ĐH Kinh tế: Chung kết hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&ecirc;m thi chung kết được tổ chức ng&agrave;y 17/03 tại Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự g&oacute;p mặt của 03 đội thi t&agrave;i năng, xuất sắc nhất v&agrave; sự cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của hơn 500 sinh vi&ecirc;n tham dự.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&acirc;n t&agrave;i, c&acirc;n sức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2017, c&oacute; sự tham gia của 5855 sinh vi&ecirc;n thuộc 1109 đội dự thi. Trải qua 5 v&ograve;ng thi, sau v&ograve;ng thi trắc nghiệm (trực tuyến online), c&oacute; 100 đội đạt điểm số cao nhất c&ugrave;ng bước v&agrave;o v&ograve;ng loại. Tại v&ograve;ng n&agrave;y, c&aacute;c bạn sẽ tham gia trả lời trắc nghiệm 75 c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh. Sau đ&oacute;, 27 đội được chọn bước v&agrave;o thi v&ograve;ng bảng nhưng chỉ c&oacute; 09 đội được tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng b&aacute;n kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">03 đội đại diện cho sinh vi&ecirc;n to&agrave;n trường, A &ndash; L&yacute; luận trẻ; B &ndash; Kinh tế trẻ; C &ndash; Chiến binh trẻ c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m chung kết với những m&agrave;n tranh đấu hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết được chia th&agrave;nh 05 phần thi. Ở phần thi đầu ti&ecirc;n, c&oacute; t&ecirc;n &ldquo;Nhập m&ocirc;n tri thức&rdquo; với 20 từ kh&oacute;a, 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội sẽ c&oacute; mỗi lượt tham gia chọn từ kh&oacute;a để ho&agrave;n th&agrave;nh chỗ trống. Phần thi thứ hai &ldquo;Vấn đề v&agrave; sự kiện&rdquo; đ&ograve;i hỏi sự chuẩn x&aacute;c trong những c&acirc;u trả lời. C&aacute;c đội c&oacute; 03 lượt chọn c&acirc;u hỏi, mỗi c&acirc;u sẽ cung cấp 03 gợi &yacute; để dẫn đến đ&aacute;p &aacute;n cuối c&ugrave;ng. Ở phần thi n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ y&ecirc;u cầu sự nhanh nhẹn để nhận diện v&agrave; đưa ra đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave; c&aacute;c đội cần phải nhấn chu&ocirc;ng gi&agrave;nh quyền ưu ti&ecirc;n trả lời c&acirc;u hỏi nhanh nhất. Bước sang phần thi thứ ba &ldquo;Diễn đạt v&agrave; trả lời&rdquo; t&aacute;i hiện lại tr&ograve; chơi &ldquo;tam sao thất bản&rdquo; một th&agrave;nh vi&ecirc;n đưa ra gợi &yacute; cho 10 từ kh&oacute;a để một th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại đo&aacute;n từ kh&oacute;a. Bằng khả năng li&ecirc;n tưởng v&agrave; m&ocirc; phỏng c&aacute;c dữ kiện h&agrave;i hước, s&aacute;ng tạo để t&igrave;m đ&aacute;p &aacute;n, đội B &ndash; Kinh tế trẻ đ&atilde; xuất sắc trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c cả 10 từ kh&oacute;a v&agrave; gi&agrave;nh được số điểm tuyệt đối. Phần bốn &ldquo;Tự h&agrave;o v&agrave; tiếp bước&rdquo; lần lượt c&aacute;c mảnh gh&eacute;p tương ứng sự lựa chọn g&oacute;i của mỗi đội được mở ra v&agrave; đội C &ndash; Chiến binh trẻ th&ocirc;ng minh đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c nội dung bức ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự đột ph&aacute; kh&ocirc;ng dừng lại ở l&yacute; thuyết&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;So với những kiến thức v&agrave; l&yacute; thuyết thuần tr&ecirc;n s&aacute;ch vở khi học c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ học thụ động m&agrave; n&ecirc;n &aacute;p dụng v&agrave; li&ecirc;n hệ với những vấn đề cụ thể của đời sống, x&atilde; hội để c&oacute; được c&aacute;i nh&igrave;n thực sự cụ thể v&agrave; trực quan nhất. C&oacute; như vậy th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; được sự l&yacute; luận sắc b&eacute;n, em cho rằng đ&acirc;y l&agrave; chiến thuật m&agrave; cả đội đ&atilde; &aacute;p dụng khi tham gia &ocirc;n tập&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của bạn Trần Thị Thanh Mai (Đội C &ndash; Chiến binh trẻ).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27837/Hình_1 (3).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đội C &ndash; Chiến binh trẻ gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t đổi mới của hội thi năm nay khi c&aacute;c phần thi đều mang t&iacute;nh đối kh&aacute;ng, sự cạnh tranh nhiều hơn từ v&ograve;ng loại đến đ&ecirc;m chung kết. Kết quả chung cuộc, nhờ bản lĩnh v&agrave; t&iacute;nh quyết đo&aacute;n đội C &ndash; Chiến binh trẻ l&agrave; đội ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o giải nhất của hội thi. Đội B &ndash; Kinh tế trẻ đ&atilde; rất xuất sắc gi&agrave;nh giải nh&igrave; v&agrave; giải ba thuộc về đội A &ndash; L&yacute; luận trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phan Đo&agrave;n Kim Lộc &ndash; Đội Chiến binh trẻ h&aacute;o hức: &ldquo;Thực sự tham gia hội thi năm nay em được học hỏi rất nhiều từ c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua những c&acirc;u hỏi c&oacute; phần mở rộng, th&aacute;ch thức đ&atilde; gi&uacute;p em v&agrave; c&aacute;c bạn trẻ thể hiện nguyện vọng v&agrave; phải cố gắng khẳng định bản th&acirc;n tốt nhất khi c&ograve;n tr&ecirc;n ghế giảng đường, sau đ&oacute; l&agrave; tham gia hội nhập v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển triển to&agrave;n cầu v&agrave; quan trọng hơn l&agrave; trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch trong tương lai&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi cũng l&agrave; hoạt động ti&ecirc;u biểu ch&agrave;o mừng 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2017), 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/03/1931 &ndash; 26/03/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chi Minh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;