Bê tông hóa tuyến đường nông thôn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con đường nhỏ chạy v&agrave;o những ng&ocirc;i nh&agrave; nằm s&acirc;u trong tổ 8, ấp 3, x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; nơi gần 50 bạn sinh vi&ecirc;n trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đang thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm cạnh con mương nhỏ, um t&ugrave;m c&acirc;y cối, con đường chỉ vỏn vẹn những miếng đan trải dọc vừa đủ một chiếc xe chạy, khi th&aacute;ng 8 về th&igrave; nước ngập kh&aacute; cao do mặt đường thấp. C&ocirc; Ng&ocirc; Thị X&aacute;i sinh sống tại đ&acirc;y cho biết: &ldquo;Nước ngập c&oacute; khi tới đầu gối lận, giờ mấy đứa nhỏ l&agrave;m lại thấy được lắm, thương tụi n&oacute; v&igrave; trời nắng qu&aacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo kế hoạch, đội h&igrave;nh trường Đại học Mở sẽ tiến h&agrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 400 m&eacute;t đường, mở rộng chiều ngang l&ecirc;n 1,5 m&eacute;t đồng thời n&acirc;ng cao mặt đường l&ecirc;n 1,5 đến 2 tấc. Đội h&igrave;nh thường trực của trường tại Nh&agrave; B&egrave; kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n c&oacute; sự hỗ trợ của c&aacute;c đội h&igrave;nh kh&aacute;c ở B&igrave;nh Dương, G&ograve; Vấp v&agrave; đội h&igrave;nh X&atilde; hội Học tập của Đại học Mở, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; dụng cụ l&agrave;m việc cũng được x&atilde; Hiệp Phước hỗ trợ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26333/PIC_0580.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26333/PIC_0563.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Chiến sĩ&nbsp;t&igrave;nh nguyện chuyền gạch thực hiện&nbsp;b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của trường đến từ nhiều khoa kh&aacute;c nhau như C&ocirc;ng nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh... Nh&oacute;m n&agrave;y đẩy xe đ&aacute;, nh&oacute;m kia khi&ecirc;ng c&aacute;t, nh&oacute;m th&igrave; lu&acirc;n phi&ecirc;n nhau chuyền gạch, c&ocirc;ng việc của c&aacute;c bạn diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng, vui vẻ. Bạn Hữu Thanh chia sẻ: &ldquo;L&agrave;m việc rất mệt nhưng m&agrave; tinh thần của mấy bạn rất tốt, uống nước cười giỡn một ch&uacute;t l&agrave; hết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c thực hiện do c&aacute;c bạn ở kh&aacute; xa nơi l&agrave;m đường, một số bạn vừa phải ho&agrave;n th&agrave;nh học k&igrave; 3 tại trường vừa tham gia t&igrave;nh nguyện n&ecirc;n thời gian tập trung c&ograve;n kh&oacute; khăn. Song c&aacute;c bạn vẫn cố gắng hỗ trợ nhau thực hiện, nụ cười vẫn lu&ocirc;n hiện diện tr&ecirc;n gương mặt c&aacute;c chiến sĩ giữa c&aacute;i nắng gay gắt của huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; CH&Acirc;U</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;