[Infographic] - Đi bầu - 4 đúng - 4 đủ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 5 năm 2016 l&agrave; ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đi bầu, c&aacute;c cử tri trẻ đừng qu&ecirc;n thực hiện quyền c&ocirc;ng d&acirc;n của m&igrave;nh với 4 đ&uacute;ng - 4 đủ sau nh&eacute;:</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. Đ&Uacute;NG NG&Agrave;Y</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/2.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. Đ&Uacute;NG C&Aacute;CH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/3.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. Đ&Uacute;NG QUY TR&Igrave;NH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/4.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. Đ&Uacute;NG NGUYỆN VỌNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/5.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. ĐỦ TUỔI</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/6.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. ĐỦ BIẾT</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/7.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. ĐỦ CẤP</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/8.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. ĐỦ SỐ LƯỢNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/9.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:right">BAN BI&Ecirc;N TẬP</p> </body></html>

BÌNH LUẬN