[Infographic] - Đi bầu - 4 đúng - 4 đủ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 5 năm 2016 l&agrave; ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đi bầu, c&aacute;c cử tri trẻ đừng qu&ecirc;n thực hiện quyền c&ocirc;ng d&acirc;n của m&igrave;nh với 4 đ&uacute;ng - 4 đủ sau nh&eacute;:</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. Đ&Uacute;NG NG&Agrave;Y</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/2.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. Đ&Uacute;NG C&Aacute;CH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/3.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. Đ&Uacute;NG QUY TR&Igrave;NH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/4.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. Đ&Uacute;NG NGUYỆN VỌNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/5.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. ĐỦ TUỔI</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/6.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. ĐỦ BIẾT</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/7.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. ĐỦ CẤP</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/8.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. ĐỦ SỐ LƯỢNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/9.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:right">BAN BI&Ecirc;N TẬP</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;