Làm tình nguyện và câu chuyện an toàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Để c&oacute; một m&ugrave;a chiến dịch an to&agrave;n v&agrave; &yacute; nghĩa trọn vẹn, c&aacute;c bạn đừng qu&ecirc;n những điều lưu &yacute; sau nh&eacute;:</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26233/01.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26233/02.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26233/03.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26233/04.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26233/05.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>BAN BI&Ecirc;N TẬP</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN