Bình Thạnh: Ngày hội “Gia đình điểm 10” nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Gia đ&igrave;nh điểm 10&rdquo; với chủ đề &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t được 40 cặp gia đ&igrave;nh tham gia v&agrave; hơn 300 cổ động vi&ecirc;n đến tham dự ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13521840_1213824071975813_1365952178676190951_n.jpg?oh=bd00ac29aef415caff296ec651e6c56e&amp;oe=57C1B57B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự Ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13502106_1213825218642365_3605616360567397922_n.jpg?oh=31eda37c01eb59eb1692068363031d8a&amp;oe=57EE63FD" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong suốt thời gian diễn ra ng&agrave;y hội, nhiều hoạt động đ&atilde; được tổ chức s&ocirc;i nổi, với nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, đa dạng. Trong đ&oacute; một số hoạt động lớn như: Phần thi tr&igrave;nh diễn thời trang dạo phố gia đ&igrave;nh; phần thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh hiểu biết luật&rdquo;; xen kẽ giữa c&aacute;c phần thi c&ograve;n c&oacute; s&acirc;n chơi trả lời nhanh nhận qu&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n v&agrave; phần thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh v&agrave;o bếp&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466533_1213825328642354_7850739413738217301_n.jpg?oh=9cfa94d9520bdeeb3cd39edd8b368e4b&amp;oe=580B7E7B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Ng&agrave;y hội, &nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; trao giải cho 10 gia đ&igrave;nh đạt giải khuyến kh&iacute;ch; 3 giải ba; 3 giải nh&igrave; v&agrave; 2 giải nhất</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội đ&atilde; để lại nhiều kỷ niệm trong l&ograve;ng người tham dự, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh tham gia c&aacute;c hội thi, c&ugrave;ng nhau chia sẻ, qua đ&oacute; hiểu nhau v&agrave; quan t&acirc;m đến nhau hơn. Ng&agrave;y Gia đ&igrave;nh Việt Nam l&agrave; cơ hội để c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng h&acirc;m n&oacute;ng lại t&igrave;nh cảm, để nhắc nhở mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n nhớ v&agrave; tr&acirc;n trọng gia đ&igrave;nh m&igrave;nh - &nbsp;l&agrave; bến đỗ b&igrave;nh y&ecirc;n v&agrave; an to&agrave;n nhất trong cuộc đời mỗi con người, như ai đ&oacute; đ&atilde; từng n&oacute;i &ldquo;<em>C&oacute; một nơi để về, đ&oacute; l&agrave; nh&agrave;. C&oacute; những người để y&ecirc;u thương, đ&oacute; l&agrave; gia đ&igrave;nh. C&oacute; được cả hai, đ&oacute; l&agrave; hạnh ph&uacute;c&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Tuy&ecirc;n dương 21 gia đ&igrave;nh trẻ ti&ecirc;u biểu &ndash; hạnh ph&uacute;c năm 2016</strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương 21 gia đ&igrave;nh trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016 cho c&aacute;c cặp gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t tr&ecirc;n 300 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13507004_1213823181975902_3626234239536867869_n.jpg?oh=e1ef0525c99a28185bb57f6575df35fa&amp;oe=58005CA5" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13529084_1213820911976129_7102534996433165384_n.jpg?oh=ca085dc53dffa1bb280ab5ef91162e08&amp;oe=58050512" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">21 gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương lần n&agrave;y được chọn lựa từ cơ sở qua hệ thống Đo&agrave;n, Hội, Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận&nbsp;</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; những gia đ&igrave;nh tr&iacute; thức, gia đ&igrave;nh trẻ đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, c&ocirc;ng việc; nhiều gia đ&igrave;nh l&agrave; những doanh nh&acirc;n, tiểu thương trẻ đ&atilde; v&agrave; đang mang lại nhiều c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m v&agrave; tạo ra của cải vật chất lớn cho x&atilde; hội.</p> <p>&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng c&oacute; những gia đ&igrave;nh cả hai vợ chồng đều l&agrave; những nghệ sỹ t&agrave;i năng được nhiều người mến mộ, gia đ&igrave;nh l&agrave; c&aacute;n bộ Hội đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, l&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động trẻ đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong lao động, sản xuất.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13494771_1213821838642703_2187643626318723937_n.jpg?oh=fa9ecc0e1b5ba1b1ce9273fce7e9faf1&amp;oe=57F16151" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, c&oacute; gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n khuyết tật vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho x&atilde; hội học tập, noi theo&hellip; Họ l&agrave; những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i vun v&eacute;n hạnh ph&uacute;c cho bản th&acirc;n, cho gia đ&igrave;nh v&agrave; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng x&atilde; hội hạnh ph&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13495163_1213839791974241_6348749505539445537_n.jpg?oh=908dd2b5ee670a0b264f26d44cf465c0&amp;oe=5806E5A8" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương hầu hết đều c&oacute; độ tuổi c&ograve;n rất trẻ (dưới 40 tuổi) ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc cả hai vai tr&ograve; đối với gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Kh&ocirc;ng chỉ nu&ocirc;i con khỏe, dạy con ngoan, vợ chồng h&ograve;a thuận, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong lao động sản xuất, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội ở cơ sở, đơn vị; nhiều gia đ&igrave;nh c&oacute; con trong độ tuổi đi học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; đạt giải trong c&aacute;c kỳ thi học sinh giỏi c&aacute;c cấp.