Quận 6: Ngày hội tư vấn , khám mắt miễn phí và nấu ăn dinh dưỡng cho người dân trên địa bàn phường 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 68 năm ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015). Ng&agrave;y 16/7/2015, được sự đồng &yacute; của Đảng ủy - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, BCH CDTN H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Phường 3 phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ v&agrave; Hội người cao tuổi v&agrave; bệnh viện mắt Cao Thắng tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tư vấn , kh&aacute;m mắt miễn ph&iacute; v&agrave; nấu ăn dinh dưỡng cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội c&oacute; sức lan tỏa trong x&atilde; hội v&agrave; cộng đồng được c&aacute;c Ban ng&agrave;nh, Đo&agrave;n thể, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội, từ thiện ủng hộ, được người d&acirc;n hưởng ứng&nbsp;g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức của x&atilde; hội về chăm s&oacute;c, phụng dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người d&acirc;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, đặc biệt l&agrave; người cao tuổi.&nbsp;Trong đ&oacute; nhiều người cao tuổi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được hỗ trợ kinh ph&iacute; để kh&aacute;m, chữa mắt tại bệnh viện Cao Thắng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, bệnh viện mắt Cao Thắng c&ograve;n tuy&ecirc;n truyền gi&uacute;p cho nhiều người c&oacute; kỹ năng ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c bệnh về mắt, cho mọi người hiểu v&agrave; c&oacute; những bữa ăn dinh dưỡng hợp l&yacute;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n tổ chức nấu ăn dinh dưỡng cho người gi&agrave;, trao 60 suất ăn miễn ph&iacute; đến tận hộ d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đi lại. Tham dự ng&agrave;y hội c&oacute; g&acirc;̀n 200 người d&acirc;n c&ugrave;ng tham gia v&agrave; thu h&uacute;t hơn 38 chiến sĩ H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh &nbsp;Phường 3 tham gia. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội mang đến nhiều &yacute; nghĩa đối với người d&acirc;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. Được sự đồng t&igrave;nh ủng hộ của người d&acirc;n, tạo them nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức ng&agrave;y hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MỸ PHỤNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;