Gò Vấp: Hội nghị Tổng kết hoạt động hè năm 2016 với chủ đề “Tự hào thiếu nhi thành phố Bác Hồ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a h&egrave; 2016 đ&atilde; kết th&uacute;c, trải qua gần ba th&aacute;ng tổ chức c&aacute;c hoạt động h&egrave; với nhiều nội dung đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;, c&ugrave;ng với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa thiết thực d&agrave;nh cho thiếu nhi quận G&ograve; Vấp. Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện triển khai, tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2016 từ đ&oacute; ph&aacute;t huy những mặt mạnh, khắc phục những&nbsp; hạn chế v&agrave; đề ra những giải ph&aacute;p cho hoạt động h&egrave; năm 2017, đồng thời nhằm động vi&ecirc;n, khen thưởng c&aacute;c tập thể ho&agrave;n th&agrave;nh tốt hoạt động h&egrave; năm 2016. S&aacute;ng ng&agrave;y 23/8/2016, Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; quận tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động h&egrave; năm 2016 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; tại hội trường Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26679/IMG_0945.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Kim Hạnh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch HĐND quận/ Trưởng ban chỉ đạo hoạt động h&egrave; cấp quận , đồng ch&iacute; Phạm Trung Hiếu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; quận v&agrave; thường trực Ban Chỉ đạo h&egrave; 16 Phường, thường trực 16 Đo&agrave;n Phường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c đại biểu sau khi nghe đồng ch&iacute; Phạm Trung Hiếu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tổng kết h&egrave; cho thiếu nhi năm 2016 của Ban chỉ đạo hoạt động h&egrave; cấp quận c&ograve;n được nghe b&aacute;o c&aacute;o tham luận của Nh&agrave; thiếu nhi về &ldquo;tổ chức c&aacute;c hoạt động thực h&agrave;nh kỹ năng x&atilde; hội d&agrave;nh cho thiếu nhi h&egrave; năm 2016&rdquo;; Đo&agrave;n Phường 8 về m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức sinh hoạt h&egrave; cho học sinh tại trường học; Đo&agrave;n Phường 16 về m&ocirc; h&igrave;nh phối hợp với trường Đại học Hồng B&agrave;ng tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi trong h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&egrave; năm 2016 diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, phong ph&uacute;, gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi, c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tổ chức ng&agrave;y hội v&igrave; đ&agrave;n em, c&aacute;c hoạt động văn ho&aacute; văn nghệ, thể dục thể thao&hellip; được thực hiện theo chủ đề h&egrave; &ldquo;Tự h&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm kh&iacute;ch lệ tinh thần c&aacute;c tập thể c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động h&egrave; năm 2016, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận G&ograve; Vấp tặng giấy khen cho 11 tập thể, 13 c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 19 c&aacute; nh&acirc;n.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;