Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ khi th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam lu&ocirc;n lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; đến lực lượng thanh thiếu nhi, c&oacute; nhiều chủ trương v&agrave; giải ph&aacute;p để tập hợp, tổ chức, vận động họ ho&agrave; v&agrave;o l&agrave;n s&oacute;ng c&aacute;ch mạng của cả d&acirc;n tộc đấu tranh gi&agrave;nh độc lập tự do v&agrave; x&acirc;y dựng Tổ quốc. Th&aacute;ng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ nhất đ&atilde; đề cập đến tổ chức thiếu nhi v&agrave; thiếu ni&ecirc;n c&aacute;ch mạng Hồng nhi Đo&agrave;n v&agrave; giao cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phụ tr&aacute;ch.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 3/1931, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần II đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n v&agrave; tới Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng v&agrave;o th&aacute;ng 5/1941 đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Mặt trận Việt Minh để đo&agrave;n kết c&aacute;c lực lượng đ&aacute;nh T&acirc;y, đ&aacute;nh Nhật gi&agrave;nh độc lập tự do cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Ngay sau đ&oacute;, ng&agrave;y 15/5/1941 tại th&ocirc;n N&agrave; Mạ, x&atilde; Trường H&agrave;, huyện H&agrave; Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc được th&agrave;nh lập v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung &quot;<em>Dự bị đ&aacute;nh T&acirc;y, đ&aacute;nh Nhật l&agrave;m cho Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n độc lập&quot;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n th&agrave;nh lập, Đội c&oacute; 5 đội vi&ecirc;n l&agrave; N&ocirc;ng Văn Dền mang b&iacute; danh l&agrave; Kim Đồng, N&ocirc;ng Văn Th&agrave;n l&agrave; Cao Sơn, L&yacute; Văn Tịnh l&agrave; Thanh Minh, L&yacute; Thị N&igrave; l&agrave; Thủy Ti&ecirc;n v&agrave; L&yacute; Thị Xậu l&agrave; Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu l&agrave;m đội trưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y ấy đến nay, theo sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; được Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch, Đội c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. Theo từng thời kỳ, Đội đ&atilde; đổi t&ecirc;n cho ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&aacute;ch mạng v&agrave; nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng như Đội Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu ni&ecirc;n Th&aacute;ng T&aacute;m, Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Việt Nam v&agrave; ng&agrave;y 30/01/1970, thể theo nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng cả nước, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đ&atilde; ra Nghị quyết cho Đội được mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u: Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau ng&agrave;y 15/5/1941, v&acirc;ng theo lời B&aacute;c dạy, c&ugrave;ng cha anh l&agrave;m c&aacute;ch mạng, Đội thiếu nhi cứu quốc được th&agrave;nh lập ở khắp c&aacute;c địa phương trong cả nước. C&aacute;c đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;ch cực tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng như l&agrave;m li&ecirc;n lạc, trinh s&aacute;t, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ x&oacute;m l&agrave;ng, tham gia lao động tiết kiệm, xo&aacute; m&ugrave; chữ... đ&atilde; lập c&ocirc;ng xuất sắc như Đội thiếu ni&ecirc;n du k&iacute;ch Đ&igrave;nh Bảng, Đội thiếu nhi B&aacute;t Sắt (H&agrave; Nội), Đội Thiếu nhi Th&agrave;nh Huế, Đội Thiếu nhi Đồng Th&aacute;p Mười... nhiều đội vi&ecirc;n thiếu nhi anh h&ugrave;ng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A D&iacute;nh... của thời kỳ chống Ph&aacute;p đ&atilde; trở th&agrave;nh những gương s&aacute;ng cho c&aacute;c thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, l&agrave;m s&aacute;ng ngời trang sử của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt 2 cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ của d&acirc;n tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đ&atilde; g&oacute;p phần nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc như: Phong tr&agrave;o Trần Quốc Toản do B&aacute;c Hồ ph&aacute;t động năm 1948, phong tr&agrave;o &ldquo;<em>V&igrave; miền Nam ruột thịt</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Việc nhỏ, ch&iacute; lớn, chống Mỹ cứu nước</em>&rdquo;, &ldquo;<em>L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt thực hiện 5 Điều B&aacute;c Hồ dạy</em>&rdquo;, đ&atilde; c&oacute; nhiều tập thể Đội v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đội vi&ecirc;n gi&agrave;nh danh hiệu &ldquo;<em>Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ</em>&rdquo;, nhiều đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong đ&atilde; trở th&agrave;nh dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, c&aacute;c anh h&ugrave;ng thiếu nhi qu&ecirc;n th&acirc;n m&igrave;nh hy sinh v&igrave; sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng x&oacute;m l&agrave;ng như Trần Văn Thọ, Nguyễn B&aacute; Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn...