[Infographic] - Đi bầu - 4 đúng - 4 đủ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 5 năm 2016 l&agrave; ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đi bầu, c&aacute;c cử tri trẻ đừng qu&ecirc;n thực hiện quyền c&ocirc;ng d&acirc;n của m&igrave;nh với 4 đ&uacute;ng - 4 đủ sau nh&eacute;:</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. Đ&Uacute;NG NG&Agrave;Y</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/2.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. Đ&Uacute;NG C&Aacute;CH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/3.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. Đ&Uacute;NG QUY TR&Igrave;NH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/4.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. Đ&Uacute;NG NGUYỆN VỌNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/5.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. ĐỦ TUỔI</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/6.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. ĐỦ BIẾT</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/7.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. ĐỦ CẤP</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/8.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. ĐỦ SỐ LƯỢNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/9.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:right">BAN BI&Ecirc;N TẬP</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Mục đích của tác phẩm là: nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mục đích của tác phẩm là: nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.

;