[Infographic] - Nói không với đuối nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25913/08.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25913/09.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>Tải h&igrave;nh chất lượng cao tại đ&acirc;y: <a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25913/08.jpg">H&igrave;nh 1</a> - <a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25913/09.jpg">H&igrave;nh 2</a>.</p> <p style="text-align: right;">B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</p> </body></html>

BÌNH LUẬN