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n trong tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a IX đ&atilde; ban h&agrave;nh nghị quyết số 06-NQ/TWĐTN ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 3 năm 2010 về tăng cường c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Trong hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ở c&aacute;c bộ Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Ng&agrave;y hội thiếu nhi vui, khỏe tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n, Chương tr&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;Đ&ecirc;m hội trăng rằm&rdquo;</em>, c&aacute;c cuộc thi, tr&ograve; chơi trực tuyến tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội như&nbsp;<em>&ldquo;Chinh phục vũ m&ocirc;n&rdquo;</em>,&nbsp;<em>&ldquo;Trạng nguy&ecirc;n Tiếng Việt&rdquo;</em>,&nbsp;<em>&ldquo;C&ugrave;ng nhau gi&uacute;p bạn&rdquo;</em>&hellip; được triển khai rộng khắp tr&ecirc;n cả nước, tập hợp, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh.<br /> 76 năm ghi dấu một chặng đường ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh của tổ chức Đội với lớp lớp c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh những nh&agrave; l&atilde;nh đạo, những c&ocirc;ng d&acirc;n ưu t&uacute; của x&atilde; hội, những tiến sĩ, kĩ sư, b&aacute;c sĩ, những nh&agrave; khoa học, thầy c&ocirc; gi&aacute;o, những c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; b&agrave;n tay v&agrave;ng, nhiều s&aacute;ng tạo&hellip; H&ocirc;m nay đ&acirc;y, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, sự d&igrave;u dắt của Đo&agrave;n v&agrave; sự chăm lo của to&agrave;n x&atilde; hội, Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam đang c&oacute; những thuận lợi, thời cơ mới để tiếp bước cha anh r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam h&ocirc;m nay nguyện:&nbsp;<em>&ldquo;V&igrave; Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa, v&igrave; l&yacute; tưởng của B&aacute;c Hồ vĩ đại, Sẵn s&agrave;ng</em>!&rdquo;./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo thieunhivietnam.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;