Hội thảo quốc tế về xây dựng công trình nhân tạo trên biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/7 vừa qua, Hội thảo Quốc tế: X&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n biển Đ&ocirc;ng v&agrave; t&aacute;c động đối với h&ograve;a b&igrave;nh, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực&nbsp; do Trường Đại học Luật Tp.HCM kết hợp với Hội Luật gia Việt Nam thực hiện đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Thống nhất. Tham dự hội thảo c&oacute; GS.TS Mai Hồng Q&ugrave;y, Hiệu trưởng trường ĐH Luật Tp.HCM; &Ocirc;ng Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; TS Alena.I.Ponkina, giảng vi&ecirc;n ĐH Luật Kutafin -Moscow, Li&ecirc;n bang Nga; GS.TS Erick Frankx, Trưởng khoa Luật Quốc tế v&agrave; Luật Ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội thảo, nhiều b&agrave;i tham luận xoay quanh chủ đề về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; sự t&aacute;c động mạnh mẽ của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y đối với h&ograve;a b&igrave;nh, thương mại, kinh tế của Việt Nam cũng như c&aacute;c nước c&oacute; li&ecirc;n quan. Trong b&agrave;i tham luận của TS. Ng&ocirc; Hữu Phước c&oacute; chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo theo quy định của C&ocirc;ng ước quốc tế của Li&ecirc;n hợp quốc về Luật Biển năm 1982 - những vấn đề ph&aacute;p l&iacute; v&agrave; thực tiễn&rdquo;, TS đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tỏ những vấn đề l&iacute; luận cơ bản về kh&aacute;i niệm v&agrave; ph&acirc;n loại c&aacute;c loại đảo nh&acirc;n tạo; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ c&aacute;c quy định của UNCLOS về vị tr&iacute;, thủ tục li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo; l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của đảo nh&acirc;n tạo trong quy hoạch v&agrave; ph&acirc;n định biển, đồng thời từ đ&oacute; li&ecirc;n hệ đến thực trạng x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n c&aacute;c đ&aacute; thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền Việt Nam. B&agrave;i tham luận khẳng định r&otilde; rằng h&agrave;nh động x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n quần đảo của nước ta l&agrave; tr&aacute;i với Luật quốc tế, tr&aacute;i với UNCLOS v&agrave; tr&aacute;i với cam kết ch&iacute;nh trị giữa Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc. Đồng thời, h&agrave;nh vi n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng ti&ecirc;u cực tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực. N&oacute; l&agrave;m cho tiến tr&igrave;nh giải quyết tranh chấp giữa c&aacute;c quốc gia li&ecirc;n quan tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng rơi v&agrave;o bế tắc, l&agrave;m cho c&aacute;c tranh chấp tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp v&agrave; nguy hiểm; đ&atilde;, đang, sẽ cản trở v&agrave; đe dọa tới tự do h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng, thương mại khu vực v&agrave; thế giới; c&ugrave;ng với đ&oacute; h&agrave;nh động n&agrave;y t&aacute;c động nặng nề đến m&ocirc;i trường biển, l&agrave;m cho m&ocirc;i trường biển của ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng &ocirc; nhiễm nặng nề v&agrave; c&oacute; nguy cơ suy th&aacute;i trầm trọng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với b&agrave;i tham luận của TS. Ng&ocirc; Hữu Phước, những b&agrave;i tham luận của c&aacute;c học giả kh&aacute;c về vấn đề x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; ảnh hưởng của n&oacute; cũng đồng loạt khẳng định rằng h&agrave;nh động x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n khu vực biển Đ&ocirc;ng l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n vi phạm về mặt ph&aacute;p l&iacute; lẫn thực tiễn. Đặc biệt l&agrave; những b&agrave;i tham luận của c&aacute;c học giả nước ngo&agrave;i l&ecirc;n tiếng ủng hộ Việt Nam t&igrave;m ra biện ph&aacute;p để chống lại h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật n&agrave;y của Trung Quốc. Trong b&agrave;i tham luận của m&igrave;nh, GS-TS Jay.L.Batongbacal đ&atilde; nhấn mạnh rằng: Bất chấp c&aacute;c lập luận của Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u s&aacute;ch tương ứng của c&aacute;c quốc gia ven biển, tất cả đều được r&agrave;ng buộc bởi C&ocirc;ng ước UNCLOS về việc th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; t&ocirc;n trọng quyền của c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c khi thiết lập c&aacute;c đảo nh&acirc;n tạo&hellip;Lập luận của Trung Quốc l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y nhằm cung cấp c&aacute;c dịch vụ v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a c&ocirc;ng cộng th&ocirc;ng qua c&aacute;c đảo n&agrave;y l&agrave; s&aacute;o rỗng khi m&agrave; việc x&acirc;y dựng những đảo ấy ho&agrave;n t&ograve;an bất đối xứng với những dịch vụ v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a c&ocirc;ng cộng được giả định l&agrave; sẽ đem lại&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh động x&acirc;y dựng c&aacute;c đảo nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n v&ugrave;ng đảo Trường Sa - Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; vi phạm chủ quyền l&atilde;nh thổ của một quốc gia m&agrave; c&ograve;n l&agrave; ảnh hưởng đến c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan. V&igrave; vậy đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; vấn đề đơn phương của ri&ecirc;ng một quốc gia n&agrave;o m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; vấn đề đa phương của nhiều quốc gia li&ecirc;n quan. Thế n&ecirc;n, cần c&oacute; sự đồng nhất, kết nối, hợp t&aacute;c của khu vực v&agrave; thế giới để ngăn chặn h&agrave;nh vi vi phạm C&ocirc;ng ước quốc tế n&agrave;y. Như GS.TS&nbsp; Mai Hồng Q&ugrave;y ph&aacute;t biểu: Trung Quốc&nbsp; đ&atilde; t&igrave;m cớ để biến những điều vốn kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; để tranh chấp th&agrave;nh vấn đề tranh chấp căng thẳng, từ đ&oacute; thu lợi &iacute;ch về cho m&igrave;nh. Điều đ&oacute; cho thấy, h&agrave;nh vi c&oacute; chủ &yacute; n&agrave;y của Trung Quốc cần c&aacute;c hiệp hội quốc tế, c&aacute;c quốc gia li&ecirc;n quan phải c&ugrave;ng chung tay để giải quyết. C&oacute; như vậy, Luật ph&aacute;p, C&ocirc;ng ước mới được t&ocirc;n trọng v&agrave; thực hiện chặt chẽ. Đ&oacute; cũng l&agrave; điều m&agrave; to&agrave;n bộ nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo Việt Nam mong muốn để c&oacute; thể giữ g&igrave;n v&agrave; bảo vệ to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của quốc gia m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;