</p> <p>Tại đ&acirc;y, c&aacute;c gia đ&igrave;nh trẻ c&oacute; cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i dạy con ngoan; c&ugrave;ng nhau chia sẻ về những kh&oacute; khăn trong cuộc sống; những băn khoăn thắc mắc của người trẻ về cuộc sống gia đ&igrave;nh; những kinh nghiệm g&igrave;n giữ hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh để gia đ&igrave;nh thực sự trở th&agrave;nh những tế b&agrave;o khỏe mạnh của x&atilde; hội, g&oacute;p phần quan trọng x&acirc;y dựng một x&atilde; hội hạnh ph&uacute;c, văn minh.</p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh tổ chức Hội thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh v&agrave;o bếp&rdquo; với chủ đề &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t được 40 cặp gia đ&igrave;nh tham gia.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13508952_1213825315309022_6194345013027410897_n.jpg?oh=12dbd9e41d9ba566f88e8fe0e8a1b5f4&amp;oe=57F5D2B4" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự Ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466533_1213825328642354_7850739413738217301_n.jpg?oh=9cfa94d9520bdeeb3cd39edd8b368e4b&amp;oe=580B7E7B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Theo thể lệ cuộc thi, mỗi đội sẽ c&oacute; 120 ph&uacute;t để tiến h&agrave;nh chế biến m&oacute;n ăn d&agrave;nh cho 04 người với kinh ph&iacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; 500 ng&agrave;n đồng. Ti&ecirc;u ch&iacute; được ban gi&aacute;m khảo đưa ra bao gồm: Chất lượng m&oacute;n ăn, T&iacute;nh chất độc đ&aacute;o v&ugrave;ng miền, H&igrave;nh thức tr&igrave;nh b&agrave;y, Đảm bảo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn về vệ sinh v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm, dễ phổ biến &aacute;p dụng.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13495171_1213825438642343_1840308481997944123_n.jpg?oh=20d6b55ef6e578666e528e2f8de8a6d0&amp;oe=580F9EEE" style="height:640px; width:960px" /><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Sau khi khai mạc, c&aacute;c đội đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng bắt tay v&agrave;o việc chế biến m&oacute;n ăn, thể hiện t&agrave;i năng gia ch&aacute;nh của m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng kh&iacute; hội thi diễn ra từng bừng, rộn r&agrave;ng, s&ocirc;i nổi. Mỗi người một việc, ai cũng hăng say, chăm ch&uacute;, thả hết t&acirc;m huyết của m&igrave;nh v&agrave;o từng m&oacute;n ăn. Từ những nguy&ecirc;n liệu rất đỗi b&igrave;nh thường h&agrave;ng ng&agrave;y qua b&agrave;n tay kh&eacute;o l&eacute;o của c&aacute;c anh chị đ&atilde; biến th&agrave;nh những m&oacute;n ăn hấp dẫn, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; sự th&iacute;ch th&uacute; của cổ động vi&ecirc;n.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Chưa hết 120 ph&uacute;t, c&aacute;c m&oacute;n ăn dự thi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y đẹp mắt được đưa l&ecirc;n b&agrave;n gi&aacute;m khảo. C&aacute;c m&oacute;n ăn giờ đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh c&aacute;c t&aacute;c phẩm nghệ thuật đủ m&agrave;u sắc tr&ocirc;ng thật hấp dẫn.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466308_1213829558641931_6550056934388961957_n.jpg?oh=17f4f0715292ee7e20ef06b386fe0769&amp;oe=58090A94" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13438808_1213831465308407_3528170547914350314_n.jpg?oh=a26fc15c54bc7542748eed52a99e8404&amp;oe=5801C7FE" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Ng&agrave;y hội, &nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; trao giải cho 5 gia đ&igrave;nh đạt giải khuyến kh&iacute;ch; 2 giải ba; 2 giải nh&igrave; v&agrave; 1 giải nhất</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13439102_1213833108641576_1218536340798160639_n.jpg?oh=6c9bf4a5b1c48b5f3e22d2f5f159e84c&amp;oe=57F8E7ED" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội thi đ&atilde; kh&eacute;p lại trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, ấm c&uacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo ra s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để anh chị em thể hiện t&agrave;i năng, sự kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh, cũng l&agrave; dịp để gặp gỡ, giao lưu chia sẻ thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; giữa c&aacute;c gia đ&igrave;nh&nbsp;với nhau.</p> <p style="text-align:right"><strong>VINH HUỲNH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;