<br /> V&acirc;ng lời B&aacute;c dạy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ</em><br /> <em>Tuỳ theo sức của m&igrave;nh</em><br /> <em>Để tham gia kh&aacute;ng chiến</em><br /> <em>Để giữ g&igrave;n ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong v&agrave; thiếu nhi Việt Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng v&agrave; r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng tổ chức Đội, gi&uacute;p sức nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng chung. Suốt những năm qua, c&aacute;c phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động của Đội lu&ocirc;n gắn liền với sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, gắn liền với mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh. Đội đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp với lửa tuổi theo nguy&ecirc;n tắc tự nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch, tạo cho thiếu ni&ecirc;n nhi đồng biết vượt kh&oacute; để học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, mai n&agrave;y trở th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n mới, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Tổ quốc Việt Nam gi&agrave;u đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Kế hoạch nhỏ</em>&rdquo; (1958) để tiết kiệm l&agrave;m ra của cải vật chất như x&acirc;y dựng Nh&agrave; m&aacute;y nhựa Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong (1959 đi v&agrave;o hoạt động), Đo&agrave;n t&agrave;u lửa chạy tr&ecirc;n đường sắt Thống Nhất (1979), Kh&aacute;ch sạn Khăn qu&agrave;ng đỏ (1987)... v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c ở c&aacute;c địa phương đ&atilde; tạo n&ecirc;n những cơ sở vật chất văn h&oacute;a cho thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội. Phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng Hợp t&aacute;c x&atilde; Măng non, lập c&aacute;c quỹ &ldquo;<em>V&igrave; bạn ngh&egrave;o</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Hỗ trợ t&agrave;i năng trẻ</em>&rdquo;, quỹ Vừ A D&iacute;nh, Đ&ocirc;r&ecirc;mon, Giải thưởng Kim Đồng... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng tỷ đồng nhằm gi&uacute;p đỡ h&agrave;ng ngh&igrave;n bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m điều kiện sinh hoạt v&agrave; học tập, ho&agrave; nhập với cộng đồng. C&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;<em>N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;</em>; phong tr&agrave;o &ldquo;<em>H&agrave;nh qu&acirc;n theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Về với cội nguồn</em>&rdquo;, &ldquo;<em>V&igrave; điểm tựa tiền ti&ecirc;u</em>&rdquo;, &ldquo;<em>&aacute;o lụa tặng b&agrave;</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Địa chỉ nghĩa t&igrave;nh</em>&rdquo;... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu em tham gia. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động đ&oacute;, c&aacute;c em được tự r&egrave;n luyện v&agrave; được gi&aacute;o dục những truyền thống c&aacute;ch mạng, những phẩm chất tốt đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">76 năm qua, những trang v&agrave;ng sử Đội v&agrave; h&agrave;o kh&iacute; truyền thống của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh mỗi ng&agrave;y một s&aacute;ng. Lịch sử đ&oacute;, truyền thống đ&oacute; gắn liền với phong tr&agrave;o thiếu nhi Việt Nam v&agrave; l&agrave; một bộ phận kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời trong lịch sử Đảng, lịch sử d&acirc;n tộc v&agrave; lịch sử Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh... Với những cống hiến của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 60 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội (th&aacute;ng 5/2001), Nh&agrave; nước ta đ&atilde; quyết định trao tặng Hu&acirc;n chương Sao v&agrave;ng - phần thưởng cao qu&yacute; nhất của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước cho Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh. Th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh dấu một mốc son ch&oacute;i lọi tr&ecirc;n con đường ph&aacute;t triển của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước sự ph&aacute;t triển vượt bậc về khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; sự vươn m&igrave;nh đột ph&aacute; v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển mới với 12 triệu đội vi&ecirc;n v&agrave; hơn 6 triệu nhi đồng; gần 30.000 tổng phụ tr&aacute;ch trong c&aacute;c trường học, c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư; h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch v&agrave; đội ngũ cộng t&aacute;c vi&ecirc;n với đầy đủ năng lực hoạt động trong c&aacute;c cơ sở Đội, Nh&agrave; thiếu nhi, đang ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i chăm lo cho sự ph&aacute;t triển của thế hệ măng non đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm gần đ&acirc;y, Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh tiếp tục d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đặc biệt cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em. Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng ban h&agrave;nh Chỉ thị số 42-CT/TW về&nbsp;<em>&ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục&nbsp; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030&rdquo;</em>. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội kh&oacute;a XIII vừa th&ocirc;ng qua Luật Trẻ em, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều quy định, chế t&agrave;i cụ thể để bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em; đặc biệt, Luật quy định Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức đại diện tiếng n&oacute;i, nguyện vọng của trẻ em. