Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Trần Đặng Xuân Tùng - Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm cũng là niềm vui

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học y khoa l&agrave; do nguyện vọng của gia đ&igrave;nh, nhưng sau khi tốt nghiệp v&agrave; l&agrave;m việc, anh dần y&ecirc;u nghề n&agrave;y hơn. Với b&aacute;c sĩ Trần Đặng Xu&acirc;n T&ugrave;ng, mỗi người bệnh l&agrave; một trường hợp ri&ecirc;ng biệt, cần chăm s&oacute;c bằng sự tận t&acirc;m của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nhưng cũng l&agrave; niềm vui.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27620/Anh%20(2).jpg" style="height:1067px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mỗi bệnh nh&acirc;n l&agrave; một kỉ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gắn b&oacute; với khoa Chấn thương chỉnh h&igrave;nh, bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh từ năm 2008, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng lu&ocirc;n t&acirc;m huyết với nghề. Anh l&agrave; một trong những b&aacute;c sĩ trẻ được cử đi học tại Đức, Mỹ, H&agrave;n, Singapore&hellip; để n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Xu&acirc;n T&ugrave;ng c&oacute; điều kiện thực h&agrave;nh tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược v&agrave; được gi&aacute;o sư Nguyễn Ho&agrave;ng Bắc tận t&igrave;nh chỉ dạy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những chuyến đi gi&uacute;p anh nhận ra vấn đề gi&agrave; h&oacute;a d&acirc;n số khiến con người đối mặt với c&aacute;c vấn đề xương khớp. Nhận được lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c gi&aacute;o sư giảng dạy tại Đức, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng quyết định nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u hơn để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cho bệnh nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong gần 10 năm l&agrave;m việc, mỗi người bệnh l&agrave; một kỉ niệm. Nhắc tới kỉ niệm về người bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n, b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng kh&ocirc;ng giấu nổi niềm vui. Vui l&agrave; bởi v&igrave; đ&atilde; gi&uacute;p sức được cho một b&aacute;c sĩ kh&aacute;c vượt qua đau đớn. Người bệnh nh&acirc;n đ&oacute; l&agrave; c&ocirc; Nguyễn Thị H&agrave;, điều dưỡng l&acirc;u năm của cấp cứu nhi bệnh viện nhi đồng 1, do lăn lộn với nghề nhiều năm n&ecirc;n khi nghỉ hưu th&igrave; khớp gối c&ocirc; đ&atilde; hư nặng. C&ocirc; đến với anh khi phải ngồi xe lăn hơn 1 th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c đ&oacute;, mọi &yacute; niệm về tế b&agrave;o gốc khớp gối c&ograve;n chỉ l&agrave; l&yacute; thuyết trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu. Một ch&uacute;t tự tin cũng kh&ocirc;ng v&igrave; sinh mạng con người kh&ocirc;ng d&aacute;m chắc th&igrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m. &ldquo;Nhưng c&ocirc; n&oacute;i, con cứ l&agrave;m cho c&ocirc;, nếu con nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p được nhiều bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; động lực, l&agrave; t&acirc;m huyết của một người trong nghề truyền cho Xu&acirc;n T&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động: &ldquo;C&ocirc; l&agrave; một trường hợp th&agrave;nh c&ocirc;ng, hiện nay c&ocirc; đi lại b&igrave;nh thường, 27/2 n&agrave;o c&ocirc; cũng tăng hoa cho khoa anh. Nhận được hoa c&ocirc; l&agrave; niềm vui lớn của anh trong ng&agrave;y Thầy thuốc Việt Nam&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hạnh ph&uacute;c của bệnh nh&acirc;n l&agrave; động lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Niềm hạnh ph&uacute;c của bệnh nh&acirc;n sau khi được điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng gi&uacute;p cho b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng tự tin hơn. Mới đ&acirc;y, s&aacute;ng kiến &ldquo;Điều trị bệnh tho&aacute;i h&oacute;a khớp gối bằng gh&eacute;p tự th&acirc;n hỗn hợp tế b&agrave;o gốc trung m&ocirc; từ m&ocirc; mỡ v&agrave; huyết tương gi&agrave;u tiểu cầu&rdquo; &nbsp;đ&atilde; được Bộ Y tế cho ph&eacute;p triển khai l&acirc;m s&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n phục hồi tốt, giảm đau khớp gối, tăng cường vận động cho bệnh nh&acirc;n, k&eacute;o d&agrave;i. Nội dung ch&iacute;nh của s&aacute;ng kiến l&agrave; d&ugrave;ng tế b&agrave;o gốc lấy từ m&ocirc; mỡ của bệnh nh&acirc;n để gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch l&agrave;nh sụn khớp của ch&iacute;nh bệnh nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p được bệnh nh&acirc;n tại Việt Nam, nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; được đăng tr&ecirc;n tạp tr&iacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới. Hai trường đại học tại &Yacute; v&agrave; Đ&agrave;i Loan qua để k&yacute; c&aacute;c văn kiện hợp t&aacute;c mở rộng nghi&ecirc;n cứu, gi&uacute;p hiểu hơn về bệnh tho&aacute;i h&oacute;a khớp gối của người Việt Nam &ndash; b&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, anh &aacute;p dụng huyết tương gi&agrave;u tiểu cầu trong điều trị lo&eacute;t mạn t&iacute;nh tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n đ&aacute;i th&aacute;o đường. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n giữ được b&agrave;n ch&acirc;n của m&igrave;nh, giảm tỉ lệ th&aacute;o khớp. Hiện nay, anh đang ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ in 3D v&agrave;o trong điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về cơ xương khớp, trước mắt l&agrave; anh c&oacute; thể d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ in 3D để tạo ra nắp hộp sọ cho bệnh nh&acirc;n, d&ugrave;ng trong cấy gh&eacute;p c&aacute;c trường hợp chấn thương sọ n&atilde;o bị mất sọ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Anh đến với y khoa l&agrave; do sự y&ecirc;u cầu từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; anh ước ao c&oacute; một b&aacute;c sỹ trong nh&agrave;, để c&oacute; g&igrave; cũng đỡ lo. Anh c&oacute; sứ mạng đi học ng&agrave;nh y, nhưng sau khi tốt nghiệp v&agrave; l&agrave;m việc, anh dần y&ecirc;u c&aacute;i nghề n&agrave;y hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Xu&acirc;n T&ugrave;ng l&agrave; 1 trong 27 gương b&aacute;c sĩ được đề cử Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Anh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: Y khoa vị nh&acirc;n sinh. Với anh mỗi người bệnh l&agrave; một trường hợp ri&ecirc;ng biệt, cần chăm s&oacute;c bằng sự tận t&acirc;m của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; niềm vui của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;