[Infographic] - Đi bầu - 4 đúng - 4 đủ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 5 năm 2016 l&agrave; ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đi bầu, c&aacute;c cử tri trẻ đừng qu&ecirc;n thực hiện quyền c&ocirc;ng d&acirc;n của m&igrave;nh với 4 đ&uacute;ng - 4 đủ sau nh&eacute;:</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. Đ&Uacute;NG NG&Agrave;Y</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/2.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. Đ&Uacute;NG C&Aacute;CH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/3.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. Đ&Uacute;NG QUY TR&Igrave;NH</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/4.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. Đ&Uacute;NG NGUYỆN VỌNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/5.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>1. ĐỦ TUỔI</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/6.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>2. ĐỦ BIẾT</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/7.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>3. ĐỦ CẤP</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/8.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p>4. ĐỦ SỐ LƯỢNG</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25689/9.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:right">BAN BI&Ecirc;N TẬP</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;