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh nhiều văn bản để cụ thể h&oacute;a quyền trẻ em; giao cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&iacute; điểm triển khai m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; tại 5 tỉnh, th&agrave;nh phố, l&agrave; nh&oacute;m đại diện cho trẻ em để định kỳ b&agrave;y tỏ &yacute; kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trẻ em tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X về phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng, đẩy mạnh cuộc vận động&nbsp;<em>&ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;</em>&nbsp;đ&atilde; thổi kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; sức sống mới cho c&aacute;c hoạt động của Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi. Đưa tinh thần Nghị quyết v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội trong những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực: Đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, c&aacute;n bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nh&agrave; trường từng bước được củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao, hoạt động thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư được đẩy mạnh v&agrave; nh&acirc;n rộng, c&ocirc;ng t&aacute;c Sao nhi đồng c&oacute; những bước ph&aacute;t triển, c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng đội vi&ecirc;n lớn l&ecirc;n Đo&agrave;n c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. Nhiều phong tr&agrave;o, hoạt động mới đ&atilde; tạo ra hiệu quả x&atilde; hội thiết thực của thiếu nhi tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc vận động &ldquo;<em>V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u</em>&rdquo; được đẩy mạnh đ&atilde; tạo ra những kết quả t&iacute;ch cực với h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vui chơi cho thiếu nhi, c&aacute;c lớp học t&igrave;nh thương đ&atilde; mang lại niềm vui, điều kiện sinh hoạt, &aacute;nh s&aacute;ng tri thức đến với học sinh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy</em>&rdquo; tiếp tục l&agrave; sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt trong c&aacute;c hoạt động của tổ chức Đội v&agrave; thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, thể hiện l&ograve;ng biết ơn v&ocirc; hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị l&atilde;nh tụ, người cha gi&agrave; mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u của d&acirc;n tộc, tạo m&ocirc;i trường học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, g&oacute;p phần bồi dưỡng h&igrave;nh th&agrave;nh cho c&aacute;c em những gi&aacute; trị phẩm chất tốt đẹp của người c&ocirc;ng d&acirc;n mới x&atilde; hội chủ nghĩa. Chương tr&igrave;nh<em>&nbsp;&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo;</em>&nbsp;đ&atilde; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n nhi đồng v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần cổ vũ c&aacute;c em x&acirc;y dựng niềm tin, ước mơ ho&agrave;i b&atilde;o, vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&acirc;ng lời B&aacute;c Hồ dạy, ph&aacute;t huy truyền thống&nbsp;<em>&ldquo;Tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ&rdquo;</em>&nbsp;c&aacute;c thế hệ thiếu nhi đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;</em>&nbsp;v&agrave; đ&atilde; xuất hiện những tấm gương thiếu nhi ti&ecirc;u biểu, những tập thể điển h&igrave;nh với nhiều chiến c&ocirc;ng v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch vượt bậc tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mặt học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội như: Dũng cảm cứu bạn, gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh, chăm s&oacute;c &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ; những nh&agrave; tin học nhỏ tuổi, những huy chương v&agrave;ng tr&ecirc;n lĩnh vực thể thao... Phong tr&agrave;o&nbsp;<em>&ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;</em>&nbsp;được đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức triển khai, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thiếu nhi về &yacute; thức tiết kiệm, bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết, tương th&acirc;n, tương ai, sẻ chia c&ugrave;ng cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n trong tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a IX đ&atilde; ban h&agrave;nh nghị quyết số 06-NQ/TWĐTN ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 3 năm 2010 về tăng cường c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Trong hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ở c&aacute;c bộ Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Ng&agrave;y hội thiếu nhi vui, khỏe tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n, Chương tr&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;Đ&ecirc;m hội trăng rằm&rdquo;</em>, c&aacute;c cuộc thi, tr&ograve; chơi trực tuyến tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội như&nbsp;<em>&ldquo;Chinh phục vũ m&ocirc;n&rdquo;</em>,&nbsp;<em>&ldquo;Trạng nguy&ecirc;n Tiếng Việt&rdquo;</em>,&nbsp;<em>&ldquo;C&ugrave;ng nhau gi&uacute;p bạn&rdquo;</em>&hellip; được triển khai rộng khắp tr&ecirc;n cả nước, tập hợp, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh.<br /> 76 năm ghi dấu một chặng đường ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh của tổ chức Đội với lớp lớp c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh những nh&agrave; l&atilde;nh đạo, những c&ocirc;ng d&acirc;n ưu t&uacute; của x&atilde; hội, những tiến sĩ, kĩ sư, b&aacute;c sĩ, những nh&agrave; khoa học, thầy c&ocirc; gi&aacute;o, những c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; b&agrave;n tay v&agrave;ng, nhiều s&aacute;ng tạo&hellip; H&ocirc;m nay đ&acirc;y, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, sự d&igrave;u dắt của Đo&agrave;n v&agrave; sự chăm lo của to&agrave;n x&atilde; hội, Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam đang c&oacute; những thuận lợi, thời cơ mới để tiếp bước cha anh r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam h&ocirc;m nay nguyện:&nbsp;<em>&ldquo;V&igrave; Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa, v&igrave; l&yacute; tưởng của B&aacute;c Hồ vĩ đại, Sẵn s&agrave;ng</em>!&rdquo;./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo thieunhivietnam.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN