Đại Nghĩa, Chí Thiện, Dương Quốc Hưng đồng hành cùng chiến sĩ Mùa hè xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 23 năm 2016, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; hăng h&aacute;i bắt tay ngay v&agrave;o hoạt động tổng vệ sinh dọn dẹp điểm đen r&aacute;c tại khu vực dưới ch&acirc;n cầu Nguyễn Văn Cừ (Quận 4). Tham gia c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn chiến sĩ l&agrave; diễn vi&ecirc;n Đại Nghĩa, ca sĩ Ch&iacute; Thiện, Dương Quốc Hưng. C&aacute;c anh cũng rất nhiệt t&igrave;nh tham gia c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn chiến sĩ, h&ograve;a chung v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc say m&ecirc;, kh&ocirc;ng ngại gian khổ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26264/1.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26264/2 (2).JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26264/4 (1).JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại sứ t&igrave;nh nguyện nhiệt t&igrave;nh tham gia thu gom r&aacute;c dưới ch&acirc;n cầu Nguyễn Văn Cừ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute; Thiện chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai anh tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh với tư c&aacute;ch l&agrave; <em>đại sứ, trước đ&oacute; </em>anh cũng đ&atilde; tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh từ thời c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n rồi. Anh rất vui khi được tham gia hoạt động rất c&oacute; &yacute; nghĩa như vậy, anh mong muốn với sự tham gia của m&igrave;nh sẽ lan tỏa được tinh thần tuổi trẻ t&igrave;nh nguyện đồng thời n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;n cầu Nguyễn Văn Cừ l&agrave; khu vực d&acirc;n cư được giải tỏa để t&aacute;i định cư ở nơi kh&aacute;c n&ecirc;n kh&aacute; &ocirc; nhiễm, chủ yếu l&agrave; x&agrave; bần, v&aacute;n &eacute;p, c&aacute;c vật dụng gia đ&igrave;nh... do c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh bỏ lại. Dưới c&aacute;i nắng gắt của S&agrave;i G&ograve;n gần về trưa, c&aacute;c bạn chiến sĩ vẫn nhiệt t&igrave;nh thu gom r&aacute;c v&agrave; đem về điểm tập kết. Bạn Minh Anh (phường 6, Quận 4) đ&atilde; tham gia lần thứ 3, chia sẻ, mặc d&ugrave; mệt nhưng rất vui v&agrave; th&uacute; vị, mấy năm trước cũng c&oacute; nhiều khu rất dơ nhưng l&agrave;m xong sau một ng&agrave;y rất l&agrave; sạch. Bạn cũng mong kh&ocirc;ng chỉ Quận 4 m&agrave; Th&agrave;nh phố c&oacute; nhiều điểm sạch hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUYỄN LAN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;